ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים יד

1 בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא-תשימו קרחה בין עיניכם למת. 2 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה.

3 לא תאכל כל-תועבה. 4 זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים. 5 איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר. 6 וכל-בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו. 7 אך את-זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את-הגמל ואת-הארנבת ואת-השפן כי-מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם. 8 ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו.

9 את-זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר-לו סנפיר וקשקשת תאכלו. 10 וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם.

11 כל-צפור טהרה תאכלו. 12 וזה אשר לא-תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה. 13 והראה ואת-האיה והדיה למינה. 14 ואת כל-ערב למינו. 15 ואת בת היענה ואת-התחמס ואת-השחף ואת-הנץ למינהו. 16 את-הכוס ואת-הינשוף והתנשמת. 17 והקאת ואת-הרחמה ואת-השלך. 18 והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף. 19 וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו. 20 כל-עוף טהור תאכלו. 21 לא תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו.

22 עשר תעשר את כל-תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה. 23 ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את-יהוה אלהיך כל-הימים. 24 וכי-ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי-ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך. 25 ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו. 26 ונתתה הכסף בכל אשר-תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך. 27 והלוי אשר-בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך.

28 מקצה שלש שנים תוציא את-כל-מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך. 29 ובא הלוי כי אין-לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל-מעשה ידך אשר תעשה.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות