קודם תלמד - אחר כך תמציא

קוד: ביאור:משלי ד7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ד7: "רֵאשִׁית חָכְמָה קְנֵה חָכְמָה, וּבְכָל קִנְיָנְךָ קְנֵה בִינָה"

המשפט ראשית חכמה קנה חכמה נראה לכאורה מעגלי (רקורסיה אינסופית, בדומה למשפט
"to define recursion, we must first define recursion"). אם הצעד הראשון בחכמה הוא קניית חכמה, אז ממה להתחיל?!

1. פרשנים הפילוסופים פירשו, שה"חכמה" היא האקסיומות - ה"התחלות" שאי אפשר להסיק אותן משום הנחה קודמת, אלא הן ההתחלה של עצמן: "בראשית החכמה שתקנה מהתורה, תקנה חכמה, וזה יגיע לך ממנה בזולת עמל רב; אך בקנין הבינה תצטרך להעזר בה בכל קנינך שתקנה ממנה, וכלם יישירוך אל העמידה עליה. והנה, אמר זה, כי קנין החכמה מגיע מדברים עצמיים לה, והם ראשית החכמה; ולא כן ענין הבינה, כמו שזכרנו" (רלב"ג), ובאופן ברור יותר: "כבר התבאר, כי החכמה אין לה התחלות ויסודות שעליהם נוסדה, ואינה דומה כמו הבינה שיש לה ראשית והתחלה, שעל דברי חכמה או מדע שכבר קנה יתבונן ויוציא דבר מדבר ויקיש דבר אל דבר, ואם-כן, הראשית וההתחלה של הבינה הוא חוץ מן הבינה, אבל החכמה אין לה ראשית בפני עצמה, כי ראשית של החכמה והתחלותיה היא החכמה בעצמה, ר"ל חקי החכמה שקבל מאלהים היה יסוד החכמה, לא דבר זולתה; וזהו שאמר: ראשית חכמה היא קנה חכמה, אבל ראשית של הבינה אינו הבינה בעצמה רק קנינים אחרים שקנה בנפשו מידיעות של חכמה או של כל מיני מדע, שבקנינים האלה הנמצאות בנפשו הוא מבין בם ומוציא דבר מדבר ובהם קונה בינה, וזהו שאמר ובכל קנינך קנה בינה. למשל, מי שיש לו התחלת יסודות ההנדסה או חכמת הטבע, הוא מבין בם ומוציא דבר בינה, וכן עם כל קנין מאיזה מדע שאסף בנפשו יבין ויקנה בינה" (מלבי"ם). אם כך, פירוש הפסוק הוא: בתחילת המחקר, אתה צריך לבחור אקסיומות, זוהי החלטה ראשונית-שרירותית שאי אפשר להוכיח - ראשית חכמה קנה חכמה; לאחר מכן תתחיל להוכיח משפטים, ולשם כך תוכל להשתמש גם באקסיומות וגם בכל המשפטים שהוכחת עד כה - ובכל קניינך קנה בינה.

2. פרשנים אחרים פירשו, שהדגש הוא על המילה קנה: "בראשית למוד החכמה, ראה שתהא קנויה לך, רוצה לומר, מעת תתחיל ללמוד - למוד אותה דרך קבע, שתהא שקוע בה. ובכל קנינך המיוחדת, בכל הדברים הקנויים לך ושקועים אצלך, תהיה קניית הבינה" (מצודות).

3. אפשר גם לפרש, ששתי המילים הראשונות הן משפט בפני עצמו: ראשית - חכמה! הראשית - ההתחלה של כל מחקר - היא ה חכמה = הכישרון לשמוע וללמוד;  השלב הראשון במחקר הוא ללמוד מאחרים, לברר מה עשו החוקרים הקודמים בנושא זה, כדי שלא "להמציא את הגלגל מחדש"; ולכן, קודם כל, קנה חכמה. אחר-כך תוכל להשתמש בכל קניינך, בכל הידע שרכשת בשלב הראשון, כדי לחדש חידושים ולקנות בינה = מחשבה עצמאית והסקת מסקנות. כך בתורה: "תחלת חכמתך למוד מאחרים, קנה לך שמועה מפי הרב; ואחר-כך, בכל קנינך קנה בינה, תתבונן בה מעצמך להשכיל הטעמים דבר מתוך דבר" (רש"י); וכך מקובל גם במחקר המדעי.

4. אולם, אין זה אומר שהתלמיד המתחיל צריך רק ללמוד מאחרים, ולא לחדש שום דבר בעצמו! ראשית חכמה - השלב הראשון הוא להכיר את הכשרונות הטבעיים שלו, הכשרונות שה' טבע בו מראשית בריאתו. אמנם, כדי להוציא את הכשרונות הללו מן הכוח אל הפועל, הוא צריך כלים, ולכן מגיע השלב הבא - קנה חכמה; ואז יוכל להשתמש בכלים כדי להבין דבר מתוך דבר - ובכל קניינך קנה בינה. כך גם כשהאדם מקבל השראה וחושב על רעיון חדש - זו ראשית החכמה; לאחר מכן הוא צריך לקנות חכמה - לרכוש את הכלים על-מנת לתרגם את הרעיון למעשה; ואז להשתמש בכל הכלים שקנה כדי לבנות ולפתח את הרעיון (ע"פ גליה).

זו גם הנחייתם של חז"ל לגבי תלמוד תורה - בתחילת הלימוד להשקיע הרבה ב"בקיאות", אבל גם מעט ב"עיון"; ובהמשך להשקיע הרבה ב"עיון", אבל גם מעט ב"בקיאות": "וחייב לשלש את זמן למידתו: שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן... וענין זה הוא הנקרא 'גמרא'... במה דברים אמורים? בתחלת תלמודו של אדם; אבל כשיגדיל בחכמה, ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה, ויפנה כל ימיו ל'גמרא' בלבד, לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו." (רמב"ם הלכות תלמוד תורה א יא).

5. לרעיון זה ישנה גם משמעות רוחנית: ראשית חכמה היא החכמה העליונה, האלהית; בראשית, בהתחלה, ה' מאציל חכמה על האדם (בצורת כשרון טבעי או התנוצצות של רעיון); אבל ה' רוצה שהאדם יעבוד כדי לקנות חכמה, כדי להפוך את החכמה הזאת לקניינו הפרטי, כדי שיוכל אחר-כך להגשים אותה באופן מעשי. בדומה לכך, בראשית הבריאה, ה' האציל חכמה על העולם, וה' רוצה שהאדם יעבוד כדי לקנות חכמה, להבין את החכמה האלהית שבבריאה בכלים שלו. כאשר האדם מפתח כלים להשגת החכמה האלהית, הוא להשתמש בהם כדי לבנות ולפתח דרכים חדשות להכיר את ה' (ע"פ גליה): "ועל דבר זה נאמר (ברכות י"ז): לעולם יהא אדם ערום ביראה לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר, ולחדש המצאות לעשות נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים שאפשר להראות היות מכירים גודל רוממותו עלינו, אשר על כן כל מה שיתיחס לו יהיה נכבד עלינו כבוד גדול, וכיון שהוא ית' בטובו הגדול עם כל שפלותנו רצה בענוותו לחלוק לנו כבוד ולמסור לנו דברי קדושתו, לפחות בכל כחנו נכבדם, ונראה היקר אשר להם אצלנו, ותראה שזאת היא היראה האמיתי שהיא יראת הרוממות שזכרנו שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חיבוב האהבה" (מסילת ישרים יט).

מקורות ופירושים נוספים

ובכל קניינך קנה בינה -

1. פירשנו שהכוונה לקניין רוחני, אותו קניין שנזכר בתחילת הפסוק - קנה חכמה;

2. אולם יש שפירשו שהכוונה לקניין חומרי: "שנכון שימסור כל נכסיו כדי לקנות בינה, והיינו שיתחכם בכל ענייני התורה להבין דבר מתוך דבר" (החפץ חיים, שמירת הלשון ב כו); כך מסופר על רבי יוחנן במדרש רבה על שיר השירים ח7: "אִם יִתֵּן אִישׁ אֶת כָּל הוֹן בֵּיתוֹ בָּאַהֲבָה - בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ" (פירוט).

ראשית - פסוקים נוספים

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • משלי ד ז: 29 יוני 2009 ... ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה ..."ראשית חכמה קנה חכמה" - תחלת חכמתך למוד מאחרים קנה לך שמועה מפי הרב ואח"כ בכל קנינך קנה בינה תתבונן ... (cache)
 • חכמה בינה ודעת: 24 אוגוסט 2009 ... וזהו שנאמר על פי הנצי:ב - במשלי - ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנייניך קנה בינה. כלומר, ראשית קניית החכמה היא מאחרים. ההורים, המורים, הסביבה, גורמים מניעים ... (cache)
 • ") קנה בינה ך קניינ ראשית חכמה קנה חכמה ובכל ": וזלמנוביץ דודי. נוסחו המלא של מאמר שפורסם ב. "-. כלכליסט. "ב. יום. 25.9.2011. החזר השקעה מלימודי. משפטים. -. רקע. "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל. קניינ. ך. קנה בינה. "(... (cache)
 • דברים חכמים: "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניינך קנה בינה" {משלי} חפש את הרוצה להתגלות ולא את הגלוי. בנימה חיובית ובמילים נעימות ניתן לפתות אפילו את הנחש לצאת ממחילתו וללכוד אותו. (cache)
 • ספר הבהיר: ... ומאי נינהו שלשה דכתיב (משלי ד' ז) ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה, כד"א (איוב ל"ב ח) ונשמת שדי תבינם, נשמתו של שדי היא תבינם, שלישי מאי היא כדאמר ליה ההוא סבא ... (cache)
 • Sefer Kinyan - ספר קניין - Mishneh Torah (Hebrew): ראשית חכמה, קנה חכמה; ובכל קניינך, קנה בינה (משלי ד,ז). ספר שנים עשר והוא ספר קניין. הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחין ... (cache)
 • אבן עזרא: ראשית חכמה קנה חכמה - במקצת הונך ואם לא תוכל לדעתה, תן כל הונך. [ד, ח] סלסלה - הגביהה ורוממה מן סולו לרוכב, תכבדך - תשימך במעלת הכבוד. כי תחבקנה - ללמוד אותה תמיד. (cache)
 • דעת המקרא על גבולות הדעת: ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה' (ד ה-ז), כקריאה לדבוק במעגלות צדק: 'החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך. בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים' (פסוקים יג-יד). (cache)
 • ראש גדול - תכונה של חכם וצדיק: "ראשית חכמה קנה חכמה" (משלי ד'/ז')... (cache); החכמה קוראת: תן לחכם, ויחכם עוד; הודע לצדיק, ויוסף לקח. תחילת חכמה, יראת ה'; ודעת קדושים - בינה. [ח10-11] קחו מוסרי ואל כסף ... (cache)
 • ספר הבהיר ג€“ ויקיטקסט: 23 מרץ 2009 ... ומאי אמרים וה' האמירך היום (דברים כ"ו יח), ומאי נינהו שלשה דכתיב (משלי ד' ז) ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה, כד"א (איוב ל"ב ח) ונשמת שדי תבינם, ... (cache)
 • לפרטים נוספים לחץ כאן: ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנייניך קנה בינה. * החכמה היא להמשיך לרכוש חכמה. * את זה אתה לוקח איתך לכל חייך הנוכחיים והעתידיים. * זהו הנכס האמיתי שהוא אתה ולא קנייניך ... (cache)
 • ביאור:משלי ט ג€“ ויקיטקסט: 2 מאי 2012 ... גג‚¬ֲ¢. "חכמות נשים בנתה ביתה" (משלי יד'/א'). גג‚¬ֲ¢. "ראשית חכמה קנה חכמה" (משלי ד'/ז')... (cache); החכמה קוראת: תן לחכם, ויחכם עוד; הודע לצדיק, ויוסף לקח. (cache)
 • הזמנה מילגות2 עותק: ויאפשרו לכם לבצע הלוואות על פי ההסדר המיוחד. של המועצה והבנק, ופתיחת חשבונות בתנאים ייחודיים. לסטודנטים תושבי המועצה. "ראשית חכמה קנה חכמה,. (משלי ד' ו') ובכל קנייניך ... (cache)
 • פרשת השבוע: הנצי"ב בהעמק דבר מדגיש, כי החכמה פירושה שכל וחריצות וגם לימוד ומדעים שהעלו אחרים כנאמר: "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניינך קנה בינה" (משלי ד'/ז'). מכאן שראשית קניית ... (cache)
 • ד' ניסן ע"ב ג€“ ברית אשר שי' הרמן ג€“ כפר חב"ד | חינוך יהודי: 29 מרץ 2012 ... במשלי כתוב " ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה". שני פסוקים בכל הנ"ך שמתחילים "ראשית", ושניהם "ראשית חכמה". כמובן שהעיקר בעבודה, וגם אצל ר' ... (cache)
 • שני שלבים בלימוד: שלב שני (פסוקים 7-9): בשלב השני אתה כבר גדול, אתה יכול כבר לקנות חכמה ובינה באופן עצמאי: ראשית חכמה, קנה חכמה; ובכל קנינך, קנה בינה. בשלב זה אתה כבר לא צריך שמירה, ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף נו ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... קנים - יצפה לבינה שנאמר (משלי ד ז) [ ראשית חכמה קנה חכמה ] ובכל קנינך קנה בינה. אמר רבי זירא: קרא קורא קירא קניא - כולהו מעלו לחלמא. תניא: אין מראין דלועין ... (cache)
 • חכמה תבונה ודעת: 6 מרץ 2011 ... הנצי"ב בהעמק דבר מדגיש, כי החכמה פירושה שכל וחריצות וגם לימוד ומדעים שהעלו אחרים כנאמר: "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניינך קנה בינה" (משלי ד'/ז'). (cache)
 • פרשת השבוע חקת: ואילו שלמה חשב להתחכם, לבנות את עצמו בחכמה בלבד בלי יניקה יסודית מיראת ד' הוא אמר: "ראשית חכמה קנה חכמה",אשרי אדם מצא חכמה (משלי ד ז יג). הוא נכשל קשות ולבסוף הגיע ... (cache)
 • משלי ד: חכמה = הכישרון לשמוע וללמוד מאחרים; ראשית חכמה - קנה חכמה: במקום לקנות רכב מפואר ועבדים ..."ראשית חכמה קנה חכמה - תחלת חכמתך למוד מאחרים, קנה לך שמועה מפי הרב; ... (cache)
 • לומדים כל הזמן: 7 ספטמבר 2009 ... ראשית חכמה - קנה חכמה (משלי ד', ז') קנה חכמה, קנה בינה (משלי ד', ה') חכמת אדם תאיר פניו (קהלת ח', א') אם חכמת - חכמת לך (משלי ט', י"ב) בחכמתך ובתבונתך ... (cache)
 • בית מדרש לחכמה: 8 יולי 2009 ... במשלי כתוב " ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה". ראשית חשוב שהאדם ישכיל בלימודיו, בהתחלה יקנה חכמת אחרים, אחר כך בכל קנינך קנה בינה, להעלות ... (cache)
 • תמורה | הרב נעמי מעודד | אשה - רב חילוני | טקסים | חתונה | בר מצווה: כמו שאמר מחבר ספר משלי: "ראשית חכמה ג€“ קנה חכמה" (ד:ז). על החובה ללמד את מה שלמדנו אמר גם עמנואל לווינס: "ללא פעולת הלימוד העיוני, ללא הקשבה וקריאה, בלי 'ללמוד', שום ... (cache)
 • חיים כרצונו - ספר שלם: ג€� ראשית חכמה קנה חכמה, ובכל קניינך קנה בינה! סלסלה ותרוממך, ג€�תכבדך כי תחבקנה. ג€�תיתן לראשך לווית-חן ג€�עטרת תפארת תמגנך" (משלי ד' 5-9 ג€�). ג€�מה פירוש הדבר, להתנהג בחכמה? (cache)
 • מה קודם שכל או רגש?: 11 פברואר 2009 ..."ראשית חכמה קנה חכמה" (משלי ד', ז'). המלצתי-כל גננת חייבת להכין תוכנית עבודה יומית שתכלול היבטים לימודיים להגברת החכמה. - תואר ראשון ושני במדעי הטבע- ... (cache)
 • קביעת עיתים לתורה: 15 פברואר 2009 ..."ראשית חכמה קנה חכמה" (משלי ד'/ז'). ג€¢. "אשרי תלמיד חכם שמשמר תלמודו בידו" (מדרש משלי). ג€¢. "יגעת ומצאת - תאמין, יגעת ולא מצאת - אל תאמין, שרגעי היגיעה ... (cache)
 • משלי: ז ראשית חכמה, קנה חכמה; ובכל-קניינך, קנה בינה. ח סלסלהא ותרוממך; תכבדך, כי תחבקנה. ט תיתן לראשך, לווית-חן; עטרת תפארת תמגנך. י שמע בני, וקח אמריי; וירבו לך, שנות חיים. (cache)
 • תוספות: ומאי עשרה מלכים שבע קולות ושלשה מאמרים ומאי אומרים דכתיב ויי' האמירך היום ומאי נינהו שלשה דכתיב ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה כד"א ונשמת שדי תבינם. (cache)
 • "גן נעול" עמוד 15: 29 יוני 2011 ..."ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה". נאמרו כמה פסוקים בעניין קניית הבינה "קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי" ונראה להגיד שבקנית הבינה לא תשכח ... (cache)
 • נורני ניסיון.indd: וכמקבילת הפסוק ראשית חכמה קנה חכמה ובכל. קניינך קנה בינה (משלי ד, ז). הספר העוסק בענייני עבודת התורה הקדושה ודרכי קניינה. בנוי מרשימות שרשם רבינו לעצמו מימי חורפו, ...
 • ספרים עתיקים - קניית: ראשית חכמה קנה חכמה: --- זהרי,מנחם --- 2006 --- החיבור הנו אוסף של ממצאים מקראיים המציג באורח פרטני את מכלול היקרויותיהם של מושגים אלה במקרא, לרבות פרקיו הארמיים. (cache)
 • לוח האמונה ולוח המעשה / יאיר טיקטין ויהודה קורן (לפרשת כי-תשא) ֲ« מוסף...: 21 פברואר 2011 ... דכתיב " ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קניינך קנה בינה'. שלישי מאי? דכאמר ההוא סבא לההוא ינוקא 'במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור' [שלושת ... (cache)
 • "יושר ואושר" - הילכו שניהם יחדיו: 6 מאי 2009 ... אל תעזבה ותשמרך, אהבה ותצרך. ראשית חכמה - קנה חכמה, ובכל קניינך קנה בינה. סלסלה ותרוממך, תכבדך כי תחבקנה. תתן לראשך לווית חן, עטרת תפארת תמגנך" ... (cache)
 • הסופר מנחם זהרי: ביוגרפיה של הסופר מנחם זהרי לצד רשימת ספריו: אמת מארץ תצמח ... (cache)
 • ידיעון 2634 פר' עקב > Beerot Yitzchak > בארות יצחק - ידיעון: בספר משלי כתוב: "ראשית חכמה ג€“ קנה חכמה". מסתבר שגם בגיל השלישי והרביעי קניית החכמה היא החכמה. במלאת עשור למכללת הוותיקים ראויה חברתנו דינה, שיזמה את הרעיון ... (cache)
 • רגע - מבחר שירים: ... כרמל "ילדים ונוער" ֲ· הקלאסיקות מיוון ומרומי ֲ· סדרת דברי-ם ֲ· צרו קשר ֲ· משלוח כתבי יד ֲ· מועדון הקוראים ֲ· ראשית חכמה קנה חכמה - המושגים "חכמה" ו"חכם"רגע לפני הבוקר ... (cache)
 • סיכום מנהלים: אך כמו אדם מנוסה, גם אתה יודע ש" ראשית חכמה ג€“ קנה חכמה" ושכדי לקפוץ בהצלחה לבריכה חדשה ג€“ עליך תחילה להכיר היטב את המים. לשם כך בא לעזרתך "המדריך", שבו אתה מעיין ...
 • more "ראשית חכמה קנה חכמה ":
 • דעת המקרא על גבולות הדעת: ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה' (ד ה-ז), כקריאה לדבוק במעגלות צדק: 'החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך. בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים' (פסוקים יג-יד). (cache)
 • זרעים - ברכות דף נו עמוד ב: תנו רבנן הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה שנאמר קנה חכמה קנים יצפה לבינה שנאמר ובכל קנינך קנה בינה אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא כולהו מעלו לחלמא תניא אין מראין דלועין אלא ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: ת"ר הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה שנאמר קנה חכמה, קנים יצפה (לכל) [לבינה] שנא' ובכל קנינך קנה בינה. סלסלה ותרוממך, ובין נגידים תושיבך, כי הא דינאי מלכא ומלכתא כריכי רפתא ... (cache)
 • ספר גן נעול: "כי אם לבינה תקרא" (משלי ב' ג'), "ובכל קנינך קנה בינה" (שם ד' ז'): והתשיעית שהיא שנית שמה חכמה. "יי בחכמה יסד ארץ" (שם ג' יט'), ארץ העליונה, בית המקדש של מטה, מכוון כנגד בית ... (cache)
 • ספר הבהיר: ... ומאי נינהו שלשה דכתיב (משלי ד' ז) ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה, כד"א (איוב ל"ב ח) ונשמת שדי תבינם, נשמתו של שדי היא תבינם, שלישי מאי היא כדאמר ליה ההוא סבא ... (cache)
 • more "ובכל קנינך קנה בינה ":

תגובות