ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב כה

1 ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב. 2 ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 3 בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ. 4 ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילך דרך הערבה. 5 וירדפו חיל-כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל-חילו נפצו מעליו. 6 ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט. 7 ואת-בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל.

8 ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עבד מלך-בבל ירושלם. 9 וישרף את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית גדול שרף באש. 10 ואת-חומת ירושלם סביב נתצו כל-חיל כשדים אשר רב-טבחים. 11 ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו על-המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב-טבחים. 12 ומדלת הארץ השאיר רב-טבחים לכרמים וליגבים. 13 ואת-עמודי הנחשת אשר בית-יהוה ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה שברו כשדים וישאו את-נחשתם בבלה. 14 ואת-הסירת ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-הכפות ואת כל-כלי הנחשת אשר ישרתו-בם לקחו. 15 ואת-המחתות ואת-המזרקות אשר זהב זהב ואשר-כסף כסף לקח רב-טבחים. 16 העמודים שנים הים האחד והמכנות אשר-עשה שלמה לבית יהוה לא-היה משקל לנחשת כל-הכלים האלה. 17 שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וכתרת עליו נחשת וקומת הכתרת שלש אמה ושבכה ורמנים על-הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על-השבכה. 18 ויקח רב-טבחים את-שריה כהן הראש ואת-צפניהו כהן משנה ואת-שלשת שמרי הסף. 19 ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-הוא פקיד על-אנשי המלחמה וחמשה אנשים מראי פני-המלך אשר נמצאו בעיר ואת הספר שר הצבא המצבא את-עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר. 20 ויקח אתם נבוזראדן רב-טבחים וילך אתם על-מלך בבל רבלתה. 21 ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו. 22 והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן. 23 וישמעו כל-שרי החילים המה והאנשים כי-הפקיד מלך-בבל את-גדליהו ויבאו אל-גדליהו המצפה וישמעאל בן-נתניה ויוחנן בן-קרח ושריה בן-תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן-המעכתי המה ואנשיהם. 24 וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל-תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את-מלך בבל ויטב לכם.

25 ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את-גדליהו וימת ואת-היהודים ואת-הכשדים אשר-היו אתו במצפה. 26 ויקמו כל-העם מקטן ועד-גדול ושרי החילים ויבאו מצרים כי יראו מפני כשדים.

27 ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך-יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את-ראש יהויכין מלך-יהודה מבית כלא. 28 וידבר אתו טבות ויתן את-כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל. 29 ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל-ימי חייו. 30 וארחתו ארחת תמיד נתנה-לו מאת המלך דבר-יום ביומו כל ימי חיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות