ראשי > תנ''ך > עזרא >


עזרא ה

1 והתנבי חגי נביאה וזכריה בר-עדוא נביאיא על-יהודיא די ביהוד ובירושלם בשם אלה ישראל עליהון.

2 באדין קמו זרבבל בר-שאלתיאל וישוע בר-יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון נביאיא די-אלהא מסעדין להון.

3 בה-זמנא אתא עליהון תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותהון וכן אמרין להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה לבנא ואשרנא דנה לשכללה.

4 אדין כנמא אמרנא להם מן-אנון שמהת גבריא די-דנה בנינא בנין. 5 ועין אלההם הות על-שבי יהודיא ולא-בטלו המו עד-טעמא לדריוש יהך ואדין יתיבון נשתונא על-דנה.

6 פרשגן אגרתא די-שלח תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותה אפרסכיא די בעבר נהרה על-דריוש מלכא. 7 פתגמא שלחו עלוהי וכדנה כתיב בגוה לדריוש מלכא שלמא כלא.

8 ידיע להוא למלכא די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם.

9 אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה. 10 ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם-גבריא די בראשיהם.

11 וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די-הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה. 12 להן מן-די הרגזו אבהתנא לאלה שמיא יהב המו ביד נבוכדנצר מלך-בבל כסדיא וביתה דנה סתרה ועמה הגלי לבבל.

13 ברם בשנת חדה לכורש מלכא די בבל כורש מלכא שם טעם בית-אלהא דנה לבנא. 14 ואף מאניא די-בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן-היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה. 15 ואמר-לה אלה מאניא שא אזל-אחת המו בהיכלא די בירושלם ובית אלהא יתבנא על-אתרה.

16 אדין ששבצר דך אתא יהב אשיא די-בית אלהא די בירושלם ומן-אדין ועד-כען מתבנא ולא שלם. 17 וכען הן על-מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל הן איתי די-מן-כורש מלכא שים טעם למבנא בית-אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על-דנה ישלח עלינא.

ראשי > תנ''ך > עזרא >


תוספות ותגובות