נשר כמשל

קוד: נשר כמשל בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

לנשר יש תכונות רבות - ולכן הוא משמש כמשל לעניינים רבים:

1. מסירוּת לטיפול בגוזלים,  דברים לב11: " כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו" (ראו כנשר יעיר קינו)

2. התחדשות הנוצות,  ישעיהו מ31: " וקוי ה' יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו ",  תהלים קג5: " המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי".

3. תנועה מהירה ממרחק גדול לקראת האוכל,  דברים כח49: " ישא ה' עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו ",  ירמיהו מח40: " כי כה אמר ה': הנה, כנשר ידאה, ופרש כנפיו אל מואב ",  ירמיהו מט22: " הנה, כנשר יעלה וידאה, ויפרש כנפיו על בצרה ", חבקוק א8: " ופרשיו מרחוק יבאו, יעפו כנשר חש לאכול ", איוב ט26: " חלפו עם אניות אבה, כנשר יטוש עלי אכל ",  שמואל ב א23: " שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו ", ירמיהו ד13: " הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו ",  איכה ד19: " קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו ", וגם הושע ח1: " אל חכך שפר: כנשר על בית ה', יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו " ע"פ המפרשים; ואולי גם  שמות יט4: " אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי ", כמשל למהירות היציאה ממצרים (ראו הנשר והעיט).

4. מהירות הבריחה וההיעלמות מהעין,  משלי כג5: " אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל. התעוף עיניך בו - ואיננו, כי עשה יעשה לו כנפים, כנשר ועיף/יעוף השמים ", משלי ל19: " שלושה המה נפלאו ממני... דרך הנשר בשמים... " (ראו לא משאירים עקבות).

5. קינון במקומות גבוהים,  ירמיהו מט16: " כי תגביה כנשר קנך - משם אורידך נאם ה' ",  עובדיה א4: " אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קנך, משם אורידך נאם ה' ",  איוב לט27: " אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו " (ראו עולם הנשרים).

6. ראש קרח,  מיכה א16: " קרחי וגזי על בני תענוגיך, הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך " , ו גוף שעיר,  יחזקאל יז3: " הנשר הגדול, גדול הכנפים, ארך האבר, מלא הנוצה, אשר לו הרקמה - בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז ",  דניאל ד30: " בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין "  (ראו הנשר והעיט).

תגובות