ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע ד

1 שמעו דבר-יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם-יושבי הארץ כי אין-אמת ואין-חסד ואין-דעת אלהים בארץ. 2 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו. 3 על-כן תאבל הארץ ואמלל כל-יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם-דגי הים יאספו. 4 אך איש אל-ירב ואל-יוכח איש ועמך כמריבי כהן. 5 וכשלת היום וכשל גם-נביא עמך לילה ודמיתי אמך. 6 נדמו עמי מבלי הדעת כי-אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם-אני. 7 כרבם כן חטאו-לי כבודם בקלון אמיר. 8 חטאת עמי יאכלו ואל-עונם ישאו נפשו. 9 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו. 10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי-את-יהוה עזבו לשמר. 11 זנות ויין ותירוש יקח-לב. 12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם. 13 על-ראשי ההרים יזבחו ועל-הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על-כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה. 14 לא-אפקוד על-בנותיכם כי תזנינה ועל-כלותיכם כי תנאפנה כי-הם עם-הזנות יפרדו ועם-הקדשות יזבחו ועם לא-יבין ילבט. 15 אם-זנה אתה ישראל אל-יאשם יהודה ואל-תבאו הגלגל ואל-תעלו בית און ואל-תשבעו חי-יהוה. 16 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב. 17 חבור עצבים אפרים הנח-לו. 18 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה. 19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות