לא צריך שופטים שמחפשים משכורות גבוהות

קוד: לא צריך שופטים שמחפשים משכורות גבוהות בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: יעל

אל:

בדיונים על השכר במגזר הציבורי, ובמיוחד על שכר השופטים, אחת הטענות היא, "השופטים צריכים לקבל משכורות גבוהות, כדי למשוך את עורכי-הדין הטובים יותר לעבוד כשופטים. עורכי-הדין הפרטיים מרוויחים הרבה כסף, וכדי למשוך את עורכי-הדין הטובים לעבוד דווקא כשופטים במגזר הציבורי, צריך לתת להם משכורות גבוהות".

אולם, על-פי התורה וההלכה, גישה זו אינה נכונה. אחת התכונות הנדרשות ממנהיגים בישראל היא, שיהיו "שונאי בצע"; תכונה זו נזכרה בעצת יתרו למשה, וגם נפסקה להלכה (ראו בחירות - שלב ב).

אם עורך-דין מחליט לעבוד כשופט, רק משום שהוא רוצה לקבל משכורת גבוהה - הרי זה מוכיח שהוא אינו "שונא בצע", ולכן אינו ראוי להיות שופט!

אני לא אומרת שהשופטים צריכים לעבוד בחינם - רק שלא צריך "למשוך" אותם בעזרת כסף.

חז"ל הביעו רעיון זה בחומרה יתירה (תלמוד בבלי, כתובות קה.): "אמר רב יהודה אמר רב אסי: 'גוזרי גזירות שבירושלים היו נוטלין שכרן (ומתפרנסין הימנו לפי שלא היו עסוקין במלאכתן): תשעים ותשע מנה מתרומת הלשכה; לא רצו - מוסיפין להם'. 'לא רצו'? - אטו ברשיעי עסקינן (שנוטלין שכר לדון יותר מכדי חייהן)? אלא 'לא ספקו (למזונות), אע"פ שלא רצו (ליטול) - מוסיפין עליהן'".

חז"ל דחו בשתי ידיים את האפשרות, שהדיינים לא ירצו לדון בגלל השכר הנמוך, או שידרשו העלאה במשכורת מעבר למינימום הנדרש כדי לחיות; דיינים כאלה הם רשעים, ובכלל לא אמורים להגיע להיות דיינים. המצב בימיהם היה הפוך - דיינים סירבו לקבל העלאה במשכורת, למרות שהמשכורת לא הספיקה לקנות אוכל לעצמם ולמשפחתם! במצב כזה קבעו חז"ל, שיש לחייב אותם לקבל העלאה במשכורת, על-מנת שבריאותם לא תיפגע (ראו גם: הכר פנים לא טוב, ועל פת לחם יפשע גבר).


תגובות