ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב א

1 ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. 2 ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם-אחיה מחלי זה.

3 ומלאך יהוה דבר אל-אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך-שמרון ודבר אלהם המבלי אין-אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון. 4 ולכן כה-אמר יהוה המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה. 5 וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה-זה שבתם. 6 ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות. 7 וידבר אלהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את-הדברים האלה. 8 ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא. 9 וישלח אליו שר-חמשים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על-ראש ההר וידבר אליו איש האלהים המלך דבר רדה. 10 ויענה אליהו וידבר אל-שר החמשים ואם-איש אלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו. 11 וישב וישלח אליו שר-חמשים אחר וחמשיו ויען וידבר אליו איש האלהים כה-אמר המלך מהרה רדה. 12 ויען אליה וידבר אליהם אם-איש האלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש-אלהים מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו. 13 וישב וישלח שר-חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר-החמשים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך. 14 הנה ירדה אש מן-השמים ותאכל את-שני שרי החמשים הראשנים ואת-חמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך.

15 וידבר מלאך יהוה אל-אליהו רד אותו אל-תירא מפניו ויקם וירד אותו אל-המלך. 16 וידבר אליו כה-אמר יהוה יען אשר-שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין-אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות. 17 וימת כדבר יהוה אשר-דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו בשנת שתים ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה כי לא-היה לו בן.

18 ויתר דברי אחזיהו אשר עשה הלוא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות