ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי ה

1 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט-אזנך.
2 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו.
3 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה.
4 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות.
5 רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו.
6 ארח חיים פן-תפלס נעו מעגלתיה לא תדע.

7 ועתה בנים שמעו-לי ואל-תסורו מאמרי-פי.
8 הרחק מעליה דרכך ואל-תקרב אל-פתח ביתה.
9 פן-תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי.
10 פן-ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי.
11 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך.
12 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי.
13 ולא-שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא-הטיתי אזני.
14 כמעט הייתי בכל-רע בתוך קהל ועדה.
15 שתה-מים מבורך ונזלים מתוך בארך.
16 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי-מים.
17 יהיו-לך לבדך ואין לזרים אתך.
18 יהי-מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך.
19 אילת אהבים ויעלת-חן דדיה ירוך בכל-עת באהבתה תשגה תמיד.
20 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה.
21 כי נכח עיני יהוה דרכי-איש וכל-מעגלתיו מפלס.
22 עוונותיו ילכדנו את-הרשע ובחבלי חטאתו יתמך.
23 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות