ראשי > תנ''ך > זכריה >


זכריה יד

1 הנה יום-בא ליהוה וחלק שללך בקרבך. 2 ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן-העיר. 3 ויצא יהוה ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב. 4 ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזתים אשר על-פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו-נגבה. 5 ונסתם גיא-הרי כי-יגיע גי-הרים אל-אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך-יהודה ובא יהוה אלהי כל-קדשים עמך. 6 והיה ביום ההוא לא-יהיה אור יקרות יקפאון. 7 והיה יום-אחד הוא יודע ליהוה לא-יום ולא-לילה והיה לעת-ערב יהיה-אור. 8 והיה ביום ההוא יצאו מים-חיים מירושלם חצים אל-הים הקדמוני וחצים אל-הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה. 9 והיה יהוה למלך על-כל-הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד. 10 יסוב כל-הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושלם וראמה וישבה תחתיה למשער בנימן עד-מקום שער הראשון עד-שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך. 11 וישבו בה וחרם לא יהיה-עוד וישבה ירושלם לבטח.

12 וזאת תהיה המגפה אשר יגף יהוה את-כל-העמים אשר צבאו על-ירושלם המק בשרו והוא עמד על-רגליו ועיניו תמקנה בחריהן ולשונו תמק בפיהם. 13 והיה ביום ההוא תהיה מהומת-יהוה רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על-יד רעהו. 14 וגם-יהודה תלחם בירושלם ואסף חיל כל-הגוים סביב זהב וכסף ובגדים לרב מאד. 15 וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור וכל-הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת. 16 והיה כל-הנותר מכל-הגוים הבאים על-ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך יהוה צבאות ולחג את-חג הסכות. 17 והיה אשר לא-יעלה מאת משפחות הארץ אל-ירושלם להשתחות למלך יהוה צבאות ולא עליהם יהיה הגשם. 18 ואם-משפחת מצרים לא-תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את-הגוים אשר לא יעלו לחג את-חג הסכות. 19 זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל-הגוים אשר לא יעלו לחג את-חג הסכות. 20 ביום ההוא יהיה על-מצלות הסוס קדש ליהוה והיה הסירות בבית יהוה כמזרקים לפני המזבח. 21 והיה כל-סיר בירושלם וביהודה קדש ליהוה צבאות ובאו כל-הזבחים ולקחו מהם ובשלו בהם ולא-יהיה כנעני עוד בבית-יהוה צבאות ביום ההוא.

ראשי > תנ''ך > זכריה >


תוספות ותגובות