על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב

קוד: ביאור:משלי כד30 בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אראל

אל:

משלי כד30-31: "עַל שְׂדֵה אִישׁ עָצֵל עָבַרְתִּי, וְעַל כֶּרֶם אָדָם חֲסַר לֵב. וְהִנֵּה עַלה כֻלּוֹ קִמְּשֹׂנִים, כָּסּוּ פָנָיו חֲרֻלִּים, וְגֶדֶר אֲבָנָיו נֶהֱרָסָה"

- ראיתי במו עיניי מה קורה לאדם שבונה בית לפני שהוא מתרגל לעבוד בשדה: עברתי ליד שדה של איש עצל, היושב בביתו ואינו רוצה לצאת לעבוד, וליד כרם של אדם חסר שכל -

- והנה, כל השדה היה מלא בקמשונים (קוצים),  פני השדה היו מכוסים בחרולים (עשבים שוטים), וגם גדר האבנים של השדה נהרסה -

ואחזה (ראיתי בחזון נבואי את משמעות המראה), אנוכי אשית ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר (הפקתי לקחים מהצרה שבאה עליו) -

עצות

הפסוק שלנו מטיל את האחריות ל"קמשונים" ול"חרולים" על העצל, שמזניח את השדה עד שהוא נהרס.

אולם, האשמה זו נכונה רק כאשר לעצל אכן יש שדה ששייך לו, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לצאת מהבית ולעבד אותו באופן עצמאי.

בימינו, ישנם אנשים רבים שאין להם בכלל שדה, וכדי לפרנס את עצמם הם חייבים לעבוד כשכירים אצל אנשים אחרים.

במצב זה, מוטלת אחריות לא רק על העצל אלא גם על המדינה, שמאפשרת את אי השיוויון בחלוקת הקרקעות (ראו לדון מובטלים לכף זכות).

דקויות

אדם שמזניח את העסק הפרטי שלו, לא רק שיפסיד את הרווחים אלא גם יסבול מנזקים:

עצל = חסר רצון לעבוד ולהשקיע לטובת עצמו.

חסר לב = שאינו מסוגל לחשוב.

"מי שזאת המידה גוברת בו, ענייניו מקולקלים מאוד בעולם הזה ובעולם הבא... דמה חכמת העצל לשדה איש עצל... מגדל אף דברים גרועים, כגון חרולים וקמשונים המזיקים... ואמר "גדר אבניו נהרסה" - אף-על-פי שגדר אבנים חזק מאוד, אף-על-פי-כן הוא נהרס מחמת עצלותו, שלא תקן חסרונה קודם שנפלה..." (ארחות צדיקים, שער טז).

משל לעבודת הנפש

לפי רוב המפרשים, העצלות בעבודת האדמה היא משל לעצלות בעבודת הנפש: "העניין הזה כולו מוכיח כי הוא דרך משל, ולולי כן, מה יבוא להודיענו, הלא ידענו כי אם יתעצל האדם ולא יחרוש שדהו ולא יתקן כרמו, כי יעלה קמשונים; ומה זה שאמר אחרי כן "ואחזה אנוכי אשית ליבי"?! הנה, מצאנו במקומות רבים עניין שדה וכרם וניר וזריעה נזכרים על דרך משל... (הושע י יב): "זרעו לכם לצדקה "... והנה, שדה בזה - משל על הנפש המתאוה. ולפי שהתאוה מתולדת החומר, ימשילהו לשדה... הנה תולדת הארץ מצלחת בעבודת האדם, וכן תולדת הנפש תצליח בגידול ולימוד והנהגה. ואם לא יגדל ויגמול נפשו - לא תצליח לפעולותיה ולעבודתה. והגידול הוא תיקון המידות. ואם ייגע האדם לעזור בתיקון הארץ להצלחת תולדתה - הלא ייגע בתיקון נפשו להצלחת תולדתה! והנה, הכוח הצומח והכוח המתאוה, תולדת שניהם תצליח בגידול ובהנהגה, ואם לא יגדלם, ויניח התאוה על דרכה ועל תאוותה ותולדתה - תישחת הנפש במידותיה וייפסד השכל, וגם הגוף ייספה ויאבד ביתרון המאכל והמשגל, אף כי יאבדו הנפש והגוף בחטאים ובעונשים... והנה עניין החרישה - התוכחת התמידית בעצמו לנפשו, או יוכיחנו החכם, ותיכנע במוסר, לשבור הלב הקשה מיראת ה' יתברך, כאשר יעבוד האדם באדמה הקשה ותשוב נוחה ותחוח... ומפני יראת ה' ייכנע הלב ויירך ויישבר..." (רבנו יונה; ראו גם מלבי"ם על ישעיהו כח כד).

