ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים ח

1 כל-המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את-הארץ אשר-נשבע יהוה לאבתיכם. 2 וזכרת את-כל-הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את-אשר בלבבך התשמר מצותו אם-לא. 3 ויענך וירעבך ויאכלך את-המן אשר לא-ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם כי על-כל-מוצא פי-יהוה יחיה האדם. 4 שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה. 5 וידעת עם-לבבך כי כאשר ייסר איש את-בנו יהוה אלהיך מיסרך. 6 ושמרת את-מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו. 7 כי יהוה אלהיך מביאך אל-ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר. 8 ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ-זית שמן ודבש. 9 ארץ אשר לא במסכנת תאכל-בה לחם לא-תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת. 10 ואכלת ושבעת וברכת את-יהוה אלהיך על-הארץ הטבה אשר נתן-לך. 11 השמר לך פן-תשכח את-יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום. 12 פן-תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת. 13 ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה-לך וכל אשר-לך ירבה. 14 ורם לבבך ושכחת את-יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. 15 המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין-מים המוציא לך מים מצור החלמיש. 16 המאכלך מן במדבר אשר לא-ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך. 17 ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את-החיל הזה. 18 וזכרת את-יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את-בריתו אשר-נשבע לאבתיך כיום הזה.

19 והיה אם-שכח תשכח את-יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון. 20 כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות