ראשי > תנ''ך > חבקוק >


חבקוק ב

1 על-משמרתי אעמדה ואתיצבה על-מצור ואצפה לראות מה-ידבר-בי ומה אשיב על-תוכחתי. 2 ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על-הלחות למען ירוץ קורא בו. 3 כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם-יתמהמה חכה-לו כי-בא יבא לא יאחר. 4 הנה עפלה לא-ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה.

5 ואף כי-היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל-הגוים ויקבץ אליו כל-העמים. 6 הלוא-אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא-לו עד-מתי ומכביד עליו עבטיט. 7 הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו. 8 כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל-יתר עמים מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה.

9 הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף-רע. 10 יעצת בשת לביתך קצות-עמים רבים וחוטא נפשך. 11 כי-אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה.

12 הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה. 13 הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי-אש ולאמים בדי-ריק יעפו. 14 כי תמלא הארץ לדעת את-כבוד יהוה כמים יכסו על-ים.

15 הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על-מעוריהם. 16 שבעת קלון מכבוד שתה גם-אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על-כבודך. 17 כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה. 18 מה-הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים.

19 הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה-הוא תפוש זהב וכסף וכל-רוח אין בקרבו. 20 ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל-הארץ.

ראשי > תנ''ך > חבקוק >


תוספות ותגובות