"על שדה איש עצל עברתי זה אחז, ועל כרם אדם חסר לב זה מנשה, והנה עלה כולו קמשונים זה אמון, כסו פניו חרולים זה יהויקים, וגדר אבניו נהרסה זה צדקיהו, שנחרב בית המקדש בימיו" (סנהדרין קג.).

"מי שאינו חוזר על תלמודו, מתחלה משכח ראשי פרקים, וסוף מחלף דברי חכמים מזה לזה, שאומר על טהור טמא ועל טמא טהור, והוא מחריב את העולם" (רש"י)

"רעת העצל אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט בלא שיידע וירגיש בה, כי הנה הוא נמשך מרעה אל רעה עד שיימצא טבוע בתכלית הרעה... בתחילה אינו אלא מחסיר הטורח אשר היה ראוי לו, ומפני חסרון הלימוד... תחסר לו ההבנה... וברצותו ליישב הפרשה... יגלה בה פנים שלא כהלכה, וישחית האמת ויהפכהו, ויפרוץ את הגדרים.." (רמח"ל, מסילת ישרים, מידת הזריזות).

"לא די לעצל שלא יגיע לידיעת התורה, כיון שאינו עוסק בתורה כראוי, אלא אפילו מחמת העצלות מעלה בלבו סברות של טעות. כי העצל יורה היתר לעצמו ויאמר: טוב לגוף המנוחה כדי שיתחזק, כי כשאדם חזק הוא יכול לעשות יותר מן החלש. ומטה אוזניו לדברים בטלים, ואומר שבזה יהא לבו פתוח. נמצא, שהעצלות גורם שיחפש סברות לומר שעושה מצווה לבטל מן הלמוד." (ארחות צדיקים, שם)

"ה' יתברך הטביע בנשמה הקדושה, שתוכל להתרבות כמו הזריעה שבארץ... אם יופיע עליה אור חכמת התורה קדושתה... אבל אם הוא איש עצל מכל זה... מלבד שלא יתוסף עליו קדושה, עוד יתוסף עליו קוצים שעוקצין את כל קדושתו וחכמתו שנקבע בו מתחילה... ורק מלאה קוצים מכוחות הטומאה שנמשכה על נפשו ע"י עוון ביטול תורה, וכן ע"י חסרון תשובה ומעשים טובים..." (החפץ חיים, אהבת חסד ב יא, הגהה), "כי איש ישראל יכול ליטע בתורתו ובמעשיו כרם בגן עדן... ועל כן צריך לשמרו שמירה מעולה, אבל הדיבור אצלו הפקר, אז ימצא בכרמו קמשונים וחרולים, וכל הגדרים שיעשה בנפשו לא יתקיים כל זמן שהדיבור אצלו הפקר..." (חפץ חיים, חובת השמירה, פתיחה).

"יש שני מיני אנשים: אחד עצל להשיג לנפשו תורה ומעשים טובים, והשני חסר לב - שיש בידו תורה ומעשים טובים אבל ליבו חסר דאגה עליהם שיתקיימו בידו. ומפרש על הראשון: והנה עלה כולו קמשונים - שתחת נטיעות יפות מדברי תורה גדלו קוצים וברקנים מדברים בטלים, ועל השני - כסו פניו חרולים... שכל דיבור של תורה וקדושה שדיבר, והיה באפשרותן לעלות ולעשות פרי הילולים קודש לה', נתכסה ונמשכה עליו מלמעלה רוח הטומאה ע"י דיבוריו האסורים. וסיים הכתוב וגדר אבניו נהרסה... שבהמשך הזמן, אף גדר של אבנים, החזק, נהרס, ונעשה הכרם למדרס רגליים לכל עובר ושב, ואין שווה מאומה. וכן הוא האדם, אשר לא יביט למוצא שפתיו, והם כהפקר אצלו, כל הגדרים החזקים שהיה לו מתחילה על הנהגתו - כולם יהיו נהרסים..." (חפץ חיים, שמירת הלשון ב א), "ובענייננו גם כן תיקונו על להבא, שיעשה לעצמו גדרים, שירחיק עצמו מחבורת אנשים, ושלא ידבר אודות שום איש..." (שמירת הלשון ב כד).

הקבלות

הפסוק שלנו מתאר את הנזק שגורם העצל לרכושו. פסוק דומה מתאר את הנזק שגורם העצל לסביבתו, משלי יח9: "גַּם מִתְרַפֶּה בִמְלַאכְתּוֹ - אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית" (פירוט).

קצת לפני הפסוק שלנו נאמר, משלי כד27: "הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ, וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ; אַחַר - וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ". הפסוק שלנו מתאר מה קורה למי שאינו נוהג כך - מי שבונה בית לפני שהכין את מלאכתו בשדה, סופו שיתעצל לצאת מביתו ויזניח את השדה (ראו סייג לחריצות). 

הקטע שלנו מסיק מסקנה מדוגמה שלילית, הממחישה את נזקי העצלות; קטע מקביל בפרק ו מסיק מסקנה דומה מדוגמה חיובית, הממחישה את התועלת שבחריצות. ראו פסוקים זהים, משמעות שונה.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת בראשית: הדא הוא דכתיב (משלי כד) על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. אמר רבי הונא: הרי שקנה שדה וקנה כרם קרוי איש, וקרוי אדם, ונקרא עצל. מה הנייה לו? ... (cache)
 • מבוא יז: לראיה מה שמובא בה הפסוק על שדה איש עצל וגוי בהסגנון והנאור שהובא ... גבת פיהא אלשוך בל תתי אנהדמ םיאגהא דלך קולה על שדה איש עצל עברתי וגר [ובעברית ן ... (cache)
 • מוסר| אבק לשון הרע + הלכות - 2 - FXP.co.il: כמאמר הכתוב (משלי כ"ד ל') "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב". והיינו שיש שני מיני אנשים. אחד עצל להשיג לעצמו תורה ומעשים טובים, ... (cache)
 • שתי הערות מיקדמיות: 1 מאחורי לבוש-הפשט של משלי שלמה נמצא העיקר...: (ל) על שדה איש עצל עברתי: חכמי-המשנה אמרו על אחז בן יותם שהוא הראשון למלכי ... אמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא מאי דכתיב על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם ... (cache)
 • משלי א: ל על-שדה איש-עצל עברתי ועל-כרם. לא והנה עלה כלו| קמשנים כסו פניו חרלים והגדר אבניו נהרסה: לב ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר: ... (cache)
 • יש לשמור על קדושת: ועליו אמר שלמה המלך ע"ה: "על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר-לב. והנה עלה כולו קמשונים, כסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה"(משלי כד,ל-לא). ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: החכם: "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם שהם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו .... מחרוזת זו מענינת גם מצד עצמה: כאן מספר החכם על נסיונו בחיים: "על שדה איש עצל ... (cache)
 • נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע חפץ חיים, ב' אדר: במאמר הכתוב {משלי כד,ל'} " על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לבי, והינו, שיש שני מימי אנשים: אחד -עצל להשיג לנפשו תורה ומעשים טובים, וזהו "שדה איש ... (cache)
 • בית ספר שדה כפר עציון - דגן תירוש ויצהר: "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר-לב. והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרלים וגדר אבנים נהרסה" (משלי כ ד, ל-לא). מדוע נבחרה דווקא הגפן כמקור כה עשיר ... (cache)
 • כיפה צהר לנוער ניצול החיים: "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו קימשונים כסו פניו חרולים וגוֲ´ ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר, מעט שנות מעט תנומות וגוֲ´ ... (cache)
 • דף קשר מספר 803 - פרשת צו - שבת הגדול - זריזות / ישי גולדשטיין: "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה. ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר. ... (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי...: מפתגמי הספר עולה שהעוני נובע מעצלות: "אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם" (משלי, כ', 13); "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. ... (cache)
 • אוצר הספרים Torah Books דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד...: ומתוך שהוא אומר על טהור טמא ועל טמא טהור ומחליף דברי חכמים של זה בזה ומשכח ראשי הפרקים ומאבד ראשי המסכתות עליו אמר שלמה (משלי כד) על שדה איש עצל עברתי ועל ... (cache)
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות: 3 דצמבר 2007 ... אשר ביכלתך להשיגן, כמו שאמר החכם (משלי כא כה): תאות עצל תמיתנו, ואמר (משלי כד ל): על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, ושאר הענין. ... (cache)
