צמצום מספר המצוות

קוד: צמצום מספר המצוות בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

"דרש רבי שמלאי:

מה המשמעות של צמצום מספר המצוות?

1. הגדרת עיקרי היהדות. ראו:


2. שמחה על כל מצוה שזכינו לקיים, ובפרט על האמונה: ""תרי"ג מצות ניתנו לישראל... בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה", כלומר, כאלו אינה רק מצוה אחת, היא האמונה לבדה, כי על-ידי האמונה לבדה יבא לקיום כל התרי"ג מצות, דהיינו כשיהיה לבו שש ושמח באמונתו ביחוד ה' בתכלית השמחה, כאילו לא היתה עליו רק מצוה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. הרי, בכח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום כל התרי"ג מצות מבית ומחוץ. וזהו שאמר (חבקוק ב ד): "באמונתו יחיה", יחיה דייקא, כתחיית המתים דרך משל, כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו." (תניא חלק א לג).

3. כל מי שמקיים לפחות את מצוות האמונה, הוא חלק מכלל ישראל: "וכשם שהקוּלטוּר, שהיא ההשׂכּלה, מועילה ונחוּצה לכל איש מישׂראל ואפילו להלאומיי שבלאומיים, כך "הלאומיוּת", שהיא הדבקוּת בעמו והחרדה לכבודו ולטובתו, מחויבת לכל איש מישׂראל בעל קוּלטוּר, ובשום אופן אינה מַזקת לו.  ה"לאומיות" שלנו היא ארץ רחבת ידים מאד וגבולה מן הקו אשר נטה ר' שמלאי עד הנקודה אשר העמיד חבקוק.  ראובן בן אבטולמוס, שהיה קרוב למלכות, היה מסתפּר קוּמי, ודוד, שמיכל אשתו היתה מַנחת תפילין והוא היה יושב וידיו מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא, "בא והעמידן על י"א".  על כן גם היהודי המתהלך ברחבה בארחות הקוּלטוּר "לאומיי" הוא כל עוד אשר לא יעבור מן הגבול אשר גבל חבקוק והלאה." (יל"ג, צלוחית של פלייטון טו)

פירושים נוספים


תגובות