ללכת בדרכי ה'

קוד: ללכת בדרכי ה' בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

במקומות רבים בתנ"ך נזכרת המצוה ללכת בדרכי ה', למשל:

אולם, לא כל מעשה שה' עושה נחשב ל"דרכי ה'". יש רק שני מקומות בתורה, שבהם מוגדרות "דרכי ה'", ומהם ראוי ללמוד:

בנוסף לכך, יש כמה מקורות בנביאים ובכתובים שאפשר ללמוד מהם:

מקורות ופירושים נוספים

המצוה להידמות לה' נזכרה כמה פעמים בתלמוד, אולם חכמי התלמוד למדו אותה מפסוקים אחרים:
 • "(שמות טו) זה אלי ואנוהו - התנאה לפניו במצות: עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין. אבא שאול אומר: ואנוהו - הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום" (בבלי שבת קלג:, ירושלמי פאה ג., סופרים ג יז)- חנון ורחום הן שתיים מתוך 13 הדרכים שה' הודיע למשה.
 • "מאי דכתיב (דברים יג, ה) אחרי ה' אלהיכם תלכו - וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר (דברים ד, כד) "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא"! אלא, להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב (בראשית ג, כא) "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם", אף אתה הלבש ערומים; הקב"ה ביקר חולים, דכתיב (בראשית יח, א) "וירא אליו ה' באלוני ממרא", אף אתה בקר חולים; הקב"ה ניחם אבלים, דכתיב (בראשית כה, יא) "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו", אף אתה נחם אבלים; הקב"ה קבר מתים, דכתיב (דברים לד, ו) "ויקבר אותו בגיא", אף אתה קבור מתים" (רבי חמא ברבי חנינא, סוטה יד.).
 • מקורות נוספים: מכילתא בשלח ג?
הרמב"ם קישר מצוה זו לפסוקים שלנו:
 • "ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצוה זו: מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש. ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין: ארך אפים, ורב חסד, צדיק, וישר, תמים, גבור, וחזק, וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו" (רמב"ם הלכות דעות א ה-ו).

פסוקים נוספים שמלמדים מהן דרכי ה', באופן כללי

 • דברים לב4: " הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא"
 • תהלים קמה17: " צדיק ה’ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת."
 • ירמיהו ה4-5: " ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך ה’ משפט אלהיהם. אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך ה’ משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות"

פסוקים נוספים שמסבירים את חשיבות ההליכה בדרכי ה'

 • דברים ח6: " ושמרת את מצות ה’ אלהיך ללכת ב דרכיו וליראה אתו"
 • דברים י12: " ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך"
 • דברים יא22: " כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את ה’ אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו"
 • דברים יט9: " כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה’ אלהיך וללכת ב דרכיו כל הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה"
 • דברים כו17: " את ה’ האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת ב דרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו"
 • דברים כח9: " יקימך ה’ לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות ה’ אלהיך והלכת ב דרכיו"
 • דברים ל16: " אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה’ אלהיך ללכת ב דרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה’ אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"
 • יהושע כב5: " רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד ה’ לאהבה את ה’ אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם"
 • שופטים ב22: " למען נסות בם את ישראל השמרים הם את דרך ה’ ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא "
 • מלכים א ב3: " ושמרת את משמרת ה’ אלהיך ללכת ב דרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם"
 • מלכים ב כא22: " ויעזב את ה’ אלהי אבתיו ולא הלך ב דרך ה’ "
 • מלכים א ח58: " להטות לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבתינו"
 • ישעיהו ב3: " והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה’ אל בית אלהי יעקב וירנו מ דרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלם ", וכן מיכה ד2
 • ישעיהו מב24: " מי נתן למשוסה יעקב וישראל לבזזים הלוא ה’ זו חטאנו לו ולא אבו ב דרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו"
 • תהלים קיט3: " אף לא פעלו עולה ב דרכיו הלכו"
 • תהלים קכח1: " שיר המעלות אשרי כל ירא ה’ ההלך ב דרכיו"
 • איוב כד13: " המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו"
 • איוב לד27: " אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו"

תגובות