ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית יא

1 ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים. 2 ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. 3 ויאמרו איש אל-רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר. 4 ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה-לנו שם פן-נפוץ על-פני כל-הארץ. 5 וירד יהוה לראת את-העיר ואת-המגדל אשר בנו בני האדם. 6 ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא-יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. 7 הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. 8 ויפץ יהוה אתם משם על-פני כל-הארץ ויחדלו לבנת העיר. 9 על-כן קרא שמה בבל כי-שם בלל יהוה שפת כל-הארץ ומשם הפיצם יהוה על-פני כל-הארץ.

10 אלה תולדת שם שם בן-מאת שנה ויולד את-ארפכשד שנתים אחר המבול. 11 ויחי-שם אחרי הולידו את-ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות.

12 וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את-שלח. 13 ויחי ארפכשד אחרי הולידו את-שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות.

14 ושלח חי שלשים שנה ויולד את-עבר. 15 ויחי-שלח אחרי הולידו את-עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות.

16 ויחי-עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את-פלג. 17 ויחי-עבר אחרי הולידו את-פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות.

18 ויחי-פלג שלשים שנה ויולד את-רעו. 19 ויחי-פלג אחרי הולידו את-רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות.

20 ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את-שרוג. 21 ויחי רעו אחרי הולידו את-שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות.

22 ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את-נחור. 23 ויחי שרוג אחרי הולידו את-נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות.

24 ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את-תרח. 25 ויחי נחור אחרי הולידו את-תרח תשע-עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות.

26 ויחי-תרח שבעים שנה ויולד את-אברם את-נחור ואת-הרן. 27 ואלה תולדת תרח תרח הוליד את-אברם את-נחור ואת-הרן והרן הוליד את-לוט. 28 וימת הרן על-פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים. 29 ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת-אברם שרי ושם אשת-נחור מלכה בת-הרן אבי-מלכה ואבי יסכה. 30 ותהי שרי עקרה אין לה ולד. 31 ויקח תרח את-אברם בנו ואת-לוט בן-הרן בן-בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד-חרן וישבו שם. 32 ויהיו ימי-תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות