ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב כג

1 וישלח המלך ויאספו אליו כל-זקני יהודה וירושלם. 2 ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וכל-ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל-העם למקטן ועד-גדול ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה. 3 ויעמד המלך על-העמוד ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת-עדותיו ואת-חקתיו בכל-לב ובכל-נפש להקים את-דברי הברית הזאת הכתבים על-הספר הזה ויעמד כל-העם בברית. 4 ויצו המלך את-חלקיהו הכהן הגדול ואת-כהני המשנה ואת-שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל-הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את-עפרם בית-אל. 5 והשבית את-הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת-המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים. 6 ויצא את-האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל-נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את-עפרה על-קבר בני העם. 7 ויתץ את-בתי הקדשים אשר בבית יהוה אשר הנשים ארגות שם בתים לאשרה. 8 ויבא את-כל-הכהנים מערי יהודה ויטמא את-הבמות אשר קטרו-שמה הכהנים מגבע עד-באר שבע ונתץ את-במות השערים אשר-פתח שער יהושע שר-העיר אשר-על-שמאול איש בשער העיר. 9 אך לא יעלו כהני הבמות אל-מזבח יהוה בירושלם כי אם-אכלו מצות בתוך אחיהם. 10 וטמא את-התפת אשר בגי בני-הנם לבלתי להעביר איש את-בנו ואת-בתו באש למלך. 11 וישבת את-הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית-יהוה אל-לשכת נתן-מלך הסריס אשר בפרורים ואת-מרכבות השמש שרף באש. 12 ואת-המזבחות אשר על-הגג עלית אחז אשר-עשו מלכי יהודה ואת-המזבחות אשר-עשה מנשה בשתי חצרות בית-יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את-עפרם אל-נחל קדרון. 13 ואת-הבמות אשר על-פני ירושלם אשר מימין להר-המשחית אשר בנה שלמה מלך-ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני-עמון טמא המלך. 14 ושבר את-המצבות ויכרת את-האשרים וימלא את-מקומם עצמות אדם. 15 וגם את-המזבח אשר בבית-אל הבמה אשר עשה ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל גם את-המזבח ההוא ואת-הבמה נתץ וישרף את-הבמה הדק לעפר ושרף אשרה. 16 ויפן יאשיהו וירא את-הקברים אשר-שם בהר וישלח ויקח את-העצמות מן-הקברים וישרף על-המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את-הדברים האלה. 17 ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש-האלהים אשר-בא מיהודה ויקרא את-הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית-אל. 18 ויאמר הניחו לו איש אל-ינע עצמתיו וימלטו עצמתיו את עצמות הנביא אשר-בא משמרון. 19 וגם את-כל-בתי הבמות אשר בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס הסיר יאשיהו ויעש להם ככל-המעשים אשר עשה בבית-אל. 20 ויזבח את-כל-כהני הבמות אשר-שם על-המזבחות וישרף את-עצמות אדם עליהם וישב ירושלם. 21 ויצו המלך את-כל-העם לאמר עשו פסח ליהוה אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה. 22 כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים אשר שפטו את-ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. 23 כי אם-בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה ליהוה בירושלם. 24 וגם את-האבות ואת-הידענים ואת-התרפים ואת-הגללים ואת כל-השקצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלם בער יאשיהו למען הקים את-דברי התורה הכתבים על-הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה. 25 וכמהו לא-היה לפניו מלך אשר-שב אל-יהוה בכל-לבבו ובכל-נפשו ובכל-מאדו ככל תורת משה ואחריו לא-קם כמהו. 26 אך לא-שב יהוה מחרון אפו הגדול אשר-חרה אפו ביהודה על כל-הכעסים אשר הכעיסו מנשה. 27 ויאמר יהוה גם את-יהודה אסיר מעל פני כאשר הסרתי את-ישראל ומאסתי את-העיר הזאת אשר-בחרתי את-ירושלם ואת-הבית אשר אמרתי יהיה שמי שם. 28 ויתר דברי יאשיהו וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 29 בימיו עלה פרעה נכה מלך-מצרים על-מלך אשור על-נהר-פרת וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו. 30 וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם-הארץ את-יהואחז בן-יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו.

31 בן-עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה. 32 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו. 33 ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך בירושלם ויתן-ענש על-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב. 34 וימלך פרעה נכה את-אליקים בן-יאשיהו תחת יאשיהו אביו ויסב את-שמו יהויקים ואת-יהואחז לקח ויבא מצרים וימת שם. 35 והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את-הארץ לתת את-הכסף על-פי פרעה איש כערכו נגש את-הכסף ואת-הזהב את-עם הארץ לתת לפרעה נכה.

36 בן-עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה בת-פדיה מן-רומה. 37 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות