פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו

קוד: ביאור:משלי יד15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יד15: "פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר, וְעָרוּם יָבִין לַאֲשֻׁרוֹ"

אדם פתי, שמתפתה בקלות לעשות דברים, מתפתה בקלות גם להאמין לכל דבר שאומרים לו, בלי להתבונן ולבדוק;   ולעומתו -

אדם ערום, היודע להיזהר מהטעיות, מתבונן על המקום שבו הוא עומד להניח את אשורו (רגלו, צעדו), כדי לוודא שאכן כדאי לצעוד לשם.

עצות

פתי = אדם שקל לפתות ולשכנע אותו - עלול להאמין לכל דבר שמשתלב עם הדבר שהוא מתפתה לעשות, גם אם אינו אמת;

אדם ערום = פיקח וזהיר צריך תמיד להתבונן בכל אשור = צעד שהוא עושה, לפני שהוא עושה אותו.

אמון פסול נמצא ברמות שונות:

1. אמון באנשים אחרים:   רמאים: "אחר שדיבר מן הכסיל ומן האויל... אומר שלעומת זה, הפתי... מאמין לכל דבר, בין לדברי הכסיל בין לדברי האויל, מבלי יבחין כלל... אבל הערום... יבין מה שמועיל לאשורו והצלחתו הרוחנית יעשה..." (מלבי"ם),   או רכלנים: "לכל דבר - לדברי לשון הרע הנאמר לו. לאשורו - לדרכו האמיתי, רוצה לומר, לאמיתת הענין" (מצודות), "כלומר יצפה מלריב, וימתין עד ייוודע לו אל נכון" (רש"י).  

וכך מסופר, שה"חפץ חיים" פירש לתלמידיו את הפסוק דברים יח13: "תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹהֶיךָ": תהיה תמים רק עם ה', אבל לא כשאתה עושה עסקים עם בני אדם... (פירוט). 

2. אמון ברגשות הפנימיים שלנו: "יצר הרע... יאמר 'תחטא והקב"ה ימחול לך'... פתי, מי שדרכו להתפתות, הוא מאמין לכל דבר ואינו חושב על הסוף.... אבל מי שהוא ערום, ויבין ערמומיות יצר הרע, אינו מאמין לו מה שהוא אומר שהוא מצוה, אלא יבין מעצמו דרך הישר..." (הגאון מווילנה)

3. אמון במחשבות הראשונות שעולות על דעתנו: "האיש הפתי יאמין לכל דבר, ולזה יתפתה לכל הדברים, מזולת התבוננות אם הוא ראוי לעשות כן אם לא, ומזולת התבוננות בדרכים הראוים להגיע אל התכלית ההוא. ואולם, החכם יבין לאשורו, אם הוא ראוי אם לא, ובאי זה דרך יגיע אליו."" (רלב"ג).

4. וגם אמונה במיסטיקה: "כאשר מצאו האנשים הרעים הבורים את הלשונות האלה, נתאפשר להם לשקר ולומר שיצרפו איזה אותיות שירצו, ויאמרו: זה שם הפועל ועושה כאשר כותבים אותו או אומרים אותו באופן כזה. אחרי-כן נכתבו הכזבים אשר בדה אותם הרשע הבור הראשון, וספרים אלה הגיעו לידי החסידים היראים הפתאים, אשר אין בידם קנה-מידה להבחין בו בין האמת והשקר, והם הסתירו אותם. אחרי-כן נמצאו בעזבונם, ולכן חשבו אותם לנכונים, ובסיכום: פתי יאמין לכל דבר" (רמב"ם, מורה נבוכים א סב),   ובניסים: "יש שני סוגי קיצוניות: קיצונות אחת זה לכפור בנסים וקיצוניות אחת זה להאמין שכל מי שמספר על נס באמת היה נס, על זה נאמר פתי יאמין לכל דבר... יכול להיות שדמיינו. לפעמים אדם מדמיין, אדם בריא בנפשו. לפעמים הוא בלחץ, הוא עייף, הוא רעב, נדמה לו שהוא רואה משהו ואין, ואחר כך הוא מטפח את זה בזיכרונו. זה נקרא F.M.S - תסמונת הזיכרון המוטעה" (הרב שלמה אבינר ב בלוג המצולם שהוא מנהל באתר "מעלה").

ולמה כן ראוי להאמין? "אין ראוי לו לאדם להאמין, אלא באחד משלשה דברים: הראשון, דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון, וגימטריאות, ותקופות. והשני, דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות, כגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום וכיוצא בזה בראית עינו. או שיטעום שזה מר וזה מתוק. או שימשש שזה חם וזה קר. או שישמע שזה קול צלול וזה קול הברה. או שיריח שזה ריח באוש וזה ריח ערב וכיוצא באלו. והשלישי, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן הצדיקים. וצריך האדם, שהוא בעל דעה, לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם, ויאמר: שזה האמנתי בו מפני הקבלה, וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת המינים האלה, עליו נאמר פתי יאמין לכל דבר" (רמב"ם, איגרת לחכמי קהל עיר מארשילייא - על ענייני אצטגנינות ומזל).

אמנם, במדרש ובחסידות, הפסוק פתי יאמין לכל דבר קיבל משמעות חיובית:

5. ה' פיתה את משה להתקרב לסנה בכך שהשמיע לו את קולו של אביו: "הדא הוא דכתיב  פתי יאמין לכל דבר. מהו פתי? - א. נער, שכן בערביא קורין לנער פתיא;... ב. לשון פתוי, כמה דתימא וכי יפתה איש...: בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על משה, טירון היה משה לנבואה. אמר הקדוש ברוך הוא: אם נגלה אני עליו בקול גדול אני מבעתו, בקול נמוך בוסר הוא על הנבואה. מה עשה? נגלה עליו בקולו של אביו. אמר משה: הנני, מה אבא מבקש? אמר הקדוש ברוך הוא: איני אביך אלא אלהי אביך, בפתוי באתי אליך, כדי שלא תתירא..." (רבי יהושע הכהן בר נחמיה על הפסוק "אנכי אלהי אביך", שמות רבה ג א);   "מהו החילוק בין "פתי יאמין" כפשוטו לדרגא ד"פתי יאמין" שנאמרה אודות משה רבינו - אמונה שלמטה מהשכל ואמונה שלמעלה מהשכל!" (פתגמי רבותינו נשיאנו: תפילה וחנוכה | Chabad.FM).

6. "טוב יותר להיות פתי יאמין לכל דבר, דהיינו להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין גם באמת, מלהיות חכם ולכפור בכל..." (רבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן ק"ג).

7. "ולכן, כל ישראל, אפילו... אלה שאינם שייכים ל''שכל'' ול''הבנה'' בגדולת הקב''ה, הם מאמינים בה', שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה, - ''כוח האמונה'' ''קולט'' את מה שה''שכל'' וה''הבנה'' אינם יכולים להשיג, כי "פתי יאמין לכל דבר..." - הפתי תופס כל דבר על-ידי האמונה בו. הרי, שתפיסתו של דבר שלא על-ידי הבנתו בשכל, היא על-ידי אמונה. ברם, כשמדובר על דבר שהשכל מסוגל לתופסו, אלא שהוא, הפתי, אין לו שכל והוא תופסו ב"אמונה" - יש בכך משום חסרון. ואילו כשמדובר אודות אלקות, שהיא למעלה לגמרי מ"שכל". אין כל דרך אחרת "להשיגה", אלא על-ידי אמונה בלבד. וכך אומר ה"תניא": ולגבי הקב"ה, שהוא למעלה מן השכל והדעת, ולית מחשבה תפיסא בי' כלל - אין שום מחשבה ושכל המסוגלים להשיגו כלל, הכל כפתיים אצלו יתברך, - כולנו כפתיים גמורים לגביו, שכן ב''שכל'' אי אפשר להשיגו, ומן ההכרח להשיגו על-ידי אמונה שלמעלה מה''שכל'', כדכתיב: "ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך וגו'", כלומר שבזה שאני בער ובהמות - אני תמיד עמך. - עם הקב''ה" (תניא חלק א יח), (פירוש מתוך תניא - שיעורי תורה יומיים).

הקבלות

הפסוק הקודם דיבר על אדם שסוגר את ליבו ואינו מוכן לקבל עצות (פירוט); הפסוק שלנו מדבר על הקיצוניות השניה - אדם שמאמין לכל דבר שאומרים לו.

פסוק דומה בתחילת הפרק מתאר ניגוד בין הערום לבין הכסיל, משלי יד8: "חָכְמַת עָרוּם הָבִין דַּרְכּוֹ, וְאִוֶּלֶת כְּסִילִים מִרְמָה" (פירוט), משלי יד18: "נָחֲלוּ פְתָאיִם אִוֶּלֶת, וַעֲרוּמִים יַכְתִּרוּ דָעַת" (פירוט).

  • "פתאום... משמע נמי שוגג, דכתיב פתי יאמין לכל דבר" (תלמוד בבלי כריתות ט א).
  • "הפתי מאמין לכל מה שמספרים לו, לא בודק, לא חוקר ואפילו לא מצליח לקלוט את הטענות שהובילו בסופו של דבר למסקנה, הוא מקבל את מה שאומרים לו כאמת ברורה. הערום, לעומת זאת, יבין את מה שהוא לומד. הוא יצליח לא רק לקלוט את הכללים שלמד, אלא גם את מה שיוצא מזה, מה שהוא יכול להוציא מזה" (פרשת השבוע | נערים פתאים).
  • "באבות ו אמרו: "ונהנים ממנו עצה ותושיה, בינה וגבורה, ונותנים לו מלכות וממשלה". וראה במאירי שם: "שעושים אותו למנהיג, וחולקים לו כבוד מלכים". בין המדות שמנו חכמים בקנין תורה היא "אמונת חכמים", ובתפארת-ישראל: "שאינו מאמין לכל דבר ששומע - דזהו פתי יאמין לכל דבר - אבל יאמין לחכמים בחכמת התורה, אפילו לא ישיגם בשכלו". ובמאירי שם: "ר"ל שיאמין בחכמי התורה בכל מה שיאמרו, אפילו בדבר שאין שכלו משיג"." (/ הרב ח' שלמה שאנן).
  • "פתי הוא כמו תם שאינו יודע לרמות, ופיו ולבו שוין ואין בו עצות וישובים, וכמו שנאמר (שם יד, טו) "פתי יאמין לכל דבר". רק תם הוא הטוב שבפתיות, שצריך ממנו לעבודת ה' לפרקים. ועיין בשמות רבה (ג, א) נדרש "פתי יאמין לכל דבר" על משה רבינו ע"ה. רק אז היה טוב, והוא הכנה לדברי תורה, וכמו שאמרו שם שקורין לנער פתיא, שבנערות והתחלה טוב התמימות, כמו שאמרו: נעשה והדר נשמע, אנן דסגיין בתמימותא - עיין שם בפרק רבי עקיבא (שבת פח.). ואחר כך כשנכנס דברי תורה באדם נכנסה עמו ערמומית, שהוא היפך התמימות" (ר' צדוק הכהן מלובלין, דובר צדק, משלי א ד = פרי צדיק, שמות, ליקוטים בסופו)
  • תשובת הרשב"א / רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א: יקראו אותו פתי יאמין לכל דבר. והם לבדם בעיניהם בעלי חכמה, ואנחנו נחשבנו כבהמה. גם שמעתי גם ראיתי את הלחץ אשר הם לוחצים ונחלצים כנגד התורה וחכמיה, ... (מטמון)
  • על הרבנות והחסידות / משה ליב ליליינבלום: ... או המדרש: "ויאמר אנכי אלהי אביך, הה"ד פתי יאמין לכל דבר "[17]. אבל מה בכך? האם חוי הבלכי היה צריך להיות הראשון בעלי הדעות החפשיות? עוד במשנת חלק אמרו, ... (מטמון)

תגובות