אין להתיר למפעל לעשות איסורי "שבות" כדי להציל אותו מחילול שבת מן התורה

מאת: הרב אליעזר ולדנברג

אל: ציץ אליעזר ז:כב

קוד: אחריות - שבות בשבת

תגובה ל: אחריות לקיום מצוות של אחרים שנכתבה ב22:51:09  11.01.2005


אי רשאי בית דין לתת יד לנתינת היתר ופיקוח מצדם לעבודות בשבת בשבות וע"י נכרים בכדי למנוע עי"כ שלא יעשו מעצמם מלאכות דאורייתא. בעהי"ת ב' שבט תשי"ח תשובה לרב גדול אחד.


שאלה בית חרשת יהודי המעסיק פועלים יהודים גם בשויו"ט =בשבת ויום טוב=, ולרגלי הסערה שקמה נגד תוצרתו לדברים שבקדושה נאות להצטמצם בעבודות ידועות (אוטומטיות) שתעשינה בשוי"ט ע"י מספר פועלים לא יהודים דוקא, בתנאי שמספר הפועלים היהודים שיהיו נוכחים כל עבודה לא יעשו ותפקידם יהיה רק פקוח למקרה של סכנה בלבד, ובשים לב לצדדים של למעוטי בתיפלות מזה, ושל פרצות באיסורי שבות עכ"פ מזה, נפשי בשאלתי האם נזקק בית הדין לכך לפרוס את מרותו ולתת ידו ושמו בהעמדת משגיח מצדו על בצוע ההסדר וקיומו בבנות, או שהדין נותן שלא להזדקק להסדר כזה כל עיקר.

לכן אין לבית דין לפענ"ד לתת את ידו להתרת שבות אפילו אם יש לחוש או אפילו שברור לנו דאם לא נתיר לו השבות יעבור על איסור דאורייתא, דאל"כ תבטל תורת ישראל ח"ו, וכדמצינו שפוסק בכגון דא הרמ"א ביו"ד סי' של"ד סעי' א', וע"ש בנקודת הכסף שסילק השגות הט"ז ע"ז, וכך העלו הבאים אחריו שלא לזוז מדברי הרמ"א, ע"ש בפ"ת בשם גדולי הפוסקים ובחידושי רע"א ובשו"ת חתם סופר חאה"ע ח"א סי' ל"א ועוד עיי"ש ודוקא במידי דחבירו לא פשע כלל חיישינן בכה"ג ואמרינן מוטב וניחא לת"ח ליעבד איסורא זוטא וכו' כדמבואר
בשו"ת חות יאיר סי' קמ"א ע"ש מ"ש באריכות בזה .


תגובות