אהבת הגרים

קוד: אהבת הגרים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

גר

ישנו ויכוח האם מצוות "ואהבת לרעך כמוך" מתכוונת לישראל בלבד או לכל אדם. אריך פרום בספרו המצוין "והייתם כאלוהים" אומר, שלפי הרישא של הפסוק ("לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ") כנראה הכוונה היא רק לבני העם, אלא שבין כה וכה מצוי כתוב נוסף המשלים את התמונה ואומר כי יש לאהוב אף את הגר "כמוך". למען האמת, אהבת הגר היא אולי הציווי הנפוץ ביותר בתורה. קראתי פעם שהיא מוזכרת 36 פעמים בה. להלן ספירה אישית שלי, מעט שונה.

אך עוד לפני שמתחילים בה רצוי לזכור דבר אחד. מה שפרום כנראה לא שם לב אליו הוא שחז"ל פירשו גר – גר צדק, מי שהתגייר, לעומת גר תושב. אך להבחנה זו אין כל בסיס בכתובים והיא מעקרת את כל הכתובים מתוכנם. עד כמה שאולי קשה לעכל זאת אצל חלק מהציבור, על הגרים בימינו יכולים להיחשב הערבים, העובדים הזרים והפליטים. ועתה לסקירה (שווה לקרוא את זה ברצף ולקבל את רוח הדברים).

 

אבותינו היו גרים – אברהם, יעקב, משה וכל ישראל:

 1. בראשית טו13: "ויאמר לאברם ידע תדע כי  גר  יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה"
 2. בראשית כא34: "ויגר  אברהם בארץ פלשתים ימים רבים"
 3. בראשית כג4: "גר  ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני"
 4. בראשית לב5: "ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן  גרתי  ואחר עד עתה" (אמנם במשמעות שונה, אך יעקב היה כגר, זר בארצו)
 5. שמות ב22: "ותלד בן ויקרא את שמו  גרשם  כי אמר  גר  הייתי בארץ נכריה"
 6. שמות ו4: "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ  מגריהם  אשר  גרו  בה"
 7. שמות יח3: "ואת שני בניה אשר שם האחד  גרשם  כי אמר  גר  הייתי בארץ נכריה"
 8. דברים כג8: "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי  גר  היית בארצו"
 9. דברים כו5: "וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה  ויגר  שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב"

 

בהתאם לכך התורה רגישה ביותר למצב הגר, פעמים רבות היא חוזרת על הדרישה כי תהיה "תורה אחת לאזרח ולגר", וכי יש לעשות חסד עם "גר יתום ואלמנה" (בניסוח של ספר דברים):

כללי:

 1. שמות יב49: "תורה אחת יהיה לאזרח  ולגר   הגר  בתוככם"
 2. שמות כב20: "וגר  לא תונה ולא תלחצנו כי  גרים  הייתם בארץ מצרים"
 3. שמות כג9: "וגר  לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש  הגר  כי  גרים  הייתם בארץ מצרים"
 4. ויקרא יט10: "וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני  ולגר  תעזב אתם אני ה' אלהיכם"
 5. ויקרא יט33: "וכי יגור אתך  גר  בארצכם לא תונו אתו"
 6. ויקרא יט34: "כאזרח מכם יהיה לכם  הגר   הגר  אתכם ואהבת לו כמוך כי  גרים  הייתם בארץ מצרים אני ה' אלהיכם"
 7. ויקרא כג22: "ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני  ולגר  תעזב אתם אני ה' אלהיכם"
 8. ויקרא כד22: "משפט אחד יהיה לכם  כגר  כאזרח יהיה כי אני ה' אלהיכם"
 9. במדבר טו15: "הקהל חקה אחת לכם  ולגר   הגר  חקת עולם לדרתיכם ככם  כגר  יהיה לפני ה'"
 10. במדבר טו16: "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם  ולגר   הגר  אתכם"
 11. דברים י18: "עשה משפט יתום ואלמנה ואהב  גר  לתת לו לחם ושמלה"
 12. דברים י19: "ואהבתם את  הגר  כי  גרים  הייתם בארץ מצרים"
 13. דברים יד21: "לא תאכלו כל נבלה  לגר  אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה לה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו"
 14. דברים יד29: "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך  והגר  והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה"
 15. דברים כד17: "לא תטה משפט  גר  יתום ולא תחבל בגד אלמנה"
 16. דברים כד19: "כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו  לגר  ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידיך"
 17. דברים כד20: "כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך  לגר  ליתום ולאלמנה יהיה"
 18. דברים כד21: "כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך  לגר  ליתום ולאלמנה יהיה"
 19. דברים כו11: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך אתה והלוי  והגר  אשר בקרבך"
 20. דברים כו12: "כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי  לגר  ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו"
 21. דברים כו13: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי  ולגר  ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי"
 22. דברים כז19: "ארור מטה משפט  גר  יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן"

 

כך גם הגר נזכר במצוות רבות (רק בפסח יש חובה להיות נימולים):

 1. שמות יב19: "שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל  בגר  ובאזרח הארץ"
 2. שמות יב48: "וכי יגור אתך  גר  ועשה פסח לה' המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו"
 3. שמות כ9: "ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך  וגרך  אשר בשעריך"
 4. שמות כג12: "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך  והגר "
 5. ויקרא טז29: "והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח  והגר   הגר  בתוככם"
 6. ויקרא יז8: "ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן  הגר  אשר יגור בתוכם אשר יעלה עלה או זבח"
 7. ויקרא יז10: "ואיש איש מבית ישראל ומן  הגר   הגר  בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה מקרב עמה"
 8. ויקרא יז12: "על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם  והגר   הגר  בתוככם לא יאכל דם"
 9. ויקרא יז13: "ואיש איש מבני ישראל ומן  הגר   הגר  בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר"
 10. ויקרא יז15: "וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח  ובגר  וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר"
 11. ויקרא יח26: "ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח  והגר   הגר  בתוככם"
 12. ויקרא כ2: "ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן  הגר   הגר  בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן"
 13. ויקרא כב18: "דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן  הגר  בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעלה"
 14. ויקרא כד16: "ונקב שם ה' מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה  כגר  כאזרח בנקבו שם יומת"
 15. ויקרא כה6: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך  הגרים  עמך"
 16. במדבר ט14: "וכי יגור אתכם  גר  ועשה פסח לה' כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם  ולגר  ולאזרח הארץ"
 17. במדבר טו14: "וכי יגור אתכם  גר  או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח לה' כאשר תעשו כן יעשה"
 18. במדבר טו26: "ונסלח לכל עדת בני ישראל  ולגר   הגר  בתוכם כי לכל העם בשגגה"
 19. במדבר טו29: "האזרח בבני ישראל  ולגר   הגר  בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה"
 20. במדבר טו30: "והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן  הגר  את ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה"
 21. במדבר יט10: "וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישראל  ולגר   הגר  בתוכם לחקת עולם"
 22. במדבר לה15: "לבני ישראל  ולגר  ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה"
 23. דברים א16: "ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין  גרו "
 24. דברים ה13: "ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך  וגרך  אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך"
 25. דברים טז11: "ושמחת לפני ה' אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך  והגר  והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם"
 26. דברים טז14: "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי  והגר  והיתום והאלמנה אשר בשעריך"
 27. דברים כד14: "לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או  מגרך  אשר בארצך בשעריך"
 28. דברים כט10: "טפכם נשיכם  וגרך  אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך"
 29. דברים לא12: "הקהל את העם האנשים והנשים והטף  וגרך  אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"

 

מקורות אחרים הם:

 1. ויקרא כה23: "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי  גרים  ותושבים אתם עמדי"
 2. ויקרא כה35: "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו  גר  ותושב וחי עמך"
 3. ויקרא כה45: "וגם מבני התושבים  הגרים  עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה"
 4. ויקרא כה47: "וכי תשיג יד  גר  ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר  לגר  תושב עמך או לעקר משפחת  גר "

 

וישנו מקור שלילי אחד בלבד:

 1. דברים כח43: "הגר  אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה"

 

תגובות