יראת ה' היא חכמה

קוד: ביאור:איוב כח28 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: ע"פ דוד אקסלרוד

אל:

איוב כח28: "וַיֹּאמֶר לָאָדָם 'הֵן יִרְאַת ד' הִיא חָכְמָה, וְסוּר מֵרָע  - בִּינָה'"


יראת ה' - תנאי הכרחי לחכמה / דוד אקסלרוד

לטעות שני גורמים:
 1. טכנית - חוסר ידיעה והבנה את העובדות והתהליכים, או אף פגם ריכוז ו\או זיכרון.
 2. הטית הלב ורצון, המכונה גם דעה סובייקטיבית.

כך גם להצלחה עיונית, קרי חוכמה, שני גורמים:

 1. שלימות ידיעה והבנה את העובדות והתהליכים, ושלמות יישומם (ריכוז ו\או זיכרון)
 2. התעלמות וסלידה מהטית הלב ורצון, כלומר מסובייקטיביות של הדעה.
ובכן, ידע והבנה הם חלק הכרחי אך לא מספיק. הטית הלב והרצון לראות דברים בצורה מסוימת עלולים להניע את העיון רחוק מאוד מהאמת, ובכך להפוך לסרק כל רוב ידיעתו וטוב הבנתו (ויש דוגמאות לרוב בהיסטוריה האנושית).

בתחום ה"ריאלי" ה', בחסדו כי רב, הציב מרפא - הריתוק למציאות, הידוע יותר בתור קללה "בזיעת אפך תוכל לחם". "קללה" זו גורמת למעשה להכרח להשוות בין הקביעה העיונית והמציאות, ומכריחה את האדם להתעלם ואף לסלוד מהטית לבו, לטובת האמת האובייקטיבית.

בתחום ה"הומאני" אין קנה מידה של מציאות כדי להשוות מולו, אין "לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת" שיכריח את האדם להתעלם מדמיונות ליבו. אלא אם כן הוא מבחירתו יסלוד מדעותיו הסובייקטיביות.

אני קורא לבחירה זו " יראת ה' ", יש יקראו לה "מצפון", ויש "יושר עיוני" - הכוונה זהה - קיום מערכת מכתיבה, אשר לא תיתן לסובייקטיביות להשתולל. על כן: "הֵן יִרְאַת אֲדֹנָי הִיא חָכְמָה". היא ממש, היא חלק הכרחי, אך, כנראה, לא מספיק. כאמור הם שתים.

מקורות ופירושים נוספים

תבונה = הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות.

יראה = פחד שנובע מראיה.

חכמה = הכישרון לשמוע, ללמוד וללמד.

חכמה וחכמים בספר קהלת.

...

מקראות גדולות

"" הן יראת ה' היא חכמה" - זו צריכה לזו ואין חכמה יפה בלא יראה " (רש"י)

מצודת דוד

" ויאמר לאדם" - ר"ל הואיל וכן חכמת האדם יספיק להשיג עומק מסתרי החכמה הרי הוא כאלו אמר ה' אל האדם הנה יראת ה' הוא המבוא אל החכמה והסרת מן הרע היא העצה אל הבינה ר"ל ע"י יראת ה' תשיג דברים נעלמים אשר אין להשיג ע"פ הטבע כי אז יתן ה' חכמה בלבו וכ"ז חוזר על ראשית אמריו שאמר כי יש לכסף מוצא וגו' לומר הלא החכמה טובה מכל החפצים וא"א לקנותה מבלי יראת ה' ולזה אף אם מקרה אחד לצדיק ולרשע יש לאחוז בצדק וביראת ה' להשיג מצפוני החכמה החשובה ביותר (העולה מהדברים ההמה כי ירבה אמרים לומר שלא יודע לחבריו שחטא כי לא ידבר רמיה הואיל ויודע בעצמו שלא כן הוא ואף כי יחשוב שמקרה אחד לצדיק ולרשע עכ"ז אין לבחור ברשע כי הלא גם הרשע מעותד הוא למקרי הזמן ויתרון לצדיק ממנו כי יתענג בתענוג הנפשי ויוסיף לאמת דבריו באמרו הלא כל קנייני העולם סופם כלים ואינם וקנין החכמה עומדת לעד א"כ טובה היא מכל הקניינים ואין להשיגה מבלי יראת המקום וא"כ מי יבחר ברשע לאבד החכמה היפה)" (מצודות)


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת השבוע: אמר ר' יוחנן: כל מי שיודע תורה ואינו עושה- מוטב לו שלא יצא לעולם אלא נהפכה השליא על פניו לכך נאמר: 'ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו' '. ... (cache)
 • עין איה על שבת ב קעה ג€“ ויקיטקסט: ... שנאמר ועתה ישראל מה ד' אלהיך שואל מעמך כ"א ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ד' היא חכמה וגו', שכן בלשון יוני קורין לאחת הן, תמתיים". ... (cache)
 • פרק ב - יראת ה': ... מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה' וגו', וכתיב (איוב כח:כח): 'ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה' וגו', שכן בלשון יוני קורין לאחת הן; תסתיים". ... (cache)
 • שבת לא: ... ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך] וכתיב (איוב כח,כח) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה (יחידה היא היראה בעולם) [וסור מרע בינה], שכן בלשון יוני קורין לאחת 'הן'. ... (cache)
 • ביאור:בבלי שבת דף לא ג€“ ויקיטקסט: ... ולאהבה אתו ולעבד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך] וכתיב (איוב כח כח) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה [וסור מרע בינה], שכן בלשון יוני קורין לאחת 'הן'. ... (cache)
 • אֲ£וי % זוהר, את ד. אל דעת־ לב: ויאמר לאדם הן יראת. ה היא חכמה. קורין לאחת סן.. שכן כלשון יוני. וגו... תסתיים: (.שכת דף לא). חנינח הכל בידי שמים חון מיראת ... (cache)
 • עולם התנ"ך: אין להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר: ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה - שכך בלשון יונית קורין לאחת הינא. יראת ה' היא אוצרו - משל למה הדבר דומה? ... (cache)
 • סודו של ספר איוב: ער שהפרק מגיע לשיאו - ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, וסור מרע - בינה. יראת ה' היא בעצמה החכמה. מעבר לזה לא צריך שום דבר. אנחנו זוכרים שכל הספר נע סביב יראת ... (cache)
 • עוד על יופי יהודי: ... שנאמר ועתה ישראל מה ה' א-להיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו', שכן בלשון יוני קורין לאחת הן, - תסתיים. ... (cache)
 • דעת המקרא על גבולות הדעת: ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה' (פסוק כז-כח). גם בספר משלי מודגש כי החכמה שירתה את אלוהים במעשה הבריאה: 'ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה. ... (cache)
 • פרשת עקב - יראת ואהבת ה' - גיליונות נחמה ליבוביץ: וכן נמצא באיוב (כ"ח כ"ח) "ויאמר לאדם: הן יראת ה' היא חכמה". כלומר תכלית החכמה להשיג יראת ה'. 1. מה הקושי הגדול בפסוקנו שביקש ר' יוסף אלבו ליישב? ... (cache)
 • ספר ראשית חכמה הקדמה: ויאמר לאדם הן יראת ה. 'היא חכמה וסור מרע בינה. ואם סרת מן הרע אני מעמיד. ממך בני אדם שמבינים בתורה.,. מהיכן אתה למד מיוחד ומרים בעת שירא ... (cache)
 • בס"ד: דאמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר: אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר ועתה ישראל מה ד' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ד' ... (cache)
 • ותשובת וההלק: שנאמר (איוב כה) ויאמר לאדם הן יראת אדר היא. ומקרא מלא דבר הכתוב (דברים י).,. חכמה וגו. ומחה ישראל מה ה אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה: ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - "פרשת נצבים וילך" - הקביעות והדינמיקה: ... (דברים י') "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו'" וכתיב (איוב כ "ח) "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו'", שכן בלשון יוני קורין לאחת הן. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ויקהל: וכל השבח הזה מהיכן בא משבטו של יהודה זה שאמר הכתוב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וכתיב ותיראן המילדות את האלהים ומה פרע להן הקב"ה ויעש להם בתים בתי כהונה ... (cache)
 • להתחזק בלימוד התורה (פרשת נצבים, שנת תשס"ח) נכתב ע"י הרב משה...: (איוב כח, יב) עונה ה': "ויאמר לאדם: הן יראת ה' היא חכמה" (איוב כח, כח). כדברי מדרש הנ"ל שהבאנו, אם יש לך יראת הרוממות בלבך, מיד כל החכמה בלבך, תרגיש בחוש מה ... (cache)
 • הה איוב שלא בשל הטאיו פגע בו מה שמגע. נבצר מבינת אדם למדוד...: הכרה: ויאמר לאדם הן יראת ה היא הכמה וסוד מרע בינה (כט, כה). ישגו מוג אהד. של הכמה, שגיתן לידי אדם להשיגה ולהשתמש בה, היא ההכמה המעשית, שלטון האדם על ... (cache)
 • אלו-הים, אדם, העמל והחכם, בהגותו של קהלת / מרדכי זר-כבוד: חכמה יראת ה'" (תהל' קיא י); 'ויאמר לאדם: הן יראת ה' היא חכמה' וגו' (איוב כח כח); ד. חכמה האלוקית, בה יצר אלו-הים את העולם ובה הוא מנהיגו. ... (cache)
 • פנימיות התורה: שבת לא, ב: אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - משה כתב ספרו ופרשת בלעם: 1 ועוד אמרו במדרש (שמות רבה (וילנא) פרשה א ד"ה טז) "א"ר ברכיה בשם ר' חייא ב"ר אבא: הה"ד (איוב כח) 'ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה', מהו שכר היראה תורה? ... (cache)
 • נר איש וביתו - דף הבית: ... שנאמר: ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' וכתיב: ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו', שכן בלשון יוני קורין לאחת הן, - תסתיים. ... (cache)
 • פרק ו להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר (חלק א) א. רצון ה...: וכתיב: 'ויאמר לאדם הן יראת א-דני היא חכמה' (איוב כ"ח, כח), שכן בלשון יוני קורין לאחת הן (שבת לא ע"ב). למרות קביעת הגמרא שהפסוק עוסק בדבר אחד, נראה שהוא מפרט ... (cache)
 • מדרש רבה - כי תשא: ... ראה ויספרה הכינה וגם חקרה צפה הקב"ה וראה שישראל מקבלין את התורה שאלולי כן לא ברא העולם שנאמר אז ראה ויספרה ומה כתיב אחריו (שם) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא ... (cache)
 • nl5.pdf: וכן נמצא באיוב (כייח כח) "ויאמר לאדם; הן יראת הי היא חכמה ג€¢'־כלומר'. תכלית החכמה להשיג יראת היג€¢).. י ־ג€¢ י י ג– . *ג€¢. 1* מה הקשי הגדול בפסוקנ וישבקש ר ... (cache)
 • דוגמה למטרות בתחום המיומנויות ידע להביע גבולות של יחידה במקרא: (כח) ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה: ס. תשובה. 19. א. חלק א' - הביטוי של גדולת ה' בטבע. חלק ב' - מהות החכמה וקוצר השגתה על-ידי האדם. ... (cache)
 • מאגר ניבים, ביטויים ופסוקים: איוב כ"ח, 28, "ויאמר לאדם, הן יראת ה' היא חכמה. וסור מרע בינה ". 8. קוהלת א', 2, "הבל הבלים אמר קוהלת, הבל הבלים הכל הבל " ... (cache)
 • תנ"ך, דברים פרק ה פסוק כו: ועל דרך האמת הוא כמו ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה (איוב כח כח). וכך אמרו בשכרן של מצות (מנחות כט:), ראה שחותכין בשרו של ר' עקיבא במקולין, ... (cache)
 • דף קשר מספר 914 - 'ונביא לבב חכמה' / שי בן נחום: "והחכמה מאין תמצא..." - שמעוני, שפיל לסיפא דקרא! - כ"אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה... ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, וסור מרע בינה" (איוב כ"ח, כג; כח). ... (cache)
 • מדרש רבה - שמות: דבר אחר וייטב אלהים אמר רבי ברכיה בשם רבי חיא בן רבי אבא הדא הוא דכתיב (אביו כח, כח) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה מהו שכר היראה תורה לפי שיראה יוכבד מפני ... (cache)
 • כפשוטו - פירוש לתנ"ך - ספר איוב - פרק כח': ... יראה כה לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה כו בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות כז אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה כח ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה ... (cache)
 • לר - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: יראת יי' בפסוק ויאמר לאדם הן יראת אד' היא חכמה (איוב כח) היא עקר הכל והיא הידיעה. היודע והידוע מכלל השניה והשלישית ובה גזרת כל ענין אשר נגזר בשניה ובשלישית ... (cache)
 • פרק י'.: (תהי' קמז יד) הַשָֹּם גְּבוּלֵךְ שָׁלוֹם חֵלֶב חִטִּים יַשְׂבִּיעֵךְ: (שבת לא/ב) וכתיב ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וגו' שכן בלשון ... (cache)
 • מדרש הנעלם: הה"ד, ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה. כלומר כשתחול יראתי עליך אז תשיג חכמה שהיא למעלה על הכל. כד חמא אדם, דהוא שלטנא יקירא על כולא, ... (cache)
 • ספר הזוהר - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ועל דא אמרו, (נ"א, דההוא) דהאי נשמתא לנשמתא אתערא לגברא ביראה ובחכמתא, נשמתא אתערא לאיניש בבינה הה"ד (איוב כח כח) ויאמר לאדם הן יראת יהו"ה היא חכמה וגו', ...
 • more "ויאמר לאדם הן יראת ":
 • ליטרטורה: נדמה כי אותה מגמה אף מביאה את איוב לשאול: "והחכמה מאין תמצא ואי-זה מקום בינה", ומיד אחר-כך לענות בשם אלהים כי "יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה" (איוב, ... (cache)
 • תולה: הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע. ח) הוא ההן שאמר השיית לאדם.) בינה (איוב כ. הראשון הן" הארס היה כאחד ממנו לדעת טוכ. ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח נם מעץ החיים ... (cache)
 • דברים פרק ה' - מעמד הר סיני ועשרת הדברות א-ה- מבוא לברית שנכרתה...: ועל דרך האמת הוא כמו ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה (איוב כ"ח, כ "ח). וכך אמרו בשכרן של מצות (מנחות כ"ט ע"ב), ראה שחותכין בשרו של ר' עקיבא ... (cache)
 • more "אדני היא חכמה וסור ":
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, מוסר אביך > הרב מלכא יואב > "וסור מרע...: "וסור מרע בינה". מוסר אביך למרן הרב קוק הרב מלכא יואב מלמד ב"מכון-מאיר" הוקלט ב כ"ו אדר תשס"ט. שימו לב, לחצו קליק שמאלי על הקישור להורדה ותקבלו הסבר ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, מוסר אביך > הרב טמיר ערן > וסור מרע...: וסור מרע - בינה - פרק א פסקה ג. מוסר אביך הרב טמיר ערן ר"מ במכון מאיר ומרצה ליהדות במקומות שונים הוקלט ב ט כסלו ה'תשסז. שימו לב, לחצו קליק שמאלי על הקישור ... (cache)
 • ספר הפליאה - ד"ה ושאלו מתיבתא דרקיע למה התחילה ג€“ ויקיטקסט: א"י שהוא הכתר והחכמה האצילו הבינה ומלת זה ר"ל שגם הז' הנשארים הם של בינה הנקרא ה ' ויבא זה כמו ויאמר אל האדם הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה משמע שבינה ... (cache)
 • מסילות חכמה גנזי מדומים מככת אצילות: וסור מרע בינה שעי הרע סר ממנו ונטמנים. ובורחים מפנע כמ ש, ובזוהיק פ פקודי (רלז 0). פתח ל יהודה ואי: סול ה ליראיו ונו ההוא ... (cache)
