חדלו מן האדם אשר נשמה באפו

קוד: ביאור:ישעיהו ב22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו ב22: "חִדְלוּ לָכֶם מִן הָאָדָם, אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ; כִּי בַמֶּה נֶחְשָׁב הוּא?!"

לאחר שהנביא ישעיהו מתאר את יום ה' העתידי, שבו ה' יגלה את עוצמתו ושליטתו על כל העולם, וכל בני האדם יפחדו וישפלו מפניו (פסוקים 17-19), הוא מגיע למסקנה מעשית עכשווית:

חדלו לכם מן האדם = חדלו לייחס חשיבות כה רבה לבני האדם ולמעשי ידיהם,  אשר נשמה באפו = "אשר כל חייתו וכחו תלויה בנשמת אפו, שהוא רוח פורח, שהיום ישנה בו ומחר תצא ממנו", כי במה נחשב הוא?! = "שאינו נחשב לכלום" (רש"י פירוש ראשון). המסקנה המעשית היא רבת-פנים:

1. "שלא לשמוע לאותן המתעים אתכם מאחרי ולהשתחוות למעשה ידיו" (רש"י);

2. לא להעריץ ולהתרגש יותר מדי מאלילי-זמר, בעלי-הון, פוליטיקאים או מדענים - לזכור שכולם בסופו של דבר תלויים באויר שהם נושמים;

בפרט, ייתכן שיש כאן רמז להאלהה של אנשים - החל מהמלכים והקיסרים בעולם הקדום, ועד ליש"ו הנוצרי.

3. לא לבטוח בצבאות זרים, "שלא ישימו בטחונם בבשר ודם, כי הם קצרי ימים ושבעי רוגז" (אברבנאל על ישעיהו ג א);

4. לא לתת ברכת-שלום מכובדת לבן-אדם, לפני שמתפללים לה': "כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל - כאלו עשאו במה... (חדלו לכם מן האדם: כשיש לכם לעסוק בכבוד המקום - אל תתעסקו בכבוד אדם). ושמואל אמר: במה חשבתו לזה ולא לאלוה? (ושמואל לא דריש לשון בָּמָה אלא כמשמעו: במֵה חשבתו לזה, שהקדמת כבודו לכבודי?!)" (בבלי ברכות יד.).

5. לאחר שהנביא מתאר את יום ה' העתידי, שבו האדם ישליך את אלילי כספו וזהבו, הוא מגיע למסקנה מעשית עכשווית:

חדלו לכם!, הפסיקו כבר עכשיו לעבוד אלילים! "כי תבינו הדבר מן האדם, אשר יש נשמה באפו, הראיתם במה נחשב הוא? הלא תצא רוחו ישוב לאדמתו! ואיך, אם כן, ראוי לעבוד האליל, שאפילו נשמת חיים אין בו?!" (מצודות), "וקל וחומר לגלולים, למעשה ידיו, שאינו נחשב לכלום" (רש"י פירוש שני).

6. לאחר שהנביא הוכיח את עובדי האלילים, הוא אמר להם בלעג:

חדלו לכם מן הכינוי אדם אשר נשמה באפו; הפסיקו לקרוא לעצמכם "אדם אשר נשמה באפו", הרי אתם עובדים את בעלי-החיים, ואם כך, אתם במדרגה נמוכה יותר מבעלי החיים שאתם עובדים, ואינכם ראויים להיקרא "אדם", "כי, אם אתם מין ממין האדם, במה נחשב הוא, ומה מותר האדם מן הבהמה?! ובמה נבדל מסוגו להיקרא בשמו המיוחד, שהוא שם אדם?!" (מלבי"ם).

7. "לאחר רשימת אלילים ארוכה שמתחסלת, מגיע הנביא לאליל הגדול מכולם, שהוא - האדם עצמו, ומבטל גם אותו. כאן, לפי דעתי, אנו מוצאים את מחשבת המזרח בדבר ביטול האני, האגו, כפי שהיא מופיעה למשל בזן-בודהיזם" (ביטול האגו / חגי הופר).

ויש שפירשו: חדלו לכם = התרחקו, מן האדם אשר נשמה באפו = לא מכל אדם, אלא רק לאדם שיש לו מידה רעה:

8. מידת הגאוה: "שמחזיק עצמו כבעל נפש, דהיינו גאוה, שחשובה נפשו בעיניו" (רש"י על בבלי סוטה ד:);

9. מידת הכעס המטורף: "כאן מצווה הקב"ה לאדם ומזהירו להישמר מאנשים המטמאים את נשמתם... כשברא הקב"ה את האדם, עשאו בדמות עליון, ונפח בו נשמה קדושה...  והאדם נודע בכעסו: אם הוא שומר על נשמתו הקדושה גם בזמן שכעסו בא עליו, ואינו עוקר אותה מקומה... זהו אדם כשר... ואם אינו שומר עליה, עוקר את הקדושה העליונה הזו ממקומה ומשכין במקומה צד אחר, זהו אדם המורד באדונו, ואסור לקרוב אליו ולהתחבר עמו... אשר נשמה באפו - שאת אותה הנשמה הקדושה, הוא טורף ומטמא אותה בגלל אפו (כעסו); את הנשמה הוא מחליף באפו" (ע"פ רבי יהודה, זוהר שמות פרשת תצוה); וכמו ב איוב יח4: "טֹרֵף נַפְשׁוֹ בְּאַפּוֹ". הכוונה לאדם, שכאשר הוא כועס, הוא מאבד את עשתונותיו, ונותן לכעס להשתלט עליו ולנהל אותו; כעס זה נמשל, בדברי חז"ל, לעבודת אלילים - האדם מכניס לתוך עצמו אל זר.

במה נחשב הוא =

1. לפי הניקודשלנו בַמֶּה, זו שאלת-תמיהה, "מה הוא שווה בכלל?!"

2. אולם יש מחז"ל שניקדו בָּמָה, ופירשו שזה משפט חיווי, "הוא נחשב כמו במה", מזבח מחוץ למקדש: "כל המתגאה... כאילו בנה במה" (בבלי סוטה ד:). התורה אוסרת על בניית במות כדי לעודד את כל ישראל לעלות להתאחד סביב בית המקדש; אולם אדם שיש בו גאוה אינו רוצה באחדות זאת, הוא רוצה לשים את עצמו מעל האחרים, וכך כאילו בונה במה המנתקת אותו מעבודת ה' הציבורית. ובאופן דומה לגבי שאר המידות הרעות.

מקורות ופירושים נוספים

עוד על אפסות האדם בספר ישעיהו, ראו כבגד עדים כל צדקתינו / חגי הופר

ביטויים:

מאמרים נוספים בגנות הגאוה, ראו משלי טז5: "תּוֹעֲבַת ה' כָּל גְּבַהּ לֵב, יָד לְיָד לֹא יִנָּקֶה" (פירוט).

"רבי יהודה פתח (ישעיה ב) חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, האי קרא אוקמוה, אבל מאי חדלו לכם מן האדם וכי אזהר ליה לבר נש לאתמנע משאר בני נשא, אוף אינון נמי לגביה, ישתכחון בני נשא דלא יקרבון אלין באלין לעלמין, אלא הא אוקמוה במאן דאשכים לפתחא דחבריה למיהב ליה שלם, ואנא אוקימנא ליה בקרא אחרא דכתיב (משלי כז) מברך רעהו בקול (רכו ב) גדול בבקר השכם קללה תחשב לו, ואף על גב דכלא שפיר אבל מאי חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, הכא פקיד קודשא בריך הוא לבר נש ואזהיר ליה לאסתמרא מאינון בני נשא דסטו ארחייהו מארח טב לארח ביש ומסאבי נפשייהו בההוא מסאבו אחרא דהא כד ברא קודשא בריך הוא לבר נש עבד ליה בדיוקנא עלאה ונפח ביה רוחא (נ"א נשמתא) קדישא דכליל בתלת כמה דאוקימנא דאית ביה נפש רוח ונשמה ועילא מכלא נשמה דאיהי חילא עלאה למנדע ולמטר פקודוי דקודשא בריך הוא, ואי ההיא נשמתא קדישא עאיל לה בפולחנא אחרא האי איהו מסאיב לה, ונפיק מפולחנא דמאריה, בגין דתלת חילין אלין כלהו חד נפש רוח ונשמה משתתפי כחדא והוו חד וכלא כגוונא דרזא עלאה (ע"ד נאמר (שם יג) הולך את חכמים וגו'), ואי חזינן להאי בר נש דהוו ביה אלין דרגין כלהו, עד לא קיימא בקיומיה למנדע מאן איהו במאי אתידע (דלא) לקרבא בר נש בהדיה או לאתמנעא מניה (ס"א בר נש דאית ביה דרגין אלין כלהו וקיימא בקיומיה דא איהו גבר שלים, עבדא מהימנא דמאריה, ובעי לאשתתפא ביה ולאתחברא בהדיה למילף אורחוי מניה ובמאי אתידע בר נש למנדע מאן איהו לקרבא בהדיה או לאתמנעא מניה), ברוגזיה ממש ידע ליה בר נש וישתמודע מאן איהו אי ההיא נשמתא קדישא נטר בשעתא דרוגזוי (אתי עליה) דלא יעקר לה מאתרהא בגין למשרי תחותה ההוא אל זר דא איהו בר נש כדקא יאות, דא איהו עבדא דמאריה דא איהו גבר שלים, ואי ההוא בר נש לא נטיר לה ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה למשרי בתריה סטרא אחרא, ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה ודא איהו (איוב יח) טורף נפשו באפו, איהו טריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה ואשרי בגויה אל זר, ועל דא כתיב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו דההיא נשמתא קדישא טריף לה וסאיב לה בגין אפו, אשר נשמה [דף קפב עמוד ב] אחלף באפו, כי במה נחשב הוא, כו"ם אתחשיב ההוא בר נש, ומאן דאתחבר עמיה ומאן דאשתעי (ס"א דאשתתף) בהדיה כמאן אתחבר בכו"ם ממש, מ"ט בגין דכו"ם ממש שארי בגויה, ולא עוד אלא דעקר קדושה עלאה מאתריה, ושארי באתריה כו"ם אל זר" (זוהר שמות פרשת תצוה - הזוהר היומי).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • לחצו כאן לקריאת המאמר המלא: מהו ' חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו'? וזהו שכתוב "טֹרֵף נַפְשׁוֹ בְּאַפּוֹ" (איוב יח, ד), שהוא טורף ועוקר את נפשו בשל כעסו, ומכניס לתוכו "אל זר", ועל זה כתוב ' חדלו לכם מן ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאלו אעשאו במה, שנאמר: חדלו לכם מן האדם אשר ... הפיל עליו שינה וידעו הכל שהוא אדם, הה"ד: חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא. (cache)
 • שאילת שלום: ר' יהודה פתח, חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, מקרא זה העמידוהו, אבל מהו חדלו לכם מן האדם, וכי הזהיר הנביא להמנע משאר בני אדם, וכן שאר (בני אדם) יחדלו ... (cache)
 • הסוברים שההשכמה לשאול בשלום נאסרה: חדלו לכם מן האדם. כשיש לכם לעסוק בכבוד המקום אל תתעסקו בכבוד אדם דאי לאו הכי למה ליה לחדול: ושמואל. לא דריש לשון במה אלא כמשמעו במה חשבתו לזה שהקדמת כבודו לכבודי: ... (cache)
 • עיקרי הלקחים העולים מנבואות ישעיהו: ולעומת קדושתו של האל- האדם שפל ונקלה: חדלו לכם מן-האדם אשר נשמה באפו כי-במה נחשב הוא (ב כב). ואפילו הנביא - כאשר הוא רואה בחזונו את קדושת ה', הוא נופל ברוחו וזועק ... (cache)
 • חב"ד | שונות | מאמר "לכה דודי" שאומר החתן בקבלת פנים שלפני החופה: ... שעדיין לא התפלל, דתפלה הוא ענין התקשרות, וקודם התפלה היינו קודם שהאדם מתקשר לאלקות ע"י עבודה כתי' בו חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה ... (cache)
 • ביאור:מגדל בבל - קריאה סמלית ג€“ ויקיטקסט: 4 מאי 2011 ... 22 חדלו לכם מן-האדם אשר נשמה באפו כי-במה נחשב הוא. וראה לעניין זה -. http://www.tora. us.fm/tnk1/messages/prqim_t1002_0.html. ועוד מלחמה במגדלים ... (cache)
 • דף גמרא ערוך ומבואר (פרק ב): אמר רב: כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל - כאלו עשאו במה, שנאמר (ישעיהו ב,כב) חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא אל תקרי בַמֶּה אלא בָמָה (חדלו לכם מן ... (cache)
 • הלכתי - ישעיהו פרק ב' ג€“ סיכומונה: 3 אוקטובר 2007 ... 1.4.10 פסוק כ"א ג€“ "לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים, מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ." 1.4.11 פסוק כ"ב ג€“ " חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, ... (cache)
 • A POLEMIC AGAINST VITA ADAE ET EUAE 12-17: אדם הה''ד חדלו לכם מן האדם וגו'. R. Hoshaya said: At the time when the Holy One, blessed be He, created Adam, the ministering angels were misled by him1 and ... (cache)
 • הדפס: אולם במדרש רות דרשו על הפסוק " חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא", שנשמתו של האדם (שהיא חלק רוחני הנמצא בתוכו, מלבד הרוח ושאר חלקים השייכים לאדם) אחר ... (cache)
 • ערך האחדות והשלום: הגמרא בברכות (יד) מביאה את דברי רב: "כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל - כאילו עשאו במה, שנאמר: 'חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי בַּמֶה נחשב הוא' - אל תקרי 'במה' אלא ... (cache)
 • מדינת ישראל: ולא עוד, אלא שמצינו במקרא פסוקים אחדים המדגימים בבירור קשר זה, כגון: "ויפח באפיו נשמת חיים" (בראשית ב, ז); "בגערת ה' מנשמת רוח אפו" (שמ"ב כב, טו); "חדלו לכם מן האדם אשר ... (cache)
 • צניעות וענוה: עולא אמר - כאילו בנה במה, שנאמר ' חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא' אל תיקרי במה אלא במה. ד. - דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרב אסי וזמנין אמר לה ... (cache)
 • הכלל ועבודת הבמות בימינו: הגמרא דורשת שאסור לשאול שלום לפני תפילה מן הפסוק " חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא". לפי זה, תקופת הבמות הוא מצב בנפש כמו לפני תפילה. הנשמה באפו ... (cache)
 • קיצור שולחן ערוך: אסור להקדים לפתח חברו, לקבל פניו, וליתן לו שלום, ואפילו לומר לו: "צפרא דמרא טב" (בוקר טוב) שנאמר, חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא, כלומר, במה חשבתו לזה, ...
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פורים - המסרים: ... עצמו עבודת כוכבים וישעיהו הנביא הזהירנו (ישעיה ב') חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא ולא עוד אלא שאני איסגנטירין של הקדוש ברוך הוא שכל השבטים נולדו בחוצה ... (cache)
 • קונטרס מידת הענווה: כתיב הכא "תועבת ה' כל גבה לב", וכתיב התם (ויקרא י"ח, כ"ו) "כי את כל התועבות האל" וגו'. עולא אמר: כאילו בנה במה שנאמר (ישעיה, ב', כ"ב) "חדלו לכם מן האדם במֶה נחשב הוא". (cache)
 • תפילה | מעיינותיך - למחשבת חבד > מאמרים עיוניים: "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו" * פעולת התפילה בקשר שבין הנשמה לגוף על פי לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, פרשת פנחס, דף עט, עמוד ד. להמשך. (cache)
 • תוכן פירוש מעשה בראשית ע"ד רמז להגר: ואע"פ שלפעמים מעיר האדם קודם היום מ"מ אין נשמתו חוזרת בו עד היום כידוע כמ"ש חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו עד היום ע' זהר שם. וז"ש ומחדש בכל יום כו' כמ"ש חדשים לבקרים ... (cache)
 • משפט מרדכי: ... וישעיהו הנביא הזהירנו (ישעיה ב') חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, ולא עוד אלא שאני איסגנטירין של הקדוש ברוך הוא שכל השבטים נולדו בחוצה לארץ וזקני נולד ... (cache)
 • ספר שקל הקדש: ... לזה הענין גלה חכם הרזים מה שאמרו ז"ל כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה, שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תיקרי במה אלא במה, ... (cache)
 • פירוש המכבי ישעיהו:: קטעי פירושים ישעיהו פרקים ב- מב: (ב:כב) חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. אין לסמוך על האדם. קדוש; ידעתי; אדון האדונים. (ג:א) כי הנה האדון, ה' צב_אות, מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה. (cache)
 • בדבר אחד-שבועות: חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא. עיני גבהו אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא..."? מה משמעותו של הדיבר "לא יהיה לך" ובמה הוא משלים את הדיבר ... (cache)
 • דְּבָרִים הָאֲסוּרִים מִשֶּׁהֵאִיר הַיּוֹם עַד לְאַחַר שֶׁיִּתְפַּלֵּל: אסור להקדים לפתח חברו לקבל פניו ולתן לו שלום, ואפלו לומר לו צפרא דמרא טב - בל"א, גוטען מארגען, שנאמר, חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא. כלומר, במה חשבתו ... (cache)
 • מדרש רבה - בראשית: ... בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש מה עשה הקדוש ב"ה הפיל עליו תרדמה וידעו הכל שהוא אדם הדא הוא דכתיב (ישעיה ב) חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא: ... (cache)
 • מגדל בבל - קריאה סמלית: 22 חדלו לכם מן-האדם אשר נשמה באפו כי-במה נחשב הוא. וראה לעניין זה - http://www.tora. us.fm/tnk1/messages/prqim_t1002_0.html. ועוד מלחמה במגדלים יש באחרית הימים: ... (cache)
 • שאלות חזרה למבחן לפרקים א,ח,כ"ז: (2) "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (פסוק ה'); "חדלו לכם מן האדם... כי במה נחשב הוא" (ישעיה, ב', כ"ב). בשני המקומות מדובר על מעמדו של האדם. מה מביא את המשורר ... (cache)
 • ישעיה תצוגה משולבת עם טעמים: {כב} חִדְל´וּ לָכֶם© מִן-הָ³אָדָ₪ם אֲשֶׁµר נְשָׁמָ¦ה בְּאַפּ¡וֹ כִּֽי-בַמֶּµה נֶחְשָׁ¦ב הֽוּא: רש"י חדלו לכם מן האדם. שלא לשמוע, לאותן המתעים אתכם מאחרי ולהשתחוות ...
 • חיים על פי הזוהר, הנהגות וסגולות: שלא יכעוס כלל שהכעס מביא לאדם לידי כמה עבירות וצא ולמד קל וחומר ממרע"ה וכבר ידעת מרז"ל בזוהר על ענין פגם הכעס בפסוק חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו וגו' ובפסוק טורף ... (cache)
 • more "חדלו לכם מן האדם ":
 • סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד: [ה] אסור להקדים לפתח חבירו להקביל פניו וליתן לו שלום, ואפילו לומר לו צפרא דְּמָרִי טָב, שנאמר{יב}, חִדְלוּ לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי בַמֶּה נֶחְשָב הוא. כלומר, בְּמַה ... (cache)
 • הרעש בימי עוזיה / דני רהט: לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא" (שם ב', כה). חדלו לכם מהאמונה בכוחו של האדם, מעבודה-זרה המניחה את האדם במרכז העולם. ייתכן גם, שהכוונה במילה "האדם" לאדם ... (cache)
 • תיקון למגדל בבל: חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא (ישעיהו ב', ב-ד, יב-כא). בנבואה זו מתואר תיקון חטא דור הפלגה על כל מרכיביו: באחרית הימים יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא ... (cache)
 • באורי אגדות נדרים: ואני מוסיף עוד גזירה שוה, לילף חדלה זו מן "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב", מה להלן במה אף כאן במה. וזה שאמר כאן "איש כי ידור נדר לה'", כשהוא איש בנדרו ושפוי ... (cache)
 • אגרת רבן יוחנן בן זכאי ג€“ ויקיטקסט: 19 אפריל 2012 ... ידיעם בטהרה אהיה אשר אהיה באמת וחדלו לכם מאדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא מהפושעים להעמיד שילוש באמת אך הואיל שהאחדות נחסר ממנו נאשר מת ... (cache)
 • באורי אגדות נדרים: ... דרך גאה וגאון כמו שארז"ל (סוטה ד ע"ב) כל מי שיש בו גסות הרוח כאילו בנה במה שנאמר (ישעיה ב כב) חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא אל תקרי במה אלא במה. (cache)
 • ספר קידום אתרים בגוגל | ספר מדריך קידום אתרים: "חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא" אמר הנביא ישעיהו. "כי מלך חדש תמליכו עליכם, וגוגל יקרא שמו בפיכם" אומרים נביאי הרשת. אינטרנט מדיה מובילה את תחום ... (cache)
 • בס"ד. ש"פ תצא, י"ג אלול: ד) ועד"ז הוא בעבודה (כמו שמבאר בהמאמר21), שהתחלת עבודת האדם בכל יום היא עבודת התפלה, כמש"נ22 חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה אלא ... (cache)
 • מלבים: ... כאילו הרמשים האלה חשובים יותר מן האדם, אומר אם כן אתם עושים חדלו לכם מלהקרא עוד בשם אדם אשר נשמה באפו, כי אינכם בגדר אדם חי אשר בו נשמת חיים ואינכם ממינו כלל. כי - ... (cache)
 • ההגדה של ההגדה - הספר הכי נפוץ בעולם היהודי: 6 אפריל 2012 ... אלוהים מוליך את הדברים, וזה בדיוק צריך להיות מקור הענווה: "חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא", כפי שאמר ישעיהו הנביא. והרי קיימת כידוע ... (cache)
 • פסיקתא רבתי פרשה ט ישראל בין שבעים אומות חזקים כבש בין שבעים זאבים...: האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא.,. ולא עוד אלא שאני. איסגנטירין של הקדוש ברוך הוא שכל השבטים נולדו בחוצה לארץ וזקני. נולד בארץ. ישראל.,. אמרון ליה ונימר ליה ... (cache)
 • תאריך:: חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא[5]. זו עמדה שמעצימה את המוטיבציה, אני לא עומד למבחן, הקב"ה מקבל אותי כפי שאני. יש כאן נקודה מאוד עמוקה: אם אדם באמת ... (cache)
 • הכנה לתפילה | מעיינותיך - למחשבת חבד > מאמרים עיוניים > תפילה: 25 אוקטובר 2011 ... מהפסוק "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא" למדו חז"ל שאסור לשאול בשלום הזולת לפני התפילה. "חדלו לכם.. כי במה", "אל תקרי במה (ב' ... (cache)
 • more "אשר נשמה באפו כי ":
 • גילוי וכיסוי בלשון / חיים נחמן ביאליק: ואולם אותו השטח של "מכאן ואילך", השרוי בתחום האור המדומה ג€“ סוף סוף במה נחשב הוא לעומת ים האין סוף של אפל העולמים הנשאר עדין, ושישאר תמיד, מבחוץ. וסוף סוף הלא דוקא ... (cache)
 • לקט שיחות בעניני חינוך: במה נחשב הוא היגיעה והמרץ והכחות שצריכים לענין החינוך לעומת גודל הענין שפועלים עי"ז?! משיחת יום ה' פ' חוקת, ה' תמוז ה'תש"מ. על המחנכים "להרגיע" את ה"תינוק הבוכה" על אריכות ... (cache)
 • קראים וספרדים | טל חניה: 30 מאי 2012 ... תורה שבכתב או יש צד איסור בדבר בפרטות, כי אם ימאן המלמד מללמדם ליכא (אין) חשש איבה כי במה נחשב הוא זולת המלמד כי איש עני ואביון הוא להנאת עצמוג€¦" ... (cache)
 • כותרת ראשית: ויחשוב בגריעות ופחיתות עצמו בערך בוראו, כי במה נחשב הוא עלה נדף וקש יבש. ויחשוב שעתה הוא רוצה לקום אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו שאלותיו ובקשותיו, ומן הדין הוא אינו כדאי ... (cache)
 • ספר שערי קדושה: כי במה נחשב הוא, ונקרא עבודה זרה, ומי שמדבר עמו כאלו מתחבר לע"ז ממש. דעבודה זרה ממש שורה בתוכו. ואסור להסתכל בפניו ועליו כתוב אל תפנו אל האלילים ועל זה כתוב אלהי מסכה ... (cache)
 • מקורות לפרק: הלן ז' ימים בלא חלום ג€“ [טעם שדרשו כך כי המאמר " במה נחשב הוא " כזלזול, איננו מתאים לנאמר לפני זה "נשמה באפו", והם תרתי דסתרי] - מקור ברוך (ח"א דף 516) כל המשביע עצמו ... (cache)
 • פרשת שמיני - ביום שמחת ליבו: הרב חיים סבתו. נורא קדוש שמו, נקדש בקרוביו. גם נשׂערה מאוד הוא אל סביביו. אותו ייראו ויחתו מריביו. בארזיו נופלת אש להביו. אזוב מה יעשה במה נחשב הוא. דבר ביום ההוא עשר עטרות ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - בהעלותך - פכים קטנים - שיחת סעודה שלישית התשס"ד: עליו לדעת שלא השגותיו הפרטיות, אליהן יגיע באמצעות שכלו, הן שיעניקו לו את קרבת האלקים לה הוא משתוקק לכשעצמן כי במה נחשב הוא. עבודת האוהב רצויה דווקא כאשר היא נעשית ... (cache)
 • הרב יעקב חיים סופר: ויש לומר דבא לרמוז כי הרמת הראש של האדם תהיה על ידי הענוה והשפלות, כי הענוה והשפלות גורם אל האדם שידע ערכו כי במה נחשב הוא, ויתרחק מהגאוה והכעס... וזה שאמר: "כי תשא ... (cache)
 • כבוד האדם- הרב יעקב אפשטיין: אבל כשנשקיף על המציאות מבלעדי כבוד שמים, במה נחשב הוא, לאיזו תעודה ומטרה נכבדהו?!" ערך המציאות נובע מתוך כך שהיא מגלה את שם ה'. ככל שהמוסר וההנהגה בין אדם לחברו, ... (cache)
 • ויקיפדיה:ייעוץ לשוני/ארכיון 40 ג€“ ויקיפדיה: כי במה נחשב הוא" (ישעיה ב כב); "...ולמי נחשבתי" (מגילת ההודיות, ג 24). 4.במובן=היה שייך ל -, התייחס אל-: "כי גם-בארות תחשב על-בנימין" (שמואל ב ד ב) Rebecca - שיחה 21:54, ... (cache)
 • פרשת מקץ - הגביע באמתחת בנימין - גיליונות נחמה ליבוביץ: לא יחוש אדוני על מחיר הגביע, כי במה נחשב הוא, רק נחש ינחש בו, והוא תמיד מנחש בו, שאם יפול מידו הוא לו סימן רע, ואם ישבר הוא סימן יותר רע, ואם יאבד ממנו הוא סימן רע עד מאד. (cache)
 • חסד | מאמרי דף הבית: וכי תאמר בלבבך, שעשית צדקות בחייך, חדל לך מזה, כי במה נחשב הוא? ואין הקומץ משביע; כי בודאי אין זה מספיק למרחק רב הדרך שתלך. וכבר אמרו בכתובות (ס"ז.) על קדושת מר ... (cache)
 • מצודת דוד - שיר השירים: וכי במה נחשב הוא ביתר שאת משאר הדודים.: שככה. השבעתנו. אשר כך השבעתנו להגיד שאתה חולה לאהבתו. וכאילו תאמרנה הנה. גודל החריצות הזה יורה שאין מי להעריך אליו ... (cache)
 • מדרגת מתן תורה עד י"ב בסיון: כתוב: אסור לאדם להקדים שלום לחברו אחרי עמוד השחר, שנאמר: "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא ", כלומר במה חשבתו לזה שהקדמת כבודו לכבוד הקב"ה (ברכות ... (cache)
 • more "במה נחשב הוא / ":

תגובות