צפון, סבון

קוד: צפון, סבון בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

נכתב ב17:13:49  31.08.2004, כתגובה ל: 4 כיווני האויר, מזרח, מערב, צפון, דרום

השם העברי צפון הוא למעשה מקור המלה סבון

לקשר בין צד צפון לסבון (נקיון) יש הרבה הקשרים

צפון נקרא ביוונית bor-ras , ובלטינית bor-ealis

השרש של שניהם הוא בור

בר / בור / בורי / בורית = מין סבון

(בור / בר פירושו גם דב bear (דוב שייך למזל בתולה = נקיון / טוהר))

בר לבב = ברור / נקי / טהור

צפון = סבון, מופיע גם בתלמוד

מסכת בבא קמא פרק ט, דף צד א גמרא:

"אמר רבא ממאי דלמא עד כאן לא קאמר רבי שמעון בן יהודה התם אלא בצבע

הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון .."

שמות נוספים לסבון במקרא :

נתר = נתרן ממנו הפיקו סבון

שלג = אשלג(ן) (סודה) ממנו הפיקו סבון

חמץ (חמצת היין, שמרים של יין / דם ענבים) = שימש להפקת אשלג לסבון

תהלים כד ד: נקי כפים ובר לבב..:
תהלים נא ט: תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין:
איוב כב ל     : ימלט אי   נקי   ונמלט   בבר   כפיך:
איוב ט ל      : אם-התרחצתי במי שלג והזכותי בבור כפי:
ירמיה ב כב  : כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני ה':
מלאכי ג ב   : ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים:
משלי כה כ  : מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושר בשרים על לב רע:

בראשית מט יא: אסרי לגפן עירו ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותו

עוד בעניין צפון:

מה הקשר בין צפון לצפן (שמר)? זאת דעתי:

כשמישהו מבקש שישמרו לו על משהו הוא אומר "שימו עין" דהיינו:

תשגיחו / תסתכלו / תראו / ת צ פ ו

כך ששמירה קשורה לראיה, השגחה, צפיה = צפון

גם להשגיח = לשמור, קשור לראיה / צפיה

"..הנה-זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים (שיר השירים ב ט)

"יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו.."

תגובות