שלושים הבלי קהלת

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 00:40:33  22.01.2014, כתוספת/תגובה ל: קהלת א

שלושים הבלי קהלת:

כללי:

1.       קהלת א2: " הבל   הבלים  אמר קהלת  הבל   הבלים  הכל  הבל "

2.       קהלת יב8: " הבל   הבלים  אמר הקוהלת הכל  הבל "

מעשים:

3.       קהלת א14: "ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל  הבל  ורעות רוח"

4.       קהלת ב11: "ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל  הבל  ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש"

5.       קהלת ב19: "ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה  הבל " (וצאצאים)

6.       קהלת ב21: "כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה  הבל  ורעה רבה"

שמחה:

7.       קהלת ב1: "אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא  הבל "

חכמה:

8.       קהלת ב15: "ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר ודברתי בלבי שגם זה  הבל "

החיים:

9.       קהלת ב17: "ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל  הבל  ורעות רוח"

מכאובים:

10.   קהלת ב23: "כי כל ימיו מכאבים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו גם זה  הבל  הוא"

עניין:

11.    קהלת ב26: "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה  הבל  ורעות רוח"

יתרון:

12.   קהלת ג19: "כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל  הבל "

קנאה:

13.   קהלת ד4: "וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה  הבל  ורעות רוח"

בדידות:

14.   קהלת ד7: "ושבתי אני ואראה  הבל  תחת השמש"

15.   קהלת ד8: "יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה  הבל  וענין רע הוא"

המונים:

16.   קהלת ד16: "אין קץ לכל העם לכל אשר היה לפניהם גם האחרונים לא ישמחו בו כי גם זה  הבל  ורעיון רוח"

חלומות:

17.   קהלת ה6: "כי ברב חלמות  והבלים  ודברים הרבה כי את האלהים ירא"

כסף:

18.   קהלת ה9: "אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה  הבל "

לא ליהנות מעושרך:

19.   קהלת ו2: "איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה  הבל  וחלי רע הוא"

מוות:

20.   קהלת ו4: "כי  בהבל  בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה"

מראה עיניים:

21.   קהלת ו9: "טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה  הבל  ורעות רוח"

מה שאדם משאיר אחריו:

22.   קהלת ו11: "כי יש דברים הרבה מרבים  הבל  מה יתר לאדם"

23.   קהלת ו12: "כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי  הבלו  ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש"

שחוק הכסיל:

24.   קהלת ז6: "כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה  הבל "

אי-צדק:

25.   קהלת ז15: "את הכל ראיתי בימי  הבלי  יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו"

26.   קהלת ח10: "ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה  הבל "

27.   קהלת ח14: "יש  הבל  אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים אמרתי שגם זה  הבל "

ימי חיינו:

28.   קהלת ט9: "ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי  הבלך  אשר נתן לך תחת השמש כל ימי  הבלך  כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש"

29.   קהלת יא8: "כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא  הבל "

הילדות:

30.   קהלת יא10: "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות  הבל "

 

יש לציין שרעיון ההבל מצוי כבר בתהילים (ובעוד ספרים, כגון איוב ומשלי), כך שכנראה דוד לימד זאת את שלמה בנו, לפי המסורת:

1.       תהלים לא7: "שנאתי השמרים  הבלי  שוא ואני אל ה' בטחתי"

2.       תהלים לט6: "הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל  הבל  כל אדם נצב סלה"

3.       תהלים לט7: "אך בצלם יתהלך איש אך  הבל  יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם"

4.       תהלים לט12: "בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך  הבל  כל אדם סלה"

5.       תהלים סב10: "אך  הבל  בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה  מהבל  יחד"

6.       תהלים סב11: "אל תבטחו בעשק ובגזל אל  תהבלו  חיל כי ינוב אל תשיתו לב"

7.       תהלים עח33: "ויכל  בהבל  ימיהם ושנותם בבהלה"

8.       תהלים צד11: "ה' ידע מחשבות אדם כי המה  הבל "

9.       תהלים קמד4: "אדם  להבל  דמה ימיו כצל עובר"

 

ואולם, החתימה היא:

קהלת יב13: "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם"

וזה מזכיר לי את מה שכתבתי על הספר "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד", פרק שני:

אולם, בתוך הפרק קובי אומר דבר נוסף, והוא: שאתה יכול להעמיד במרכז חייך ערכים שונים: בן-זוג, משפחה, כסף, עבודה, רכוש, הנאה, חבר, אויב, מרכז דתי, או את עצמך, אך לכל אלה ישנם חסרונות במצבים שונים. לעומת זאת יש ערך אחד יציב ובלתי משתנה שעדיף להעמידו במרכז החיים ולסמוך את כל שאר הערכים עליו, והערך הזה הוא: פעולה על-פי עקרונות.

http://tora.us.fm/tnk1/messages/sofrim_hoffer_psychology_4.html

תגובות