>>> > >
> >??>
>> > >
> >

= =

: = "

:

:

:

, - .

, , , (epiglottis); , , :

- , :
, , , :