ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב כא

1 בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי-בה. 2 ויעש הרע בעיני יהוה כתועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל. 3 וישב ויבן את-הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם. 4 ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את-שמי. 5 ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה. 6 והעביר את-בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס. 7 וישם את-פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר יהוה אל-דוד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעולם. 8 ולא אסיף להניד רגל ישראל מן-האדמה אשר נתתי לאבותם רק אם-ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל-התורה אשר-צוה אתם עבדי משה. 9 ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את-הרע מן-הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל. 10 וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים לאמר. 11 יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר-עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם-את-יהודה בגלוליו.

12 לכן כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה על-ירושלם ויהודה אשר כל-שמעיו תצלנה שתי אזניו. 13 ונטיתי על-ירושלם את קו שמרון ואת-משקלת בית אחאב ומחיתי את-ירושלם כאשר-ימחה את-הצלחת מחה והפך על-פניה. 14 ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשסה לכל-איביהם. 15 יען אשר עשו את-הרע בעיני ויהיו מכעסים אתי מן-היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה. 16 וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר-מלא את-ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את-יהודה לעשות הרע בעיני יהוה. 17 ויתר דברי מנשה וכל-אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 18 וישכב מנשה עם-אבתיו ויקבר בגן-ביתו בגן-עזא וימלך אמון בנו תחתיו.

19 בן-עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת-חרוץ מן-יטבה. 20 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו. 21 וילך בכל-הדרך אשר-הלך אביו ויעבד את-הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם. 22 ויעזב את-יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה. 23 ויקשרו עבדי-אמון עליו וימיתו את-המלך בביתו. 24 ויך עם-הארץ את כל-הקשרים על-המלך אמון וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו תחתיו. 25 ויתר דברי אמון אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 26 ויקבר אתו בקברתו בגן-עזא וימלך יאשיהו בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות