ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא יח

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם. 3 כמעשה ארץ-מצרים אשר ישבתם-בה לא תעשו וכמעשה ארץ-כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו. 4 את-משפטי תעשו ואת-חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם. 5 ושמרתם את-חקתי ואת-משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה.

6 איש איש אל-כל-שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה.

7 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה.

8 ערות אשת-אביך לא תגלה ערות אביך הוא.

9 ערות אחותך בת-אביך או בת-אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן.

10 ערות בת-בנך או בת-בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה.

11 ערות בת-אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה.

12 ערות אחות-אביך לא תגלה שאר אביך הוא.

13 ערות אחות-אמך לא תגלה כי-שאר אמך הוא.

14 ערות אחי-אביך לא תגלה אל-אשתו לא תקרב דדתך הוא.

15 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה.

16 ערות אשת-אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא.

17 ערות אשה ובתה לא תגלה את-בת-בנה ואת-בת-בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא. 18 ואשה אל-אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה. 19 ואל-אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה. 20 ואל-אשת עמיתך לא-תתן שכבתך לזרע לטמאה-בה. 21 ומזרעך לא-תתן להעביר למלך ולא תחלל את-שם אלהיך אני יהוה. 22 ואת-זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא. 23 ובכל-בהמה לא-תתן שכבתך לטמאה-בה ואשה לא-תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא. 24 אל-תטמאו בכל-אלה כי בכל-אלה נטמאו הגוים אשר-אני משלח מפניכם. 25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את-ישביה. 26 ושמרתם אתם את-חקתי ואת-משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם. 27 כי את-כל-התועבת האל עשו אנשי-הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ. 28 ולא-תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את-הגוי אשר לפניכם. 29 כי כל-אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם. 30 ושמרתם את-משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות