עובד אדמתו ישבע לחם, ומרדף ריקים -

קוד: ביאור:משלי כח19 בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

משלי כח19: "עֹבֵד אַדְמָתוֹ יִשְׂבַּע לָחֶם, וּמְרַדֵּף רֵקִים יִשְׂבַּע רִישׁ"

מי שמתמיד לעבד ולטפח את אדמתו (האדמה הפרטית שלו), ישבע לחם גם כשלא יוכל למצוא עבודה בשדות של אחרים;   אך מי שמזניח את האדמה הפרטית שלו ורודף אחרי עסקים ריקים ולא יצרניים - בסוף יישאר בלי כלום ו'ישבע' רק ריש (עוני).

עצות

לפעמים אדם לא מצליח להתפרנס מעסק עצמאי, והוא חייב לעבוד כשכיר. ספר משלי ממליץ, גם במצב זה, לא להזניח לגמרי את העסק העצמאי:  "משל לשני בני אדם שהיה להם קרקע, וראו שאינם יכולים לפרנס את עצמם באותה קרקע לבדה, והוצרכו לעבוד בקרקעות אחרים. אחד הניח מלעבוד בקרקע שלו ועבד רק בקרקעות אחרים, ובסוף, כשלא היה לו לעבוד בקרקעות אחרים, מת ברעב. והשני עבד שנים ימים בקרקעות אחרים, עד שהיה לו כדי מזונותיו, ואחר כך הלך לעבוד אדמתו, ולכן אחר כך, אף על פי שלא היה לו קרקע אחרים, אכל מקרקע שלו" (הגאון מווילנה על משלי יב11, בשם חובת הלבבות).

דקויות

עובד - יש שפירשו מלשון עֶבֶד: "מאי דכתיב עובד אדמתו ישבע לחם: אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה (לעסוק בה תמיד, לחרישה והשקאה וניכוש ועידור) - ישבע לחם, ואם לאו - לא ישבע לחם" (ריש לקיש (רש"י), בבלי סנהדרין נח ב).

אדמתו - "ומה שאמר אדמתו, ולא אדמה סתם, לרמוז שהוא צריך להתעסק בעסק הראוי לו ובתיקון המוטל עליו, אם הוא רוצה להמשיך את השפע בריבוי; שאם יצא מתחומו להתעסק בעסק אחר, כמו זר נחשב, ואינו מושך כלום, בין בענייני העולם בין בענייני המושכלות" (רמ"ד וואלי).

עובד אדמתו = עובד האדם שבו

יש שפירשו את הפסוק גם כמשל ללימוד התורה ועבודת הנפש:

- "אם זכה אדם לתורה - ישבע לחם, כמד"א (משלי ט ה): "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי". ומרדף ריקים ישבע ריש - כמד"א (משלי ג לד): "אם ללצים הוא יליץ, ולענוים יתן חן". תמן תנינן (משנה אבות ד יב): "אם עמלת בתורה - יש לך שכר הרבה, ואם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך"" (מדרש משלי (בובר) על הפסוק).

- "ושלמה המלך עליו השלום רמז כל מה שאמרנו באמרו עובד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים ישבע ריש, כי הנה בעל השדה מזבלה ומעדרה וזורעה, וגשם יגדל ויצמיח, והאדמה בטבעה תוציא תבואתה, והעובד ישבע לחם, כי זה ימשך ויתחייב בטבע בעבודתו. מובירה ואינה עובדה זה ודאי ישבע ריש, כי מה יאכל כי הוא לא הכין אדמתו ולא תקנה, והוא אמרו ומרדף ריקים ישבע ריש. וסוד הכתוב בנמשל הודיענו בחכמתו, כי עובד אדמה העליונה, סוד 'ה' אחרונה, ונקראת כן לפי שנאצלה מאדם העליון, והוא התקון בעסק התורה והמצות כמשל הזריעה אל השדה, אחר הזבול והעדור שהוא משל אל הכוונה הראויה בעבודה...(של"ה תולדות אדם בית החכמה תניינא ט).

אך הפסוק אינו יוצא מידי פשוטו, וגם מי שלומד בתורה ועוסק בעבודת נפש - צריך לעבוד בגופו:
"אך הישמר פן יתחלף בין העצל הראוי לגנאי ובין בעל הבטחון הראוי לשבח, כי שלמה מגנה תכלית גינוי את העצל הבטל, ומשבח בכל לשון של שבח את החרוץ העובד למחייתו. ואמר "אוגר בקיץ בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש", ועוד אמר "אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם". ואמר עוד "עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים ישבע ריש". ובעובד אדמתו הכוונה למי שעוסק למחייתו בחרישה וזריעה וכדומה. וברודף ריקים לרודף אחר אלה שדעותיהם ריקניות, ומדמים בנפשם כי אף שאינם כדאיים שייעשה להם נס, ראוי בטחונם לשבח בצירוף אל בטלתם. אך זהו חסרון דעת המביא לידי עניות גדולה כמו שנאמר ישבע ריש, שאם יחשוב כל אדם כי ראוי הוא לחסד (אלוה) כאליהו ואלישע יהיה ללעג ולקלס, ועל כגון דא נאמר "דור טהור בעיניו ומצואתו לא רחץ". והם חוטאים בחילול השם, כי הרשעים רואים את שפל מצבם, שהם נזקקים לנדבות, ונאחזים איפוא במשנה תוקף בהבלי העולם הזה, ומשקיעים בהם את כל מעייניהם ואינם נותנים דעתם על שום עניין אחר." (רבי אברהם בן הרמב"ם, ספר המספיק לעובדי ה').

מרדף = אדם המנסה להתחבר ולהתקשר אל-;   ריקים - שתי משמעויות:

1. אנשים ריקים  = אנשים שאין להם רכוש ומשפחה והם מקימים כנופיות של בטלנים

2. מעשים ריקים = מעשים חסרי-תועלת, כגון משחקים, בידור ובטלה.

הקבלות

פסוק דומה נמצא ב משלי יב11: "עֹבֵד אַדְמָתוֹ יִשְׂבַּע לָחֶם, וּמְרַדֵּף רֵיקִים חֲסַר לֵב" - שם הדגש הוא על הנזק הנפשי של הבטלה (פירוט).

על-פי ההקשר, נראה שכל אחד מהפירושים של ריקים מתאים לפסוק אחר:

1. בפרק יב נאמר, משלי יב11-12: "...וּמְרַדֵּף רֵיקִים חֲסַר לֵב. חָמַד רָשָׁע מְצוֹד רָעִים...", כלומר - הבטלן רודף אחרי אנשים ריקים, ובסופו של דבר יהיה בחברתם של אנשים רָעים (בציד או במצודה).

2. ובפרקנו נאמר, משלי כח19-20: "...וּמְרַדֵּף רֵקִים יִשְׂבַּע רִישׁ... וְאָץ לְהַעֲשִׁיר לֹא יִנָּקֶה", כלומר - הבטלן רודף אחרי מעשים ריקים, ורוצה להתעשר מהר ובלי לעבוד (בדרכי מרמה או בתחבולות אחרות).

גם מלבי"ם קישר בין הפסוקים הסמוכים: "תפש במשל דרך החריצות ודרך העצלות, ובכל אחד יש תמימות ועקשות.   למשל, בדרך החריצות יש תמימות אם עובד אדמתו ונהנה מיגיע כפו, וזה ישבע לחם... בהפך המרדף ריקים ואינו עושה מאומה ישבע ריש, וזה הדרך הרע בדרך העצלות.   אמנם יש הטוב בדרך העצלות, שלא יהיה חרוץ יותר מדאי ויהיה אץ להעשיר ע"י גזל ורצח, שחריצות הזה רע ודרך עקש, ובזה טובה העצלות, שאחר שעבד אדמתו אז יתפוש דרך העצלות, ויהיה איש אמונות, ויאמין בה' שישלח ברכה בזרע אשר זרע ותבואת הכרם, ואז הוא רב ברכות, כי ישלח ה' לו את ברכתו, מה שאין כן האץ להעשיר לא ינקה מעונש, וזה העקשות שבדרך החריצות.    ויש שני דרכים, דרך אחד תחלתו קוצים וסופו מישור, וזה עובד אדמתו שתחלה יגע ועמל וסופו מישור שישקוט ויאמין, ואחר ישבע לחם מברכת ה' ומפרי כפיו, ויש שתחלתו מישור וסופו קוצים, המרדף ריקים, ואחריו הוא אץ להעשיר ע"י רצח, ועל-ידי-זה לא ינקה, וסופו ישבע ריש" (מלבי"ם).

הביטוי ישבע ריש הוא אחת הדוגמאות של ציניות בתנ"ך.

פסוקים נוספים - מתוצאות החיפוש של גוגל

 • פתח תקווה ג€“ ויקישיבה: 8 מרץ 2009 ... סמל העיר הכולל עץ פרי הדר ומחרשה, המעידים על מקורה של העיר ועל הרקע היהודי של תושבי מצביע הפסוק המובא בה מספר משלי: "עבד אדמתו ישבע-לחם ... (cache)
 • הנהגות בעבודת הבורא א - ל``ב - Shofar: לפני 6 ימים ... ואמר עוד " עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים ישבע ריש". ובעובד אדמתו הכוונה למי שעוסק למחייתו בחרישה וזריעה וכדומה. וברודף ריקים לרודף אחר אלה ... (cache)
 • ויקרא, פרשות בהר-בחקתי, תשס"א, הרב ד"ר יעקב חרל"פ: ריש לקיש מאי דכתיב ' עבד אדמתו ישבע לחם' (מש' יב, יא), אם עושה אדם עצמו כעבד ישבע לחם, ואם לאו - לא ישבע לחם (שם נח, ע"ב). ממקורות אלו עולה יחס ... (cache)
 • 18berman_eicha.html: '' עבד אדמתו ישבע לחם - ומרדף ריקים ישבע ריש'' (משלי, כ''ח, יט). אם לנסות לשחזר את הפילוסופיה המשוערת של אליפז מנאומו הפיוטי, יש לנסחה כך: ... (cache)
 • גן עדן: ... אולם ראוי להזכיר מספר דוגמאות של התיאורים הרבים בדבר הקשר שבין ההשקעה והגמול בדרך של דימוי היבול החקלאי, הן במובן חיובי - "עבד אדמתו ישבע לחם" (משלי יב, ... (cache)
 • מקורות לחג: ועבודת האדמה תסבב את התשובה לארץ, כי היא פרנסת העניים, כמו שכתוב " עבד אדמתו ישבע לחם" (משלי יב, יא(, והמצוה הראשונה לעולי גולה היא עבודת האדמה. ... (cache)
 • Output file: עבד אדמתו ישבע לחם. "(. משלי יב.,. יא.,). והמצוה הראשונה. לעולי גולה היא. עבודת האדמה... ומובטחים אנו מפי כל הנביאים.,. שהארץ תשוב לאיתנה ... (cache)
 • פרשת וישלח: ומרדף רקים ישבע ריש, אלו עובדי כוכבים שמרדפים אחרי הריק, אחר עבודת כוכבים שלהם. אמר להם: מהו דין, דכתיב: ויהי בהקשותה בלדתה? ... (cache)
 • מעלות המידות זריזות ג€“ ויקיטקסט: 14 דצמבר 2010 ... וכן הוא אומר עובד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש, שכל היגע ועמל לעבוד את שדהו הרי הוא משביע את נפשו, ומי שהוא רודף ומרדף אחר הרקים ... (cache)
 • זוהר בראשית פרשת מקץ - הזוהר היומי: ... קם ההוא יודאי ואשתתף בהדיה פתח ההוא יודאי ואמר (משלי י"ב) עובד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש, האי קרא קשיא וכי שלמה מלכא דאיהו חכים מכל בני עלמא ... (cache)
 • מדרש רבה - וישלח: ... של עולם הבא ומרדף רקים ישבע ריש אלו עובדי כוכבים שמרדפים אחרי הריק אחר עבודת כוכבים שלהם א"ל מהו דין דכתיב ויהי בהקשותה בלדתה אמרו לו כך ממסמסין נפשה של ... (cache)
 • גיליון 189 - טבת-שבט התש;quot&ע: "ומרדף ריקים חסר לב" (משלי יב, יא). או בסיומת: "ישבע ריש" (משלי כח, יט). לעומת האדם העמל שישבע לחם וישיג מטרתו בהצלחה, הבטלן, הרודף אחר הריקנות הוא כסיל ללא ... (cache)

תגובות