לקנוס את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה

תוספות ותגובות