ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר כה

1 וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל-בנות מואב. 2 ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן. 3 ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר-אף יהוה בישראל. 4 ויאמר יהוה אל-משה קח את-כל-ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף-יהוה מישראל. 5 ויאמר משה אל-שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. 6 והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל-אחיו את-המדינית לעיני משה ולעיני כל-עדת בני-ישראל והמה בכים פתח אהל מועד. 7 וירא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו. 8 ויבא אחר איש-ישראל אל-הקבה וידקר את-שניהם את איש ישראל ואת-האשה אל-קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל. 9 ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף.

10 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 11 פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן השיב את-חמתי מעל בני-ישראל בקנאו את-קנאתי בתוכם ולא-כליתי את-בני-ישראל בקנאתי. 12 לכן אמר הנני נתן לו את-בריתי שלום. 13 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על-בני ישראל. 14 ושם איש ישראל המכה אשר הכה את-המדינית זמרי בן-סלוא נשיא בית-אב לשמעני. 15 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת-צור ראש אמות בית-אב במדין הוא.

16 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 17 צרור את-המדינים והכיתם אותם. 18 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר-נכלו לכם על-דבר-פעור ועל-דבר כזבי בת-נשיא מדין אחתם המכה ביום-המגפה על-דבר-פעור.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות