ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות לה

1 ויקהל משה את-כל-עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר-צוה יהוה לעשת אתם. 2 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל-העשה בו מלאכה יומת. 3 לא-תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת.

4 ויאמר משה אל-כל-עדת בני-ישראל לאמר זה הדבר אשר-צוה יהוה לאמר. 5 קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת. 6 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים. 7 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים. 8 ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים. 9 ואבני-שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן. 10 וכל-חכם-לב בכם יבאו ויעשו את כל-אשר צוה יהוה. 11 את-המשכן את-אהלו ואת-מכסהו את-קרסיו ואת-קרשיו את-בריחו את-עמדיו ואת-אדניו. 12 את-הארן ואת-בדיו את-הכפרת ואת פרכת המסך. 13 את-השלחן ואת-בדיו ואת-כל-כליו ואת לחם הפנים. 14 ואת-מנרת המאור ואת-כליה ואת-נרתיה ואת שמן המאור. 15 ואת-מזבח הקטרת ואת-בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת-מסך הפתח לפתח המשכן. 16 את מזבח העלה ואת-מכבר הנחשת אשר-לו את-בדיו ואת-כל-כליו את-הכיר ואת-כנו. 17 את קלעי החצר את-עמדיו ואת-אדניה ואת מסך שער החצר. 18 את-יתדת המשכן ואת-יתדת החצר ואת-מיתריהם. 19 את-בגדי השרד לשרת בקדש את-בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת-בגדי בניו לכהן. 20 ויצאו כל-עדת בני-ישראל מלפני משה. 21 ויבאו כל-איש אשר-נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את-תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל-עבדתו ולבגדי הקדש. 22 ויבאו האנשים על-הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל-כלי זהב וכל-איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה. 23 וכל-איש אשר-נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו. 24 כל-מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל-מלאכת העבדה הביאו. 25 וכל-אשה חכמת-לב בידיה טוו ויביאו מטוה את-התכלת ואת-הארגמן את-תולעת השני ואת-השש. 26 וכל-הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את-העזים. 27 והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן. 28 ואת-הבשם ואת-השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים. 29 כל-איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל-המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד-משה הביאו בני-ישראל נדבה ליהוה.

30 ויאמר משה אל-בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן-אורי בן-חור למטה יהודה. 31 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל-מלאכה. 32 ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת. 33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל-מלאכת מחשבת. 34 ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן-אחיסמך למטה-דן. 35 מלא אתם חכמת-לב לעשות כל-מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל-מלאכה וחשבי מחשבת.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות