ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב כא

1 וישכב יהושפט עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דויד וימלך יהורם בנו תחתיו. 2 ולו-אחים בני יהושפט עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו כל-אלה בני יהושפט מלך-ישראל. 3 ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם-ערי מצרות ביהודה ואת-הממלכה נתן ליהורם כי-הוא הבכור.

4 ויקם יהורם על-ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את-כל-אחיו בחרב וגם משרי ישראל. 5 בן-שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם. 6 וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת-אחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה. 7 ולא-אבה יהוה להשחית את-בית דויד למען הברית אשר כרת לדויד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל-הימים. 8 בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימליכו עליהם מלך. 9 ויעבר יהורם עם-שריו וכל-הרכב עמו ויהי קם לילה ויך את-אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב. 10 ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו כי עזב את-יהוה אלהי אבתיו. 11 גם-הוא עשה-במות בהרי יהודה ויזן את-ישבי ירושלם וידח את-יהודה.

12 ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה אמר יהוה אלהי דויד אביך תחת אשר לא-הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך-יהודה. 13 ותלך בדרך מלכי ישראל ותזנה את-יהודה ואת-ישבי ירושלם כהזנות בית אחאב וגם את-אחיך בית-אביך הטובים ממך הרגת. 14 הנה יהוה נגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל-רכושך. 15 ואתה בחליים רבים במחלה מעיך עד-יצאו מעיך מן-החלי ימים על-ימים. 16 ויער יהוה על-יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על-יד כושים. 17 ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל-הרכוש הנמצא לבית-המלך וגם-בניו ונשיו ולא נשאר-לו בן כי אם-יהואחז קטן בניו. 18 ואחרי כל-זאת נגפו יהוה במעיו לחלי לאין מרפא. 19 ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מעיו עם-חליו וימת בתחלאים רעים ולא-עשו לו עמו שרפה כשרפת אבתיו. 20 בן-שלשים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות