ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים כג

1 לא-יקח איש את-אשת אביו ולא יגלה כנף אביו.

2 לא-יבא פצוע-דכה וכרות שפכה בקהל יהוה.

3 לא-יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא לו בקהל יהוה.

4 לא-יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא להם בקהל יהוה עד-עולם. 5 על-דבר אשר לא-קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את-בלעם בן-בעור מפתור ארם נהרים לקללך. 6 ולא-אבה יהוה אלהיך לשמע אל-בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את-הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך. 7 לא-תדרש שלמם וטבתם כל-ימיך לעולם.

8 לא-תתעב אדמי כי אחיך הוא לא-תתעב מצרי כי-גר היית בארצו. 9 בנים אשר-יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה.

10 כי-תצא מחנה על-איביך ונשמרת מכל דבר רע. 11 כי-יהיה בך איש אשר לא-יהיה טהור מקרה-לילה ויצא אל-מחוץ למחנה לא יבא אל-תוך המחנה. 12 והיה לפנות-ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל-תוך המחנה. 13 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. 14 ויתד תהיה לך על-אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את-צאתך. 15 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא-יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.

16 לא-תסגיר עבד אל-אדניו אשר-ינצל אליך מעם אדניו. 17 עמך ישב בקרבך במקום אשר-יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו.

18 לא-תהיה קדשה מבנות ישראל ולא-יהיה קדש מבני ישראל. 19 לא-תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל-נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם-שניהם.

20 לא-תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל-דבר אשר ישך. 21 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה.

22 כי-תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי-דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא. 23 וכי תחדל לנדר לא-יהיה בך חטא. 24 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך.

25 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל-כליך לא תתן.

26 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות