וישלחהו מעמק חברון

קוד: ביאור:בראשית לז14 בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

בראשית לז14: "וַיֹּאמֶר לוֹ 'לֶךְ נָא רְאֵה אֶת שְׁלוֹם אַחֶיךָ וְאֶת שְׁלוֹם הַצֹּאן, וַהֲשִׁבֵנִי דָּבָר'; וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן, וַיָּבֹא שְׁכֶמָה"

חברון

מדוע מציין הכתוב, שיעקב שלח את יוסף מעמק חברון?

1. הסיבה הפשוטה ביותר היא, שהדבר רלבנטי להבנת המשך הסיפור: "יזכיר הכתוב המקום אשר שלחו משם, לומר כי היה מרחק רב ביניהם, ולכן עשו עמו רעה, כי רחוקים היו מאביהם; ולהגיד כי יוסף לכבוד אביו נתאמץ ללכת אחריהם אל מקום רחוק, ולא אמר 'איך אלך והם שונאים אותי'" (רמב"ן). בין חברון, מקום מגוריו של יעקב, לבין שכם, מקום המרעה של האחים, יש מרחק גדול. הדבר מסביר כיצד יכלו האחים לפגוע ביוסף.

2. יש שפירשו, שגם ההדגשה על עמק חברון, שהוא העמק הסמוך לעיר חברון, רלבנטית להבנת המשך הסיפור: "עמק חברון עניינו העמק הסמוך לחברון. חברון המקראית מזוהה עם ג'בל א' רומידה, הסמוך למרכזה העתיק של חברון בהווה. לפי זה עמק חברון הנו העמק של ואדי אל-קינה - הנחל של חברון - שתל רומידה סמוך אליו. מדובר בעמק ממש... הדגשת שי לוחו של יוסף מעמק חברון דווקא עשויה להתפרש על פי מגמתו של הכתוב להבליט את משכנם של האבות במרחק מה מחוץ לערים הכנעניות הגדולות, והיא מושכת את תשומת הלב לעיסוק במרעה, המשמש מוטו עיקרי לפרשה זו כבר בתחילתה!" (ד"ר ישראל רוזנסון, וישלחהו מעמק חברון - על פשוטה של פרשה ועל מדרשה).

3. חז"ל דרשו בכמה מקומות, שהמילה עמק רומזת לעצה עמוקה: "מעמק חברון - והלא חברון בהר, שנאמר (במדבר יג) ויעלו בנגב ויבא עד חברון! אלא, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים (בראשית טו) כי גר יהיה זרעך" (רש"י, ודומה לזה רבי אחא בראשית רבה פד יג, ודומה לזה רבי חנינא בר פפא בבלי סוטה יא.). ה' גזר, כבר בימי אברהם, שצאצאיו של אברהם יירדו למצרים, והשליחות שיעקב מטיל על יוסף בפסוקנו היא השלב הראשון בהתגשמות אותה גזירה, גם אם יעקב ויוסף כלל לא היו מודעים לכך.

"במבט ראשון דומה שדרשה זו רחוקה מפשוטו של מקרא, ואף הקושייה, עליה היא נסמכת, נשמעת מופרכת לחלוטין, שהרי רכס הרי חברון אינו רצוף ומונוליטי והוא כולל פסגות ועמקים, דוגמת העמק בו שוכן כיום הישוב היהודי בחברון. אלא שהתבוננות מדוייקת תגלה לנו, שדווקא במימד הטופוגרפי נעוץ המפתח לעומק דרשת חכמים: מקום משכן האבות היה באלוני ממרא, המזוהה בברור מבחינה ארכיאולוגית עם "רמת אל חליל" השוכנת בפסגת הר חברון (ליד 'צומת הזכוכית'), כ- 1,000 מטר מעל פני הים, ולעומתה - מצויה מערת המכפלה - בה קבורים אבות האומה - הרחק למטה "בעמק חברון". נמצא אפוא שהמקרא המדגיש: 'וישלחהו מעמק חברון', מבקש להבהיר לנו כי יוסף לא נשלח מביתו של יעקב שבהר, אלא ממערת המכפלה שבעמק, ובכך לרמוז לנו כי העיצה העמוקה של אבי האומה הטמון במקום זה, עתידה ללוות את יוסף בדרכו הארוכה לגלות מצרים." (הרב חנן פורת, מעט מן האור על בראשית, עמ' 296)

שכם

על-פי הפשט: "ויבוא שכמה - הלך מן הסתם בדרך שבין חברון לשכם (ראה מפה ), בדרך גב ההר, המנצלת את סביבותיו הקרובות של קו פרשת המים המרכזי של אזור ההר, הנוחה באופן יחסי לתעבורה. דרך מקומית זו היא אחד הנתיבים החשובים בארץ ישראל." (ד"ר ישראל רוזנסון, וישלחהו מעמק חברון - על פשוטה של פרשה ועל מדרשה).

וחז"ל מצאו גם כאן משמעות עמוקה: "ויבא שכמה - מקום מוכן לפורעניות שם קלקלו השבטים שם ענו את דינה שם נחלקה מלכות בית דוד שנאמר (מ"א יב) וילך רחבעם שכמה" (רש"י)

שכם נזכרת גם בהמשך, בברכתו של יעקב ליוסף בסוף ימיו:

מקורות ופירושים נוספים

מצוותו של יעקב ליוסף היא למעשה הנחיה לכל בני ישראל עד ימינו: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן" - דאג לשלומם של אחיך בני ישראל ורכושם. גם שמות הערים, חברון ושכם, רומזות לחברות ולנשיאה בעול שכם אחד (ע"פ גליה), וגם באחרית הימים נאמר:
 • צפניה ג9: "כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם ה' לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד"

והשיבני דבר

1. על-פי הפשט, השיבני = השב לי, החזר לי תשובה על השאלה מה שלום אחיך.

2. ועל-דרך הדרש, השיבני = השב אותי, החזר אותי למקורי. יעקב ידע שמידת הדין מתוחה על משפחתו עוד מגזירת ברית בין הבתרים, ורמז ליוסף, שכאשר יילך לאחיו, הגזירה תתקיים והוא יתנקה מהדין (ע"פ גליה).

3. "בקשתו התמימה של יעקב: "והשיבני דבר", נשמעת באוזנינו מעוררת חמלה, כשאנו משווים לנגד עינינו כמה שנים עתידות לחלוף, עד שישיבו יוסף "דבר", בדמות העגלות ששלח לשאת אותו מצרימה. אך מעבר ל'סאגה-המשפחתית' הפרטית, נפרש מעגל לאומי רחב, הנפתח בהליכתו של יוסף לראות את שלום אחיו ונמשך אלי גלות מצרים. מעגל זה עתיד להסגר רק כעבור מאות שנים, בצאת ישראל ממצרים לשוב ארצה, כשעל כתפיהם ארונו של יוסף ולפניהם יהושע בן-נון, כובש כנען, מזרעו של יוסף. וכך עתיד יעקב - בפרספקטיבה היסטורית - לקבל תשובה לאומית על בקשתו "ראה את שלום אחיך ואת שלום והצאן והשיבני דבר". ותשובה זו באה לידי ביטוי ממצה בדברי הפסוק בתהילים (עז טז): "גאלת כצאן עמך, בני יעקב ויוסף סלה"." (הרב חנן פורת, מעט מן האור על בראשית, עמ' 296)

אור החיים

" לך נא ראה וגו'. עתה הוא מפרש שליחות המצוה שעושה, ואמר והשיבני דבר עשאו שליח להחזיר לו תשובה שבזה אפי' למאן דאמר (שם ח:) שלוחי מצוה אינם ניזוקים דוקא בהליכתן אבל לא בחזרתן, במציאות זה עשאו שליח גם בחזרתו, ומעתה הרי הוא בטוח שישוב בשלום אצל אביו:

והגם שהיו אחיו שונאים אותו ושכיח היזיקא, סובר יעקב כדעת רבנן שחולקים עם פלימו בפסחים דף ח' וז"ל תניא חור שבין ישראל לארמאי בודק עד מקום שידו מגעת פלימו אומר כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה ופריך והאמר רבי אלעזר שלוחי מצוה אינם ניזוקים ומשני היכי דשכיח היזיקא שאני וכו' ע"כ, וחכמים שחולקים עם פלימו סוברים שיש לחלק בין מציאות שלפנינו למציאות שמואל כי שם שכיח ודאי היזיקא כי ישמע שאול שמושח את דוד למלך במקומו ואין לך שכיח היזיקא כזו מה שאין כן חשש שמא הגוי יעליל עליו אינו קרוי שכיח היזיקא. וממנה נשמע למה שלפנינו שאחיו לא היו ודאי שכיח היזיקא כי לא יעלה על דעת יעקב שכל כך ישנאוהו בגדר שלא יציל מידם שליחות מצוה. וגם ההוא דסולם רעוע שאמרו בקידושין (לט.) שכיח הזיקא הוא יותר מבדיקת חור שבין יהודי לגוי וממציאות האחים שאינם חשודים כל כך להרע לאחיהם. ואולי גם לסברת פלימו יש לומר שאינו חשוב שכיח הזיקא במציאות זה של בני יעקב ושליחות מצוה מצלת מן הנזק:

ואם תאמר אם כן למה היה מה שהיה לעבד נמכר יוסף. י"ל שנזק שתכליתו הטבה ומעלה גדולה אינו חשוב נזק:

ועוד טעם יש בדבר, והוא כי יעקב ע"ה דקדק בדבריו בשליחות הלא אחיך רועים בשכם לכה ואשלחך אליהם. הרי גילה דעתו בפי' כי שליחותו הוא לשכם וכשהלך יוסף ולא מצאם בשכם והלך לחזר אחריהם במקום אחר הרי הוא שליח עצמו כי אביו לא שלחו ללכת למקום אחר ואין כאן שליחות מצוה אשר על כן היה מה שהיה, ויעקב נתכוון במה שיחד לו המקום שצפה ברוח הקודש כי למקום אחר יקראנו אסון כאשר קרהו ובדרך שכם לא תמצאהו רעה, ויוסף ע"ה חשב כי מה שאמר לו אביו שכם היה מורה מקום לו ואין הדברים בדיוק, וה' גילגל גלגולים לעשות אשר זמם לעשות:

ויבא שכמה. מקום אשר שלחו אביו שמה ולא מצאם והיה מחזר אחריהם ולא הוצרך לומר הדבר כי הדבר מובן מאומרו וימצאהו איש והנה תועה אחר שבא שכמה: "(אור החיים)


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • חולין צא ב
 • עמנואל לוינס על פירושו של רש"י על החומש: 24 אפריל 2009 ... בראשית לז יד: ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה. רש"י: מעמק חברון: והלא חברון בהר, ... (cache)
 • "גדול השלום": (יד) ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה: ספר בראשית פרק לז? בכל אחד מהפסוקים למעלה מופיע המושג "שלום" ... (cache)
 • יוסף ואחיו: ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה: (יד). וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש: ... (cache)
 • דותן = בור: 5 דצמבר 2004 ... ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך. ואת שלום הצאן והשבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה: וימצאהו איש והנה תעה בשדה ... (cache)
 • כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד - בס"ד: בתחילת פרשת וישב פונה יעקב אל יוסף - "ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה". ... (cache)
 • מדרש רבה - וישב: ... חנינא הדברים הללו היה יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין יודע היית שאחיך שונאים אותך והיית אומר לי הנני ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן את שלום ... (cache)
 • Une mission dangereuse בראשית פרק לז שר" י בשר" ם: ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק. חברון ויבא שכמה.:) טו(. וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה ... (cache)
 • בס"ד, א' בטבת התשס"ב: אז הוא אומר לו " ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר". אני רוצה שלום עם אחיך, אני רוצה את השלום הזה שלך ושל האחים, והוא הולך ומבקש את ... (cache)
 • מעמק חברון: 17 נובמבר 2002 ... ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני. ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר (לז יג-יד). ... (cache)
 • עמוד 1: ג) על הפסוק (שם, לד) ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן - איתא בב"ר (שם, יג): "את שלום אחיך ניחא אלא מאי ואת שלום הצאן, הדא אמר שאדם צריך לשאול ...
 • מעמק חברון לעמק דותן - בית המדרש הוירטואלי: ויאמר לו - לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשִבני דבר". (ל"ז, יג-יד). כך במקרא, ובמדרש: "וכי מה היה יעקב אבינו מתיירא על בניו? ... (cache)
 • בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: והארץ היתה תהו ובהו וחשך על...: ... צאן אביהם בשכם: ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני: ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו ...
 • באורי אגדות סוטה: ... שסופי תיבות שם הקדוש יוה"ך הממונה על השמירה, כידוע ממרן הרב האר"י זללה"ה, בזה שנאמר " ויאמר לו לך נא ראה" וגו', כי האל"ף שבסוף תיבת "נא" רומז על יו"ד, ... (cache)
 • La profondeur d'une promesse בראשית פרק לז שר" י: ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק. חברון ויבא שכמה.: י "רש.)יד(. מעמק חברון. -. והלא חברון בהר ... (cache)
 • more "ויאמר לו לך נא ":
 • קטיף.נט:: וישב יעקב בארץ מגורי אביו: וזה פירושו: "לך נא ראה את שלום אחיך" שתראה שלמותם ולא חסרונם ורמז ג"כ על שלום הברית. וזה תיקון על מה שאמר עליהם שחשודים בעריות. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ביקור כ"ק האדמו"ר מקאליב שליט"א: יעקב אבינו אמר ליוסף "לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן", ידע שיכולים להרוג ... אז אומרים לו "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן" ג€“ מה שייך שלום הצאן פה? ... (cache)
 • ביאור:חלומות יוסף - קנאה ושנאה ג€“ ויקיטקסט: בעקבות האמת שבחלום השני, שולח יעקב את יוסף מעמק חברון אל שכם - מעומק היכולת להתחבר, אל מקום הפירוד והחלקיות, לבקש שלום - "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום ... (cache)
 • חלומות יוסף - קנאה ושנאה: בעקבות האמת שבחלום השני, שולח יעקב את יוסף מעמק חברון אל שכם - מעומק היכולת להתחבר, אל מקום הפירוד והחלקיות, לבקש שלום - "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום ... (cache)
 • חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל: לך-נא ראה את שלום אחיך" "ואת שלום הצאן והשיבני דבר...וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה...ויראו אותו מרחוק. ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו לו להמיתו ... (cache)
 • מקוה.נט - עגלה ערופה[*]: בתום הלימוד, משלח אותו יעקב למבצע: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר". לך יוסף, יש תפקיד ג€“ עליך למצוא את השלום בין האחים. ... (cache)
 • את אחי אנוכי מבקש. הגידה נא לי, איפה הם רועים - TheMarker Cafe: 27 אוקטובר 2009 ... זה בנפשי, ובנפש אבי: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן" (שם יד). זאת בקשת אבי, זאת בקשת אבי שבשמים לראות שלום אחַי ושלום הצאן. ... (cache)
 • עולם התנ"ך: ביוסף כתיב: לך נא ראה את שלום אחיך. ובציון: דרשו את שלום העיר. ביוסף: ויראו אותו מרחוק. בציון: זכרו מרחוק את ה'. ביוסף: ויתנכלו אותו להמיתו. ... (cache)
 • השלום בתורת החסידות / בצלאל לנדוי: ועל אחת כמה וכמה, שעל האדם לראות שלימות אצל אחרים, ושוב נזקקים אנו לרבי בונם מפשיסחא, שהסביר דברי יעקב ליוסף בנו "לך נא ראה את שלום אחיך" שנאמרו בתגובה ... (cache)
 • איש האשכולות - מאמרי הערכה: ולמרות העול המתמיד הזה שהוא נוטל על עצמו, הרי כשהוא מקבל מהרבי את ההוראה "לך נא ראה את שלום אחיך", הוא הולך מתוך מסירות נפש בלי לשאול שאלות מיותרות ועושה את ... (cache)
 • ממון: המדרש על הפסוק "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן" (בראשית לז', יד') דורש: א. מדרש תנחומא ישן וישב יג' ג€“ "וכי הצאן יודעות מהו שלום שאמר לו 'את שלום הצאן' ... (cache)
 • מדרש תנחומא וישב ב ג€“ ויקיטקסט: 9 דצמבר 2009 ... אמר יעקב ליוסף לך נא ראה את שלום אחיך וגו' ויבא שכמה מקום מזומן לפורענות, בשכם ענו את דינה, בשכם מכרו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד ... (cache)
 • נחמה ליבוביץ - עיונים בפרשת השבוע: (02) פרשת צו: ושלומים, כי "שלום" בלשון הקודש הוא הצלחה כמו (בראשית מג' כז'): "השלום אביכם הזקן ", וכן (שם לז' יד'): "ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן", כי הצרה נלחמת בנפש, ... (cache)
 • מדרש תנחומא - וישב: ... ולפי שספר עליהם לה"ר ולפיכך קנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים ונשתעבדו שם ארבע מאות שנה, אמר יעקב ליוסף לך נא ראה את שלום אחיך וגו' ויבא ... (cache)
 • השליכו אותו אל הבור הזהבור יוסף ובור בית - בורו של יוסף: "לך נא ראה את שלום אחיך ג€¦" (יד). "ויאמר תפשום חיים" (יד). "אל תשפכו דם" (כב). "ג€¦ וישחטם" (יד). "וישחטו שעיר עזים" (לא). "ג€¦ אל בור בית עקד" (יד) ... (cache)
 • ערי המקרא - שכם: ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה: (יד). וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש: ... (cache)
 • פרשת השבוע | חברתיות ומוסריות: ... עם העולם החוץ-ישראלי בפרשיית דינה, קורא יעקב ליוסף ושולח אותו אליהם: ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר (הוא אותו הדבר שאביו שמר בעת החלומות). ... (cache)
 • את אחי אנכי מבקש! - תורה: לך נא ראה את שלום אחיך ג€¦" (ל"ז, יד). דמותו של יוסף ההולך למרחקים לראות את שלום אחיו. וקולו הקורא מאז ועד היום: "את אחי אנכי מבקש, ... (cache)
 • בחוקותי התשס"ח - תורה: ועל זה הצד הוטל זה השם בבעלי חיים כמו שאמר "לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן", וידוע שאישי הצאן אינם נלחמים אבל השלום הנאמר בהם הוא ההתאחדות וטוב על הסידור ... (cache)
 • כפר ורדים יהודי - פרשת השבוע ע"י ארגון "ערכים": כאשר רעו בני יעקב את צאן אביהם בשכם, אמר יעקב ליוסף: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן" (בראשית ל"ז, י"ד). כמעט בנשימה אחת כולל יעקב את ההוראה לדעת את ... (cache)
 • פרשת וישב- האם ניתן לאדם לסכל תוכנית אלוקית?: 23 נובמבר 2010 ... על כך אומר רבי בונים מפשיסחה: היות ויוסף נכשל בלשון הרע כשדיבר בגנות אחיו, אומר לו יעקב ברמז: "לך נא ראה את שלום אחיך"- הכוונה השתדל לראות את ... (cache)
 • 95 לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִפְאַרְתֵּךְ יְרוּשָׁלִַם: ביוסף כתיב לך נא ראה את שלום אחיך (בראשית שם /ל"ז/ יד), ובציון כתיב ודרשו את שלום העיר (ירמיה כט ז),. ביוסף כתיב ויראו אותו מרחוק (בראשית שם /ל"ז/ יח), ... (cache)
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - רעיונות לפרשת ויגש: בתום הלימוד, משלח אותו יעקב למבצע: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר". לך יוסף, יש תפקיד - עליך למצוא את השלום בין האחים. ... (cache)
 • פרשת וישב- האם ניתן לסכל תוכנית אלוקית? | הבמה שלכן | משפחה: 23 נובמבר 2010 ... על כך אומר רבי בונים מפשיסחה: היות ויוסף נכשל בלשון הרע כשדיבר בגנות אחיו, אומר לו יעקב ברמז: "לך נא ראה את שלום אחיך"- הכוונה השתדל לראות ... (cache)
 • בינו נא - הזמנה לפיוט: [8] יוסף, היודע כי שונאים לו בקרב אחיו, מתבקש על ידי אביו "לך נא ראה את שלום אחיך" (בראשית לז, 14), ויוצא למשימה זו ללא שהיות. ואולם, להוותו לא מענה שלום ... (cache)
 • וישב - www.areshet.org.il: לנו התורה: לך נא ראה את שלום אחיך על הצדיק האמיתי לשים. לב למצבם של אחיו ולעזור להם. ואת שלום הצאן לדאוג שהצאן,. הילדים הרכים יקבלו חינוך נאות, ... (cache)
 • "תודת כל האנושות נתונה לסנדרה" - יום השנה לפיגוע במומבאי: 9 דצמבר 2008 ... אמרתי כי הם כיוסף בשעתו, כאשר אביו מבקש ממנו "לך נא ראה את שלום אחיך", הוא יודע שהוא מסתכן בחייו והולך למקום שלא רוצים אותו; ... (cache)
 • תנ"ך, בראשית פרק לז פסוק י: ... כמעשה של הקנאי והחמדן שבאו לפני שלמה, וכאשר הלכו לשכם הרגיש יעקב בתחבולתם ושלח את יוסף לאמר לך ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן מן האויבים אשר סביבותם, ... (cache)
 • פרשת השבוע - חגים: "לך-נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר" וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה... ויראו אותו מרחוק... ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו לו להמיתו. ...
 • more "ראה את שלום אחיך ":
 • שנקולבסקי - ויחי: אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר"? (לז, יד). לאחר מכירתו של יוסף מטבילים אחיו את כותנתו בדם אותה אל אביהם. פעולה זו נעשית [1] שעיר העזים ושולחים ... (cache)
 • יא - ביאור:בבלי סוטה דף יא ג€“ ויקיטקסט: 7 יולי 2008 ... כיוצא בדבר אתה אומר: (בראשית לז יד) [ויאמר לו: לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר] וישלחהו מעמק חברון [ויבא שכמה] - א"ר חנינא ... (cache)
 • Default Normal Template: לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר..."[12]. ללא פקפוקים הוא מקבל עליו את השליחות הלא נעימה והוא משיב לאביו - "הנני!". עתה הוא מגיע לשכם, ... (cache)
 • 5762 - Vayechi: 29 דצמבר 2001 ... (מ"ה, ח) האם גילה יוסף עצמו לאביו מדוע ובעיקר בגלל מי לא חזר אליו מן השליחות "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר"? (לז, יד). ... (cache)
 • more "ואת שלום הצאן והשבני ":
 • ועליתם את ההר מאמר דעה, מרתק - שטורעם.נט כל חב"ד יודעת: ... כשיעקב אבינו שולח את יוסף "לך נא וראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר . וישלחהו מעמק חברון", אומר רש"י: על המילים "מעמק חברון - והלא חברון בהר". ... (cache)
 • more "דבר וישלחהו מעמק חברון ":
 • Keren Yishai - Archives for Parashat Vayeshev (Hebrew): נושא השיעור: וישלחהו מעמק חברון-ויבא שכמה. MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3. תשנ"ה. נושא השיעור: את אחי אנכי מבקש. MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3 ... (cache)
 • סוטה יג ב ג€“ ויקיטקסט: 25 ספטמבר 2008 ... וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה ושם היו רועין ודותן אינה מקום והאי דכתיב (שם) ויאמר האיש נסעו מזה וגו' כך אמר לו אתה אומר את אחי אנכי מבקש סעו ... (cache)
 • אתר תנ"ך -מה אהבתי תורתך - קהילת לומדי תנ"ך בחמ"ד מחוז ת"א...: וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה' 'רש'י-והרי חברון בהר(ולא בעמק)? אלא מוזכרת כאן ברמז 'עצתו'של אברהם הקבור בחברון על פיה זרעו יירד למצריים וכאן התחיל התהליך ... (cache)
 • שיעורי תורה - מורשת: ``וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה `` - לפר` וישב. הרב אלון, מרדכי. להאזנה הקש כאן. להורדת השיעור בפורמט MP3. (01:01:51), לפרטים. ... (cache)
 • הרב אלון, מרדכי - מורשת: ``וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה `` - לפר` וישב. הרב אלון, מרדכי. להאזנה הקש כאן. להורדת השיעור בפורמט MP3. (01:01:51), לפרטים.. ``וכבוד ה` נראה`` - חקת תשס``ב ... (cache)
 • more "מעמק חברון ויבא שכמה ":

תגובות