השבטים אשר לא חלקו את נחלתם

קוד: ביאור:יהושע יח2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

יהושע יח2: "וַיִּוָּתְרוּ בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹא חָלְקוּ אֶת נַחֲלָתָם שִׁבְעָה שְׁבָטִים".

יהושע יח3: "וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: עַד אָנָה אַתֶּם מִתְרַפִּים לָבוֹא לָרֶשֶׁת אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם ה' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם?!"

לפי חכמי התלמוד (זבחים קיח ב), בני ישראל עסקו שבע שנים בכיבוש הארץ, ובשבע השנים שלאחר מכן בחלוקת הארץ, ורק לאחר י"ד השנים השכינו את המשכן בשילה. כל י"ד השנים הראשונות עמד המשכן בגלגל. "... ימי אהל מועד שבגלגל ארבע עשרה שנה, שבע שכיבשו ושבע שחילקו..." (זבחים שם). השכנת אהל מועד בשילה מסופרת בפסוק 1, שם מסופר שיהושע משליך גורל לשבעה שבטים. תמוה מאוד הדבר, שהרי את הגורל עשו בגלגל בשבע שנים שקדמו לעליה לשילה? ואם רק בשילה הטילו גורל, מה עשו בשבע שנים של חלוקה? 

1. לפי הגר"א, היו שני גורלות: האחד בגלגל לשבטי יהודה ויוסף, וגורל שני לשאר השבטים בשילה. אם הטילו גורל בגלגל, מדוע לא לכולם? ראו:  מדוע קיבלו יהודה ויוסף את נחלתם לפני שאר השבטים?.

2. ויש שפירשו, שבגלגל היה גורל לכל השבטים, אך חלק מהם לא היו מרוצים מהחלק שקיבלו בגורל, ועל כן התרשלו בהתנחלות. בא יהושע בהסכמת ה' והטיל להם גורל שני בשילה (הרב אליהו מאלי בשם הרב יואל בן נון, נחלת זבולון). כך משתמע מדבריו של יהושע: עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם ה'... - משמע שכבר קיבלו חלק, אלא שהתרפו בירושתו!

מקראות גדולות:

"והנה זכר אחר זה שכבר נקהלו כל עדת בני ישראל שילה וישכינו שם את אוהל מועד ולקחוהו מהגלגל והנה זכר שהארץ אשר נכבשה היתה לפניהם והיו רואין אותה וחלקו אותה לשבטים הנזכרים שיצאה נחלתם בכללה תוך המקום הנכבש ואולם השבטים הנשארים לא נתבררה נחלתם עדין בכללות ואף על פי שנתברר מה שיגיע לנחלתם מהארץ הנכבשת ולזה אמר שכבר נותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים וכו':" (רלב"ג)

""שבעה שבטים" - שכבר קבלו נחלתן ראובן וגד וחצי שבט מנשה בימי משה בעבר הירדן ובארץ כנען כבר נפל גורל ליהודה ולאפרים ולחצי שבט מנשה הרי חמשה שבטים" (רש"י)

"שבעה שבטים" - כי לחמשה כבר חלקו כי משה חלק לבני ראובן ולבני גד ולחצי מנשה (במדבר לב לג) ויהושוע חלק לבני יהודה ולבני אפרים ולחצי מנשה. "אשר לא חלקו" - היות כי לא ידעו עדיין גבולות הארץ לחלקם בגורל." (מצודות)

"והארץ נכבשה" - מעת השכינו את אהל מועד בשלה שהיתה בנחלת בני יוסף עזרם ה' וכבשו הארץ מה שלא יכלו לכבוש מקודם כמו שכתוב למעלה (יז יב)" (מצודות)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל


תגובות