כעם שעריץ שודד עמים אחרים, שאר העמים צריכים להתאחד ולפעול נגדו

מאת: אראל

למחיקה

חבקוק ב8: " כִּי אַתָּה שַׁלּוֹתָ גּוֹיִם רַבִּים, יְשָׁלּוּךָ כָּל יֶתֶר עַמִּים; מִדְּמֵי אָדָם וַחֲמַס אֶרֶץ, קִרְיָה וְכָל יֹשְׁבֵי בָהּ "

כי אתה - מלך בבל - שללת (שדדת ובזזת) גויים רבים ; לכן כל יתר העמים יתאחדו נגדך וישללו אותך ; ויענישו אותך על דמי אדם ששפכת, על חמס ארץ שהשחתת, על קריה (עיר) שהרסת, ועל כל יושבי העיר שהרגת.


חמס = קלקול והשחתה בחומר או ברוח.

... כתבו כאן את הפירוש שלכם ...

מקורות ופירושים נוספים

ה' עונה לדברי הביקורת של חבקוק.

מקראות גדולות:

""שלות גוים רבים" - השלכתם ונשלתם ממקומם "ישלוך כל יתר" - פליטת העמים "מדמי אדם" - בנקמת דמי ישראל הקרוים אדם שנאמר (שם לד) אדם אתם "וחמס ארץ" - ארץ ישראל "קריה" - היא ירושלים " ( רש"י)


"


"כי אתה שלות גוים רבים", זה הוא ההלואה שנאמרה במשל ששללת גוים רבים והוא אצלך בהלואה ואתה חייב לשלם את השלל ששללת וגם רבית ונשך, וגם היית מרבה לא לו כי השלל ששללת הוא שמור למדי ופרס שהם יקחוהו מידך ואתה תצטרך לשלם, כי קבלת העבוט עליך, "ישלוך כל יתר עמים", הוא הנמשל של מ"ש הלא פתע יקומו נושכיך, שכל העמים שיותרו מן הגוים שהרגת הם ישללו אותך, ושיעור הכתוב "ישלוך קריה וכל יושבי בה מדמי אדם וחמס ארץ", שבעד החוב הגדול שאתה חייב לשלם דמי אדם ששפכת, וחמס ארץ שחמסת וגזלת, "ישלוך כל יתר עמים קריה וכל יושבי בה", ישללו ממך את הקריה שהיא בבל עיר המלוכה, וכל יושבי בה, שהם יהיו לשלל בעד פרעון החוב והרבית של דמי אדם וחמס ארץ:

ביאור המילות

"שלות". מגזרת שלל:

"גוים, עמים". כבר בארתי (פסוק ה') שעמים מציין אלה שי"ל מלך, כי מדי ופרס ששללוהו היה להם מלכים:

"מדמי". המ"ם מ"ם הסבה ע"י ששפכת דם אדם, ומוסב גם על חמס, ומחמס ארץ, ור"ל ישלוך, קריה, ישללו קרית בבל:


" ( מלבי"ם)


"

מצודת דוד

"וחמס ארץ" - מסבת החמס שעשה בא"י ובקריה היא ירושלים ובכל אנשים היושבים בה

"מדמי אדם" - כל זה בא מסבת דמי אדם אשר שפך דם ישראל הקרואים אדם

"כי אתה שלות" - בעבור שאתה שללת עכו"ם רבים לכן ישללו אותך יתר העכו"ם אשר נשארו ולא כליתם

מצודת ציון

"שלות ישלוך" - מלשון שלל ובזה

"וחמס" - עושק

"קריה" - עיר


" ( מצודות)

תגובות