 • ספה לצי על שלא רצ1 אחל שיצא ממנו בתמימות זנכוונח הלנ וזהו א...: מתכעה מכבה םכללת מעט כלימר שההלרה ניתנה גםלפי הןיראה ה היא תכמה וסור מרע בינה כלומר עשיית המצות. הסכל שקלרא בה בטעות ובחילוף הקריא י שיסבול גם טעותו ... (cache)
 • מתוך כאשר 3 על פרשתa ועשו ואתחנן: ה וסור מרע בינה אשר בידו נפש כל חי וכן המצא. (מנועה כיפ) בשכרן וכו שתוק p עלה במחשבה. לפני כמו יהי רצץ מלפר ועני העניי כי נבוה מעל ... (cache)
 • הפרת עקרונותיה של תורת הגמול בספר איוב - התופעות ויישובן: דבריהם ומצהיר כי לבני אדם אין חזקה על החכמה (פרק כ"ח), אלא "יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה" (כ"ח, כח). ז."ויסף איוב שאת משלו ויאמר" (פרקים כ"ט-ל"א) ... (cache)
 • חומת הדת והאמונה כה 49: וסור מרע בינה ופרוש הן אחת. זל דבלשון יונית קורץ לאחת הן ובמש. ל) וז. . בעל העקרים (פרק כא ממאמר א. האמונה בשם יתברך ובתורתו היא המביאה ... (cache)
 • החשיבה המקראית והשואה / הרב יששכר יעקבסון: הוא מגיע בפרק כ"ח, בפרק החכמה, לידי הכרה: "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא, חכמה וסור מרע בינה (כט, כח). ישנו סוג אחד של חכמה, שניתן לידי אדם להשיגה ולהשתמש בה, ... (cache)
 • חכמה וחכמים בספר קהלת / יהושע רוזנברג: למסקנה: "הן יראת ה' היא חכמה, וסור מרע בינה" (איוב כ"כ, כח), מסכם קהלת את חיפושיו ברעיון: "סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוות שמור, כי זה כל האדם". ... (cache)
 • ספר איוב: אלהים לבדו יודע את מקומה ומבין את דרכה (23), ובתוקף חכמתו זו הוא אומר לאדם: "הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה" (28). החכמה האלהית הנסתרת מכתיבה לאדם חכמה ... (cache)
 • מקראנט: 16) איוב כ"ח 28: "הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה". הפסוק מבוסס על א' 1: "ירא אלהים וסר מרע". משלי ג' 7: "אל תהי חכם בעיניך ירא את ה' וסור מרע". ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, מוסר אביך > הרב טמיר ערן > תיקון...: הרב ביגון רענן " וסור מרע בינה" הרב מלכא יואב מניעת פעולתו התקינה של כח חיובי בנפש מזיקה כמו פעולת כח שלילי הרב ביגון רענן ... (cache)
 • בגרות בתנ"ך, 2 יחידות שאלון 001203, חורף 2008: בעשיתו למטר חיק ודרך לחזיז קלות: אז ראה ויספרה g. הבינה וגם־חקדה: ויאמר ולאדם הן;דאת אדני היא חכמה נח. וסור מרע בינה: r -IT" V: ־ T). ד- ־ lj"T 1ג– ־! ג– ! ... (cache)
 • פירוש הראב"ד לספר יצירה: ויאמר לאדם (תפארת) הן יראת (עטרת) ידו"ד היא חכמה וסור מרע בינה, והקבלה שאין לנו צד להשיגה רק מיראת ה' שהיא עט' שבכ"ע כדתנן נעוץ סופן (עטרת) בתחלתן ותחלתן ... (cache)
 • מדרש רבה - נשא: ... בתבונה (שם)בדעתו תהומות נבקעו זה הים חכמה היא יראת ה' כמה דתימא (איוב כח)הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע בינה דעת זה המכיר את בוראו כמה דתימא (הושע ד)ואין ... (cache)
 • .(The Pronunciation of Hebrew in the Western Sephardic Settlements...: וסור מרע בינה::Osֳ© guedolֳ²t ad en hֳ¨quer. עושה גדלות עד אין חקר.veniflaot ad ֳ¨n mispֳ r. ונפלאות עד אין מספר::Haym vahֳ¨sed asֳ­ta imadֳ¬ ... (cache)
 • ספר הקנה - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ... וכן עשיתי ולא הרגשתי כל אותן השנים איך עברו עלי ואמת כי משם ואילך לא בא לידי שום חטא ועון כי שמרני וסור מרע בינה, ודעו בני כי הרבה מועיל התענית באדם שאם ... (cache)
 • more "וסור מרע בינה / ":

תגובות