מדוע בחר ה' באברם

קוד: ביאור:בראשית יב1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית יב1: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם: לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ"

במשפט זה יצר ה' את הקשר הראשון עם אברם, שאחר-כך הפך לאברהם אבינו, וקבע את גורלו (ואת גורלנו) למשך אלפי השנים הבאות.

מדוע דיבר ה' דווקא עם אברם?

1. על-פי חז"ל, אברם היה שונה מכל בני דורו ומשפחתו: הוא הגיע מעצמו למסקנה שיש בורא לעולם, ואף פעל על-פי מסקנה זו ושבר את הפסלים של אביו. לאחר שהושלך לכבשן האש וניצל, ה' החליט שעליו לעבור לארץ אחרת - ארץ ישראל - שבה יהיה חופשי לעבוד את ה' וגם להשפיע על אחרים.

2. ייתכן שה' אהב את אברהם בגלל תכונה מולדת כלשהי שהיתה בו. למה הדבר דומה - למנהל של להקת זמרים, הפוגש אדם בעל קול יפה ומגייס אותו ללהקה, לא בגלל שהוא למד ויודע לשיר, אלא בגלל שיש לו קול טבעי שאפשר לפתח ולהפוך אותו לזמר גדול.

מהו אותו "כישרון טבעי" שהיה לאברהם? יש אומרים שהכוונה לכישרון טבעי לנבואה והתחברות  אל האלהות שבעולם, "הסגולה האלהית" או "העניין האלהי" (ספר הכוזרי). ה"סגולה" הזאת היתה כבר לאדם הראשון, אולם היא לא עברה בירושה לכל צאצאיו אלא רק לחלק מהם - אותם צאצאים המפורטים בתורה בשושלות היוחסין (בראשית ה, בראשית יא), מנוח דרך שם עד אברם.

לפי גישה זו, התורה לא סיפרה על מעשיו הטובים של אברם לפני שנבחר, כדי ללמדנו שהבחירה אינה תלויה רק במעשים, אלא יש גם בחירה שמעבר למעשים.

3. אך עצם ההנחה שביסודה של השאלה - שה' דיבר דווקא עם אברם - מוטלת בספק. ייתכן שה' דיבר עם עוד הרבה אנשים, ואמר לעוד הרבה אנשים לעזוב את מולדתם וללכת לארץ אחרת, אך רוב האנשים התעצלו ולא עשו כן, ורק אברם קיים את מצוות ה' באופן מיידי: בראשית יב4: "וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו ה', וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ לוֹט; וְאַבְרָם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאִתּוֹ מֵחָרָן", ולכן זכה להיות אבי העם הנבחר.

לך לך

"לך לך - להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים; ועוד, שאודיע טבעך בעולם" ( רש"י

"ואין צורך, כי משפט הלשון כן: הגשם חלף הלך לו, אלכה לי אל הגדולים, קומו ועברו לכם את נחל זרד, ורובם ככה. אבל רבותינו (יומא ג עב) עשו מדרש במה שאמר הכתוב ועשית לך ארון עץ, ועשה לך שתי חצוצרות כסף, בעבור שאין המלאכה שלו..." (רמב"ן).

"לך לך - לך לבדך" (רש"ר הירש).

בשיר השירים נזכר ביטוי דומה:

ייתכן שפסוק זה הוא משל לדברי ה' לאברם,  והוא מסביר מדוע ה' דיבר עם אברם דווקא בתקופה זו - כי זו היתה תקופה של "אביב" רוחני, אנשי הארץ נפתחו לרעיונות חדשים, ונוצר סיכוי שהם ישמעו לאברם כאשר יקרא בשם ה': "הנצנים נראו בארץ... קול התור נשמע בארצנו... התאנה חנטה פגיה...".


לעיון נוסף

מולדת = מקום המשפחה.

בית = משל לרכוש, משל למשפחה.

הנסיון הראשון של אברהם.

" מארצך וממולדתך" - כתב רש"י והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד חרן אלא כך אמר לו הקב"ה התרחק עוד מבית אביך ורבי אברהם פירש וכבר אמר השם אל אברם לך לך מארצך כי הדבור הזה היה בעודנו באור כשדים ושם צוהו לעזוב ארצו ומולדתו ובית אביו אשר שם ואיננו נכון כי אם היה כן היה אברם עיקר הנסיעה מבית אביו במצות האלהים ותרח אביו ברצון נפשו הלך עמו והכתוב אמר (לעיל יא לא) ויקח תרח את אברם בנו יורה כי אברם אחרי אביו ובעצתו יצא מאור כשדים ללכת ארצה כנען ועוד כי הכתוב שאמר (יהושע כד ג) ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען היה ראוי שיאמר "ואקח את אביכם את אברהם מאור כשדים ואולך אותו בכל ארץ כנען" כי משם לוקח ושם נצטוה בזה ועוד יקשה עליהם כי אברהם בצוותו את אליעזר לקחת אשה לבנו אמר לו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך (להלן כד ד) והוא הלך אל ארם נהרים אל עיר נחור (שם כד י) אם כן היא ארצו ומולדתו ושם נאמר (בפסוק לח) אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי כי שם בית אביו ומשפחתו שהיא מולדתו לא כאשר השתבש רבי אברהם לומר אל ארצי חרן ומולדתי אור כשדים והנה הוא האומר כאן כי באור כשדים נאמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך והנה לו ארצות רבות אבל העיקר כבר ידעת אותו ממה שכתבנו בסדר שלפני זה (יא כח) כי חרן היא ארצו ושם מולדתו והיא ארץ אבותיו מעולם ושם נצטוה לעזוב אותם וכך אמרו בבראשית רבה (לט ח) לך לך אחת מארם נהרים ואחת מארם נחור וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך" כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא יושב בה ושם אוהביו ורעיו וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו ששם נולד וכל שכן כשיש שם כל בית אביו ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכל לאהבתו של הקב"ה

" אל הארץ אשר אראך" - היה נודד והולך מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר עד שבא אל ארץ כנען ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת אז נתקיים "אל הארץ אשר אראך" ואז נתעכב וישב בה ומה שאמר ויצאו ללכת ארצה כנען לא להתישב בה כי עדיין לא ידע כי על הארץ ההיא נצטוה אלא שאחז צדיק דרכו דרך ארץ כנען כי כן היה בדעתו ובדעת אביו גם מתחלה בצאתם מאור כשדים ומפני זה אמר ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי (להלן כ יג) כי היה תועה כשה אובד ויתכן לומר כי אברהם מבראשונה ידע כי ארץ כנען היא נחלת ה' ובה יתן ה' חלקו והאמין כי "אל הארץ אשר אראך" ירמוז לו על ארץ כנען או על כולה או על אחת מכל הארצות האל ושם פניו אל כלל ארץ כנען כי שם הארץ אשר יראנו באמת

" ( רמב"ן


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • Yeshiva.org.il - "ויאמר ה' אל אברם לך לך": בית המדרש של Yeshiva.org.il. שיעור נוכחי: ויאמר ה' אל אברם לך לך; הרב מעביר השיעור:הרב אברהם צוקרמן; (cache)
 • וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ...: וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ: ... (cache)
 • "ויאמר ה' אל אברם לך - לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ג€“ הארץ אשר...: 10 אוקטובר 2008 ..."ויאמר ה' אל אברם לך - לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ג€“ הארץ אשר אראך". בראשית פרק י"ב פסוק 1. פרשת "לך לך". יעל יחיאל, כיתה ז'1 אתי נחום ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק מ"א: מה שהופיע בצורה הרביעית - כגון אומרו: ויאמר ה' אל אברם (שם, י"ב, 1); ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך (שם, ל"א, 3); ויאמר ה' אל יהושע (יהושע ג', 7); ... (cache)
 • דרכי תקוה / ציטוט: ויאמר ה' אל-אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-הארץ אשר אראך (בראשית יב, א). וירא ה' אל-אברם ויאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת (בראשית יב, ז) ... (cache)
 • ארץ ישראל - קדושה וכיבוש / יהודה רוזנברג: א) ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך: ב) ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה: ג) ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך ... (cache)
 • פרשת נח - תחילתו של אברם - גיליונות נחמה ליבוביץ: (י"ב א') "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך" ג€“ מה כתיב למעלה מן הענין (י"א ל"ב) "וימת תרח בחרן", אמר ר' יצחק: אם לענין החשבון, ועד עכשו מתבקש לו עוד ששים וחמש ... (cache)
 • אל הארץ אשר אראך: "ויאמר ה' אל אברם" ג€“ חז"ל כולם מנסים להבין איך יהודי בין 75 שומע פתאום איזה קול והולך .... וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ ... (cache)
 • Fresh - מדוע באמת בחר הקב"ה באברהם דווקא???: כך אומר בעל הטורים, שלכן פתח הכתוב במילים " ויאמר ה' אל אברם לך לך ..."ויאמר ה' אל אברם, רבי ברכיה פתח (שם שיר השירים ח' ח) אחות לנו קטנה ... (cache)
 • בית החינוך המשותף "מעלה הבשור", חטיבת הביניים, ת"ל מחשבת ישראל...: י"ב: א וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, ... (cache)
 • פרשת לך לך: פרשה לט: הציווי לאברהם לך לך. א [ה' נגלה אל אברהם]. ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו' ר' יצחק פתח: (תהלים מה) שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ... (cache)
 • בס"ד: וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ ... ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו' - ר' יצחק פתח (תהלים מה): "שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי ... (cache)
 • ביאור:אברם - אדם במלוא מובן המילה ג€“ ויקיטקסט: נקודת המוצא לדמותו של אברם היא בפסוק הראשון: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית ... (cache)
 • יהדות - ''הציץ עליו בעל הבירה'' - לפרשת לך לך: 'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו'', ר' יצחק פתח (תהלים מ"ה) 'שמעי בת וראי והטי .... כל התהליך שעבר אברהם מעצמו הגיע לשיאו בהתקיימות " ויאמר ה' אל אברם",... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: יותר מזה בפרשת 'לך-לך' - "ויאמר ה' אל אברם". אנחנו מוצאים את סדר-הדורות של שם ... אחרי אברם - "ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם: לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ ... פרשתנו, תחילתה " ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך. ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". מעלתה של ארץ ישראל היא כפולה. בארץ העמים ישנה טומאה שכן גזרו חכמים טומאה על אווירה ועל ... (cache)
 • לך - לך כהן: (שנאמר) [מנין ממה שקראו בענין] ויאמר ה' אל אברם לך לך". מה הקשר בין ההלכה הנלמדת מהפסוק לבין זה שאברהם אבינו המדקדק במצוות, מצווה "לך לך" לבין זה שאסור ... (cache)
 • דף קשר מספר 519 - פרשת לך לך: "ויאמר ה' אל אברם לך לך..." אברם גדל וחי בסביבה אלילית אשר נשתכח ממנה שם ה' לחלוטין, וכפי שכותב הרמב"ם: "ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות ... (cache)
 • Untitled Document: 4 נובמבר 2008 ... הפצת שם ה': "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל ... (cache)
 • בס"ד: פרשת "לך לך" נפתחת בהתגלות הראשונה של הקב"ה לאברהם: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל- אַבְרָם לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת לך לך - ֲ´אל הארץ אשר אראךֲ´: "ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב', א'). והקשו במדרש וכבר העירו במפרשים על הכפילות שכביכול כתובה בפסוק - מארצך ... (cache)
 • בראשית פרק ט"ו / סיכום עיוני בתנ"ך: פ/STRONG> "ויאמר ה אל אברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם 400 שנה" והרי שעבוד מצריים היה פחות מ-400 שנה? רמב"ן המקרא מסורס צריך לקרוא: "כי גר ... (cache)
 • בראשית, פרשת לך לך, תשנ"ח, ד"ר אפרים יצחקי: "ויאמר ה' אל אברם: 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך ... ויאמר, ויאמר ה' אל אברם. ולך לך, לך לך. על אחד ההרים אשר אמר אליך, אל הארץ אשר אראך ... (cache)
 • Dvar Torah, Parashat Lekh-Lekha 5750 (1989): וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם לֶךְ־לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ: ... (cache)
 • בס"ד 1 ליל שבת פרשת לך-לך: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם: לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ ... (cache)
 • מעריב nrg - תורה-תרפיה - ערן גולדשטיין - 'ניו אייג: 19 מרץ 2008 ... עשה לך תבת עצי גפר" (בראשית ו, יד); "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: אמר לו: חייך שעשרה דורות שמנח עד אצלך עם אחד מהם לא דיברתי ועמך אני מדבר, שנאמר (בראשית יב) 'ויאמר ה' אל אברם: לך לך.' (ויקרא רבה פרשה י) ... (cache)
 • rotter - פרשת לך לך - על פי תורתו של הרב אביגדור נבנצל שליט''א: והנה פותחת פרשתינו: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל ... (cache)
 • בית אורות - פרשת לך לך - תשס"ד: ... בוא וראה שכך הוא כי כיון שכתוב ללכת ארצה כנען מיד כתוב ויאמר ה' אל אברם לך לך, ומטרם שנתעורר מעצמו מתחילה ללכת לארץ כנען לא כתוב לך לך, ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות: ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו'. ר' יצחק פתח: שמעי בת וראי והטי אזנך ..."ויאמר ה' אל אברם" - רבי ברכיה פתח: אחות לנו קטנה ושדים אין לה וגו' (שה"ש ח): ... (cache)
 • פרשת "לך-לך": נאמר בפרשתנו: "ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברם כאשר דבר אליו ה' ... (cache)
 • מושב אחיהוד | פעילות דתית - פרשת שבוע: '' ויאמר ה אל אברם: לך-לך מארצךג€¦'' (י''ב, א) ֲ· רש''י מדיין מלשון הכתוב ''לך-לך'', ....'' ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך''. ... (cache)
 • צדיקותו של אברהם: הערות והארות לסיפורי אברהם: "ויאמר ה' אל אברם". "ויאמר אליו". ההוראה: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". "קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ... (cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך: ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה" (בראשית י"ב א'). ... (cache)
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות: הפרשה פותחת בציווי הראשון שמצוה הקב"ה את היהודי הראשון, "וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ ... (cache)
 • לך לך: ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. בראשית פרק יב פסוק א. רש"י כאן מדייק מדברי כפל הלשון 'לך לך': לך לך - להנאתך ולטובתך, ... (cache)
 • more "ויאמר ה' אל אברם ":
 • יהדות - לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך: ציוויו של הקב"ה לאברהם, "לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך", נתפש במסורת חז"ל כאחד הניסיונות הקשים שבהם נתנסה. השילוש שבראש הפרשה, מבטא את קושי הניתוק ... (cache)
 • פרשת לך לך - "לך לך... והיה ברכה" - גיליונות נחמה ליבוביץ: והנה הוא האומר כאן כי באור כשדים נאמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, והנה לו ארצות רבות. אבל העיקר כבר ידעת אותו ממה שכתבנו בסדר שלפני זה (י"א כ"ח), ... (cache)
 • Divrei-Tora.com:: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (פרשת לך-לך): "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (בראשית י"ב א'). סוג דבר-התורה: וורטים/פשט הוסף בתאריך 16/10/2004 23:14:07, שלח לחבר · הדפס ... (cache)
 • לך לך: פרשתנו מתחילה בציווי המפורסם לאברהם " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית י"ב א). לכאורה העזיבה התבצעה בסדר הפוך קודם עוזבים הבית ואח"כ ... (cache)
 • breslev.co.il - מארצך וממולדתך - פרשת לך לך: על זה אומר הפסוק: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" ג€“ המהווה הוראה לכל אדם ואדם. "לך לך" - מפרש רש"י: "להנאתך לטובתך" ג€“ לך בשבילך כדי שתהיה לך הנאה וטובה, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - לך לך מארצך: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". היציאה ממדינה אחת לשניה מתחילה מהבית, ואחר כך היא נמשכת מהעיר ורק אחר כך היא נמשכת מהעיר ורק אחר כך ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת לך לך - "לך לך מארצך...... אל הארץ...: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". אם נתבונן בפסוק נשים לב שאברהם מצטווה לעזוב את ארצו ומולדתו,אך הקב'ה לא אומר לו לאן ... (cache)
 • chasidish-coach,קאוצ'ינג בגישה חסידית, הפרשה בראי הקואוצ'ינג- פרשת...: לכאורה יכול היה הקב"ה לצוות בצורה פשוטה וקצרה 'לך לארץ ישראל',,מדוע מאריך הקב"ה בציווי ואומר " לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"? ... (cache)
 • תורה, בראשית - לך לך (יב - יז), עמוד 1: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" - פס' 1. פרק יב" - אברם צריך לעזוב את כל המוכר לו וללכת למקום חדש כאשר עליו לסמוך על ה'. ... (cache)
 • מתימן יבוא - פרשת לך לך: ''ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך''. בזוהר הקדוש כתוב: ויאמר ה' אל הנשמה שתחת כסא הכבוד; לך לך מארצך, כלומר הגיע הזמן ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת לך לך - לך לך - מאן לאן?: כהמשך כרונולוגי ישיר לכאורה של אותו סיפור, מתחילה פרשת לך-לך באמירה הידועה לאברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - פרשת לך-לך תש"ס: "ויאמר ד' אל אברם, לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב, א). בפרשה הקודמת כבר נאמר שתכננו ללכת לארץ כנען: "ויצאו אתם מאור כשדים ... (cache)
 • לך לך מארצך וממולדתך: וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ, זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם ... (cache)
 • דף קשר מספר 256 - פרשת לך לך: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך... ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה. ... (cache)
 • צעירי חב"ד | התקשרות 485 | פרשת לך-לך: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך (יב,א). ציווי זה מופנה לנשמתו של כל יהודי ויהודי, אשר צריכה לרדת ממקור חוצבה בעולמות העליונים, דרך השתלשלות ... (cache)
 • פרשת לך לך מאת חיים שלמה המשיח: ויאמר יהוה אל-אברם: לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-הארץ אשר אראך! כל אדם ואדם על פני היקום הוא ג€“ אברם...כל אדם הוא עובד אללים. ... (cache)
 • Tzura.co.il - צורה: אם כן, כיצד זה הקב"ה אומר לו לך לך מארצך וממולדתך. די היה לומר מארצך ומבית אביך. ..."לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" יוצר זהות בין בית אבא ובין ... (cache)
 • פרשת לך לך ה'תשס"ח: הצווי הראשון שנאמר ליהודי הראשון הוא "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". בציווי זה יש דבר הדורש הסבר: כאשר מורים לאדם ללכת ... (cache)
 • תנ"ך רגע לפני הבחינה: פס' 1: "ויאמר ה' לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ניתן ליישב את בעיית הייתור ע"י בכך שנאמר שיש כאן פרט וכלל, הדרגה מהרחוק לקרוב... מומלצת! ... (cache)
 • בס"ד: כהמשך כרונולוגי ישיר לכאורה של אותו סיפור מתחילה פרשתנו באמירה הידועה לאברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראךָּ" (יב:א). ... (cache)
 • poosht, פרשת השבוע של תאו: 17 אוקטובר 2007 ..."ויאמר ה'' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך..." ואברהם מתחיל ללכת... וילך איתו לוט, ואברם בן ... (cache)
 • 10 - Lech lecha (Genesis ch 12) - לך לך - בראשית יב Video by...: טקס יום העצמאות ה 59 של אפיקים נערך בסימן " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך... וגו' ". במיוחד לאותו ערב כתבתי את הלחן למלים מבראשית, ... (cache)
 • פרשת לך-לך: הבולט בהם הוא הביטוי המנחה "לך לך", המופיע בפרשתנו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (י"ב א') ובפרשת העקידה: "ולך לך אל ארץ המוריה" (כ"ב ב'). כל חייו של ... (cache)
 • בחדרי חרדים | דבר תורה לפרשת לך-לך: ואז, כשאברם היה בן 75, הוא שמע ונענה לציווי האלוקי " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך..." לפי הקבלה משמעות הציווי היא גם רוחנית: "לך אל תוך ... (cache)
 • ביאור:לך לך - ברית מילה מאהבה ג€“ ויקיטקסט: 31 דצמבר 2007 ... ולהתחיל לצעוד במסע אל עבר הלא נודע, שנאמר: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך (בראשית, י"ב, א'). ... (cache)
 • סרוג, האתר ל דתיים שבינינו: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (י"ב, א') ה' אמר אל אברם " לך לך מארצך וממולדתך" וגו', כי האדם צריך תמיד לילך ממדרגה ... (cache)
 • בחירת אברהם: יב א לך- לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל- הארץ אשר אראך. יב ב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. יג ג ואברכה מברכיך ומקללך אאר ... (cache)
 • פרשת לך לך: לך לך מארצך וממולדתך (בראשית י"ב,א). והפרשה השניה מסתיימת: ולך לך אל ארץ המריה (שם כ"ב,ב). חז"ל אף ראו זאת כפתיחה וסיום לעשרת הנסיונות בהם נתנסה אברהם. ... (cache)
 • פרשת לך לך על פי חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם: "ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". ביאור הדברים: ארץ הוא מלשון רצון. והנה יש ב' רצונות באדם, הנקראים ב' כלים: א) רצון ... (cache)
 • more "לך לך מארצך וממולדתך ":
 • "לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול...: העם היהודי בימינו- שייכות ומחויבות. במאה ה- 19 - התעוררו תנועות לאומיות באירופה, תנועות שהאמינו: שלכל עם יש זכות לנהל את חייו; לכל עם מגיע שלטון משלו, ... (cache)
 • הבנת חטא המרגלים: את ארץ ישראל לא ניתן לראות במבט אנושי רגיל אלא רק במבט אלוקי, כפי שמסביר הרב חרל "פ את הפסוק 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראךג€˜9: "כי אף על ... (cache)
 • בס"ד: כאן מוסיף אברהם נתון: "בית אבי" יחד עם "ארץ מולדתי", המאזכר את הצו האלוקי שניתן לו בתחילת הדרך: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בר' ... (cache)
 • ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א...: אף תוכנו של הציווי "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" מבטא את היעוד ואת הצורך של אברם להינתק מכל עברו, מכל מה שקושר אותו אל העולם הישן - אין ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - לתור את הארץ כדי לנחול אותה: אברהם אבינו ע"ה נצטווה ללכת לארץ כנען בלשון זו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וגו'", פרש"י שלא גילה לו את המקום כדי לחבבה בעיניו, ... (cache)
 • ליטרטורה: 19 אוקטובר 2005 ... אל המישור הפנימי המזוכך של "הארץ המובטחת". "ויאמר יהוה אל אברם. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית י"ב, א`) ... (cache)
 • Page tavnit3 Of Kahana: "ויאמר ד' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב: א) הרב ר' נחום מטשרנוביל הקדיש את כל ימיו למצוות פדיון שבויים. ... (cache)
 • " לך - לך" - אל נשמתך, אל בריאותך!: ''ויאמר ה' אל אברם: לך ג€“ לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.'' (בראשית, י''ב, א'). הרבי מליובאוויטש, כדרכו, ברצותו לגלותנו הוראות ומשמעויות ... (cache)
 • מעט מערכה של ארץ-ישראל השלמה / הרב יוסי בדיחי כא - לא שכחנו ולא...: אל אברהם אבינו: "ויאמר ד' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". אל יצחק אבינו: "...וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה, וירא אליו ד', ... (cache)
 • מרכז ההדרכה המקוון: "ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאור, ... (cache)
 • דף קשר מספר 180 - יום העצמאות: בין התודעה שאנו זקוקים למפלט ולהבטחת-קיום, לבין הדבקות המלאה והמאומצת באותו חזון שלו הקדיש הקב"ה את הציווי: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר ... (cache)
 • מגילת רות: דברי בועז לרות "ותעזבי את אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת" (ב, יא) דומים לדבר ה' לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - דע מאין באת ולאן אתה הולך: פרשתנו מתחילה בפסוק "ויאמר ד' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". מכאן אנו מבינים שאין אברהם אבינו יודע לאן מועדות פניו ואם הוא יגיע ... (cache)
 • בית אורות - פרשת עקב - תשס"ו: הקב"ה מצווה את אברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה" (בראשית יב' א' ב'). ... (cache)
 • תעודת זהות של אברהם: פסוקים מרכזים: י"ב, א: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". פרק יג הפרדות מלוט, הבטחת הארץ והזרע. פסוקים מרכזים: י"ג, י"ז: "קום והתהלך ... (cache)
 • בערב / מרדכי זאב פיארברג: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"... מה נורא עתה ללכת! בחוץ אפלה נוראה, גשם, שלד ורפש, האויר קר ולח, הבגד קרוע והרוח האכזר נושב בו, ... (cache)
 • בס"ד: ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך... ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ... (cache)
 • בראשית פרק יב: (א) ויאמר ידוד אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך: (ב) ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה: ... (cache)
 • שנת שבתון / יהודה איזנברג: וכאשר בחר באברהם ציווהו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". להגיד, שבהיותו עבד אלוהים ודבק בו, צריך שייעתק לאותו מקום השלמות. ... (cache)
 • ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה: "ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך". יכול היה לומר לו "אל ארץ כנען" אך לא, "אל הארץ אשר אראך" (ע"פ ראב"ע) אל הארץ אשר אראה ... (cache)
 • p_friedmann: תהום ורוח (12): בראשית יב: 24 אוגוסט 2007 ... נקודת המוצא לדמותו של אברם (מלבד אזכור קצר בפרק הקודם) היא בפסוק הראשון, המפורסם: "ויאמר ה' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ ... (cache)
 • TheGreenGrave ֲ» תנג€�ך-ישראטאקו: 7 אפריל 2009 ... אנימס הענקים שלא נשטפו במבול (כב)ויתגלה ה' האוטאקו אל רם ויאמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך(כג) וילך רם לישראטאקו ... (cache)
 • more "ומבית אביך אל הארץ ":
 • Yeshiva.org.il - "לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך": בית המדרש של Yeshiva.org.il. שיעור נוכחי:לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך; הרב מעביר השיעור:מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצל; (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, מעשה אבות סימן לבנים > הרב פורת חנן...: אל הארץ אשר אראך - חלק ב. מעשה אבות סימן לבנים הרב פורת חנן ראש תנועת "אורות" ועורך העלון "מעט מן האור" הוקלט ב ז חשוון ה'תשסז ... (cache)
 • המכון לרבני יישובים - קרית ארבע חברון - פרשת מסעי - אל הארץ / הרב...: שכך הורה הקב"ה לאבינו אברהם: "לך לך... אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב,א). להודיע ולהיוודע, כי הולכים הם ישראל בדרך שסלל להם אברהם אבינו. ... (cache)
 • חגים - עצמאות ישראל ולימוד תורה: אברהם אבינו שנצטווה לעזוב את ארצו ואת מולדתו, כדי לקיים את דבר ה' "לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך"ג€¦ (בראשית כ, א) הגיע אל פיסגת אמונתו ... (cache)
 • ישיבת עתניאל - מסע אל אדמת האדם שממנה לוקח (לט"ו בשבט): "לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך..." - המסע אל הארץ המיוחדת לעם ישראל מתחיל, אותו חיבור שנותק בעולם עתיד להתחדש דרך הקשר של העם הזה לאדמתו לארצו: (י) כִּי ... (cache)
 • דף קשר מספר 968 - אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת / הרב...: אל הארץ אשר אראך' ועד לצווי התורה הרבים להוריש את החוטאים ולנחול את ארצם ולנאמר על כך בספרי יהושע ושופטים, ועד לדברי הרמב"ן 'שלא נעזבנה ביד זולתנו מן ... (cache)
 • פדיון שבויים וקידוש השם: "למה ' אל הארץ אשר אראך': ולמה לא גילה לו? כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל ... שבת "לך לך ג€“ אל הארץ אשר אראך" נבחרה ג€“ ולא בכדי ג€“ כשבת הציונות הדתית. ... (cache)
 • חובת הלב ברגלים: המלה 'אל' מורה על כיוון ומטרה; "אל הארץ אשר אראך", "אל המנוחה ואל הנחלה", "כי אם אל המקום... לשכנו תדרשו ובאת שמה", ועוד. המילה 'את', מורה על חיבור ודבקות: ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: 'אל הארץ אשר אראך' - לא אמר ליה למקום פלוני, זו נסיון בתוך נסיון; ...'אל הארץ אשר אראך' - אין הכוונה על ארץ הכנעני בכלל, שהרי כבר ידע מסגולת הארץ ונכסף ... (cache)
 • עזריאל ליכט: אמרו בספרי: אשר אני שוכן בתוכה, אשר אני שוכן בתוך בני-ישראל - אין השכינה שורה אלא בתוך בני ישראל ובעודן בארץ, ע"כ, והוא שאמר ה' לאברהם " אל הארץ אשר אראך"... (cache)
 • עולם התנ"ך: היה נודד והולך מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, עד שבא אל ארץ כנען ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז נתקיים " אל הארץ אשר אראך", ואז נתעכב וישב בה. ... (cache)
 • דף קשר מספר 714 - פרשת ואתחנן: מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית י"ב, א). .... אל הארץ אשר אראך". [2] תמצית דברי הרב ז"ל על פי המובא בספרו של הרב אברהם בית-דין ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: לך לך אל הארץ אשר אראך?" ואם הציווי היה להגיע. לארץ כנען ותו לא.,. הרי כשהגיע. אברהם לשם הוא קיים את הציווי!!! אלא התורה אמרה ... (cache)
 • שבח של ארץ ישראל: 18 - לך לך אל הארץ אשר אראך - (בראשית יב1/, פירש רש"י: "שם אעשך לגוי גדול", כי למנין עשר שנים לאשה עקרה מונים מחדש אחרי הכניסה לא"י - יבמות סד. ... (cache)
 • Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew): אברהם מצטווה ללכת " אל הארץ אשר אראך", שם יהיה בבחינת גוי גדול. ... אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה"] מובטח לו גם זרע [במקום זה ... (cache)
 • more "אל הארץ אשר אראך ":

תגובות