אתנן זונה ומחיר כלב

קוד: ביאור:דברים כג19 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: רמב"ן; הלל גרשוני

אל:

דברים כג19: "לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית ה' א-להיך לְכָל נֶדֶר, כִּי תוֹעֲבַת ה' א-להיך גַּם שְׁנֵיהֶם".

מה הקשר בין "אתנן זונה" לבין "מחיר כלב"?

1. "לא תביא אתנן זונה - הזונות יעשו באתנן שלהם מצות, חושבות לכפר על חטאתן, כמו שיזכירו רבותינו (ויק"ר ג א) במשל שלהן גייפא בתפוחייא ומפלגא לבאישייא, ולכך אסרה תורה אתנן לכל נדר כי עתה יוסיפו לחטוא בהן. וכן ענין מחיר כלב, בעבור כי הצדים בכלבים ושומרי החומות יגדלו כלבים עזי נפש מזיקים את הרבים, וידירו במחיריהם להיות כופר לנפשם...." (רמב"ן), כלומר, שני הדברים נועדו "לנקות את המצפון": אתנן זונה נועד לנקות את המצפון מחטא של עריות, ומחיר כלב נועד לנקות את המצפון מחטא של שפיכות דמים. ה' לא רוצה שהמקדש יהיה שותף לחטאים אלה, ולכן אוסר להביא אתנן זונה ומחיר כלב למקדש.

2. "וכן המנהג עד היום בפרשים אנשי הציד, שיעמידו צורת כלביהם בשעוה לפני ע"ז, שיצליחו בהם. והמפרשים אמרו, מפני שהוא דרך בזיון" (רמב"ן)- כלומר, שני הדברים הם בזויים, מזכירים טומאה של עבודה זרה או זנות, ואסור לטמא בהם את המקדש.

3. "מובא (בפירושו של ד"ר משה א. ענת למשל) שבכנען העתיקה היה כינוי של זכר המיועד לזנות לשם האל, "כלב". פירוש זה (שאתנן זונה ומחיר כלב הם במקור אנשים המיועדים לכך מלכתחילה), אינו צריך לסתור את ההלכה לפי חז"ל, שהמדובר בכל זונה ובכלב רגיל; שכן ניתן לומר ברחבות שמכיון שהכלב נקרא כך, אין זה משנה לי אם "מחיר הכלב" הוא תמורת זונה-זכר-לשם-האל או באמת מחיר של כלב ממש. שכן השם הוא החשוב, על דרך המפרשים ש"אין מביאים מי רגליים למקדש מפני הכבוד" הוא כי זהו שמם, אפעלפי שאין מדובר במי רגליים ממש, לשיטתם." (שמעתי מהלל גרשוני).

ראו גם:

 

תגובות