החובה לתת הלואה או צדקה לעניים, לפי צרכיהם של המקבלים