פרשת יציאת מצרים - המבנה

קוד: מבנה שמות יב בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

פרקים יב-יג מתארים את שיאו של המאבק בין ישראל לבין מצרים. במרכז הפרשה, ה' מכה את מצרים במכת בכורות ומוציא את עמו ישראל לחירות. הפרשה כוללת מספר פרשיות.

שמות יב 1-20: ה' מסר למשה ואהרן חוקים בכמה נושאים: החלפת לוח השנה (פסוק 2), שחיטת קרבן הפסח (פסוקים 3-7), אכילת בשר הפסח (פסוקים 8-11), מכת בכורות (פסוקים 12-13), והשבתת השאור והחמץ מהבתים (פסוקים 14-20).

שמות יב 21-28: משה אסף את זקני ישראל ומוסר להם את מצוות ה', אבל רק בנושא אחד - שחיטת קרבן הפסח. מדוע? ראו בביאור על פסוק 21.

שמות יב 29-42: ה' היכה את בכורי מצרים, והמצרים גירשו את בני ישראל. גויים רבים "ערב רב" הצטרפו אז אל בני ישראל (פסוק 38).

שמות יב 43-50: ה' מסר למשה ואהרן חוקים נוספים הקשורים לאכילת הפסח - חוקים הקשורים למעמדם של ה"ערב רב" שעלו עם בני ישראל.   משמעות פרשה זו מוסברת כאן, סעיף שני וסעיף לפני-אחרון.

שמות יב51 - שמות יג2: ה' ציווה על משה לקדש לו את כל הבכורות בעם ישראל.

שמות יג 3-9: משה מסר לעם את מצוות ה' בעניין איסור חמץ ומצוות אכילת מצה. משמעות פרשה זו מוסברת כאן.

שמות יג 10-16: משה מסר לעם את מצוות קידוש בכורות. ההבדלים בין פרשת המצות לבין פרשת הבכורות מוסברים כאן.


תגובות