 • על אגדות חז"ל ועל דרכי הוראתן: הרמח"ל במסילת ישרים (פרק ששי - על הזריזות) מביא את הפסוק ממשלי " על שדה איש עצל עברתי... והנה עלה כולו קמשונים, כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה", ... (cache)
 • לקראת נישואין וזוגיות - עוד רגע, וה"שמיניות - באויר" - פורומים...: כמאמר הכתוב (משלי כ"ד ל') "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב". והיינו שיש שני מיני אנשים. אחד עצל להשיג לעצמו תורה ומעשים טובים, וזהו "שדה איש עצל". ... (cache)
 • 2: על שדה איש עצל עברתי. 4. טמן עצל ידו בצלחת. 5. חברי אוהב חרוצים ושונא עצלים. ב. לפניך חמישה משפטים. ציין את הסוג התחבירי של כל אחד מהם (פשוט, מורכב, ... (cache)
 • מזל טוב ללומדי הדף היומי לסיום מסכת יבמות: 12 ספטמבר 2007 ... "ואומר " על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כלו קמשונים, כסו פניו חרולים". על שדה איש עצל זה שקנה שדה כבר, ועל כרם אדם חסר לב ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: על שדה איש עצל עברתי, אמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא זה אחז. ועל כרם אדם חסר לב זה מנשה. והנה עלה כלו קמשונים זה אמון. כסו פניו חרולים זה יהויקים. ... (cache)
 • משלי פרקים נבחרים***: על שדה איש עצל עברתי ועל כרם חסר ג€“ לב. והנה עלה כולו קימשונים ג€“ כוסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. ואחזה, אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר: ... (cache)
 • מסילת ישרים / ר' משה חיים לוצאטו: ואמר עוד לבאר רעת העצל באור ציורי, מה שיקרה ויולד לעינינו יום יום (שם כד): על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו קמשונים כסו פניו חרלים ... (cache)
 • אבות דרבי נתן: ועליו אמר שלמה (משלי כד) "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה". וכיון שנפל כותלו של כרם, ... (cache)
 • ספר מסילת ישרים: על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו קמשונים כסו פניו חרלים וגו', ואחזה אנכי אשית לבי, ראיתי לקחתי מוסר, מעט שנות מעט תנומות וגו', ... (cache)
 • מדרש רבה - בראשית: ב הה"ד (משלי כד) על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב א"ר הונא הרי שקנה שדה וקנה כרם קרוי איש וקרוי אדם ונקרא עצל מה הנייה לו אלא על שדה איש עצל עברתי זה ... (cache)
 • אני גיאה קריכלי - תפוז בלוגים: על זה אמר החכם מכל אדם " על שדה איש עצל עברתי, ועל (יד) כרם אדם חסר לב (דעה). והנה עלה כולו קמשונים (קוצים דוקרים), כיסו פניו (של השדה) חרולים (חוחים ... (cache)
 • Talmud Babli, Sanhedrin: ... רבי ירמיה בר אבא מאי דכתיב (משלי כד) על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כולו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה על שדה איש עצל עברתי ... (cache)
 • The Sacred and the Profane in the Concept of Work: The Case of the...: על שדה איש עצל עברתי.,. ועל כרם חסר לב. והנכה עלה כלו קמשונים.,. כבו פניו חרלים. "(. משלי כד. ל'. -. לא.)..5. המלאכה מצילה מחשד ומשיחת הבריות ...
 • הפרק האחרון בספרו של הרב ברגמן (נכדו של הרב שך), "שימושה של תורה...: ודרשו רבותינו (אבות דר"נ כד, ו) על פסוק זה: "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כולו קמשונים, כסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה" (משלי כד, ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק ארבעה ועשרים: ועליו אמר שלמה (משלי כד) "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה". וכיון שנפל כותלו של כרם, ... (cache)
 • הלכות תלמוד תורה / יצחק איזק ואלכס קליין: עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה (משלי כד:ל-לא) וכיון שנפל כתלו של כרם, מיד חרב כל הכרם כולו. ... (cache)
 • להיות לגפן אדרת: כרם היה לידידי: "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר-לב. והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרלים וגדר אבנים נהרסה" (משלי כ ד, ל-לא). מדוע נבחרה דווקא הגפן כמקור כה עשיר ... (cache)
 • ישיבת מעלות: ללא "עבודת הכרם" לא יצמחו הפירות והוא יהיה כתיאור של שלמה את " כרם אדם חסר לב "10: "והנה עלה כולו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה". ... (cache)
 • ה אמנם tוכמו שער הוי שער נוף ונפש פרקג כו: איש עצל עכרתי ועל כרם אדם חסר לב) המשיל. הגוף וכחותים לשדם ולכרם ג€¢ וכאשר כעליו הן. הנפש והשכל המהעצליה וחסרי לב מלהשכיל בענינם ... (cache)

תגובות