האחריות לקיום המצוות של הזולת

קוד: אחריות למעשי הזולת

[מאמר זה מבוסס חלקית על מאמרו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ' בתחומין יא]
 
כמה מצוות בתורה מחייבות אותנו לדאוג לכך שגם אחרים יקיימו מצוות:
 • המצוה " לפני עיוור לא תתן מכשול " משמעה, שאסור להכשיל אנשים בחטא או לסייע לאנשים לחטוא. מצוה זו מתייחסת לכל אדם - אפילו לגוי ביחס למצוות שהוא חייב בהן (למשל, אסור לסייע לו לעבוד אלילים).
 • המצוה " הוכח תוכיח את עמיתך " משמעה, שצריך להשתדל לשכנע אנשים חוטאים, שיפסיקו לחטוא. מצוה זו מתייחסת רק לבני ישראל (ורק לאנשים שיש לנו קשר איתם כך שיש לנו אפשרות להשפיע עליהם - "עמיתך"). כל אדם מישראל חייב לקיים מצוה זו, אך החובה היא לשכנע בדיבור בלבד - אין חובה (ואף אסור) לשכנע בכוח.
 • המצוות " ושיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם " משמען, שכל אדם צריך ללמד את ילדיו את התורה והמצוות, עוד לפני שהם חוטאים. 
 •  מצוות השפיטה והענישה מלמדות, שבמקרים מסוימים צריך גם להשתמש באמצעי כפיה כדי למנוע מאנשים לחטוא; אך מצוות אלה אינן מוטלות על כל אדם מישראל, אלא רק על השופטים והשוטרים.
   הטבלה הבאה מסכמת את המצוות ומראה שכל מצוה היא מיוחדת ואינה נכללת במצוות האחרות:
    

    

   לפני עיוור לא תתן מכשול

   הוכח תוכיח את עמיתך

   ושיננתם לבניך

   מצוות השפיטה והענישה

   מוטלת על בעלי-סמכות
   (שופטים, שוטרים, הורים)

   V

   V

   V

   V

   מוטלת על כל אדם מישראל

   V

   V

   -

   -

   מתייחסת לבני ישראל

   V

   V

   V

   V

   מתייחסת לכל אדם - גם לגויים

   V

   -

   -

   V

   מתייחסת למי שכבר חטא

   V

   V

   V

   V

   מתייחסת למי שמתכוון לחטוא

   V

   V

   V

   -

   מתייחסת גם למי שלא חטא

   V

   -

   V

   -

   איסור לסייע לעבירה

   V

   V

   V

   V

   חובת לימוד ושכנוע שכלי

   -

   V

   V

   V

   חובת כפיה וענישה

   -

   -

   -

   V

   מצוות אלו מתייחסות לכל התורה; אך בנוסף למצוות אלו, יש חלקים מסוימים בתורה, שמוטל על הציבור לדאוג לכך שהיחידים יקיימו אותם .

   ממצוות אלו ניתן להסיק, שראוי ורצוי להשפיע על אנשים אחרים שיקיימו את התורה, גם מעבר לחובות המפורטות למעלה. אך במקרים אלה יש גם שיקולים נוספים; למשל, כשמדובר ברשעים שעוברים עבירות חמורות במזיד - אין צורך להתאמץ מעבר לחובות המפורטות בתורה, על-מנת להציל אותם מעבירות קלות יותר (זוהי משמעות הכלל הלעיטהו לרשע וימות ).

  • לעיון נוסף

   1. אחריות השרים לחטאי הממשלה שהם יושבים בה / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים
   2. אחריות זקני העיר להכנסת האורחים בעירם / ר' עת-שלום -> אתר torah.org
   3. מצוות של הציבור לעומת מצוות של היחיד
   4. אחריות של אדם על חטאים של חברה שהוא מחזיק במניותיה / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים

   תגובות