ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל ז

1 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר. 2 ואתה בן-אדם כה-אמר אדני יהוה לאדמת ישראל קץ בא הקץ על-ארבעת כנפות הארץ. 3 עתה הקץ עליך ושלחתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל-תועבתיך. 4 ולא-תחוס עיני עליך ולא אחמול כי דרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי-אני יהוה.

5 כה אמר אדני יהוה רעה אחת רעה הנה באה. 6 קץ בא בא הקץ הקיץ אליך הנה באה. 7 באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא-הד הרים. 8 עתה מקרוב אשפוך חמתי עליך וכליתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל-תועבותיך. 9 ולא-תחוס עיני ולא אחמול כדרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה מכה. 10 הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המטה פרח הזדון. 11 החמס קם למטה-רשע לא-מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא-נה בהם. 12 בא העת הגיע היום הקונה אל-ישמח והמוכר אל-יתאבל כי חרון אל-כל-המונה. 13 כי המוכר אל-הממכר לא ישוב ועוד בחיים חיתם כי-חזון אל-כל-המונה לא ישוב ואיש בעונו חיתו לא יתחזקו. 14 תקעו בתקוע והכין הכל ואין הלך למלחמה כי חרוני אל-כל-המונה. 15 החרב בחוץ והדבר והרעב מבית אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו. 16 ופלטו פליטיהם והיו אל-ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו. 17 כל-הידים תרפינה וכל-ברכים תלכנה מים. 18 וחגרו שקים וכסתה אותם פלצות ואל כל-פנים בושה ובכל-ראשיהם קרחה. 19 כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא-יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי-מכשול עונם היה. 20 וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על-כן נתתיו להם לנדה. 21 ונתתיו ביד-הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללה. 22 והסבותי פני מהם וחללו את-צפוני ובאו-בה פריצים וחללוה.

23 עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס. 24 והבאתי רעי גוים וירשו את-בתיהם והשבתי גאון עזים ונחלו מקדשיהם. 25 קפדה-בא ובקשו שלום ואין. 26 הוה על-הוה תבוא ושמעה אל-שמועה תהיה ובקשו חזון מנביא ותורה תאבד מכהן ועצה מזקנים. 27 המלך יתאבל ונשיא ילבש שממה וידי עם-הארץ תבהלנה מדרכם אעשה אותם ובמשפטיהם אשפטם וידעו כי-אני יהוה.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות