ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו כב

1 כה אמר יהוה רד בית-מלך יהודה ודברת שם את-הדבר הזה. 2 ואמרת שמע דבר-יהוה מלך יהודה הישב על-כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה. 3 כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל-תנו אל-תחמסו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה. 4 כי אם-עשו תעשו את-הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על-כסאו רכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועמו. 5 ואם לא תשמעו את-הדברים האלה בי נשבעתי נאם-יהוה כי-לחרבה יהיה הבית הזה.

6 כי-כה אמר יהוה על-בית מלך יהודה גלעד אתה לי ראש הלבנון אם-לא אשיתך מדבר ערים לא נושבה. 7 וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על-האש. 8 ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו איש אל-רעהו על-מה עשה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת. 9 ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהיהם וישתחוו לאלהים אחרים ויעבדום.

10 אל-תבכו למת ואל-תנדו לו בכו בכו להלך כי לא ישוב עוד וראה את-ארץ מולדתו. 11 כי כה אמר-יהוה אל-שלם בן-יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן-המקום הזה לא-ישוב שם עוד. 12 כי במקום אשר-הגלו אתו שם ימות ואת-הארץ הזאת לא-יראה עוד.

13 הוי בנה ביתו בלא-צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן-לו. 14 האמר אבנה-לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר. 15 התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו. 16 דן דין-עני ואביון אז טוב הלוא-היא הדעת אתי נאם-יהוה. 17 כי אין עיניך ולבך כי אם-על-בצעך ועל דם-הנקי לשפוך ועל-העשק ועל-המרוצה לעשות.

18 לכן כה-אמר יהוה אל-יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לא-יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא-יספדו לו הוי אדון והוי הדה. 19 קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם.

20 עלי הלבנון וצעקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו כל-מאהביך. 21 דברתי אליך בשלותיך אמרת לא אשמע זה דרכך מנעוריך כי לא-שמעת בקולי. 22 כל-רעיך תרעה-רוח ומאהביך בשבי ילכו כי אז תבשי ונכלמת מכל רעתך. 23 ישבתי בלבנון מקננתי בארזים מה-נחנת בבא-לך חבלים חיל כילדה. 24 חי-אני נאם-יהוה כי אם-יהיה כניהו בן-יהויקים מלך יהודה חותם על-יד ימיני כי משם אתקנך. 25 ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר-אתה יגור מפניהם וביד נבוכדראצר מלך-בבל וביד הכשדים. 26 והטלתי אתך ואת-אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא-ילדתם שם ושם תמותו. 27 ועל-הארץ אשר-הם מנשאים את-נפשם לשוב שם שמה לא ישובו.

28 העצב נבזה נפוץ האיש הזה כניהו אם-כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על-הארץ אשר לא-ידעו. 29 ארץ ארץ ארץ שמעי דבר-יהוה. 30 כה אמר יהוה כתבו את-האיש הזה ערירי גבר לא-יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו איש ישב על-כסא דוד ומשל עוד ביהודה.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות