ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית ז

1 ויאמר יהוה לנח בא-אתה וכל-ביתך אל-התבה כי-אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. 2 מכל הבהמה הטהורה תקח-לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן-הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו. 3 גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על-פני כל-הארץ. 4 כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על-הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את-כל-היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. 5 ויעש נח ככל אשר-צוהו יהוה. 6 ונח בן-שש מאות שנה והמבול היה מים על-הארץ. 7 ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אל-התבה מפני מי המבול. 8 מן-הבהמה הטהורה ומן-הבהמה אשר איננה טהרה ומן-העוף וכל אשר-רמש על-האדמה. 9 שנים שנים באו אל-נח אל-התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את-נח. 10 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על-הארץ. 11 בשנת שש-מאות שנה לחיי-נח בחדש השני בשבעה-עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל-מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו. 12 ויהי הגשם על-הארץ ארבעים יום וארבעים לילה. 13 בעצם היום הזה בא נח ושם-וחם ויפת בני-נח ואשת נח ושלשת נשי-בניו אתם אל-התבה. 14 המה וכל-החיה למינה וכל-הבהמה למינה וכל-הרמש הרמש על-הארץ למינהו וכל-העוף למינהו כל צפור כל-כנף. 15 ויבאו אל-נח אל-התבה שנים שנים מכל-הבשר אשר-בו רוח חיים. 16 והבאים זכר ונקבה מכל-בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו. 17 ויהי המבול ארבעים יום על-הארץ וירבו המים וישאו את-התבה ותרם מעל הארץ. 18 ויגברו המים וירבו מאד על-הארץ ותלך התבה על-פני המים. 19 והמים גברו מאד מאד על-הארץ ויכסו כל-ההרים הגבהים אשר-תחת כל-השמים. 20 חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים. 21 ויגוע כל-בשר הרמש על-הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל-השרץ השרץ על-הארץ וכל האדם. 22 כל אשר נשמת-רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו. 23 וימח את-כל-היקום אשר על-פני האדמה מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים וימחו מן-הארץ וישאר אך-נח ואשר אתו בתבה. 24 ויגברו המים על-הארץ חמשים ומאת יום.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות