ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב ח

1 ויהי אחרי-כן ויך דוד את-פלשתים ויכניעם ויקח דוד את-מתג האמה מיד פלשתים. 2 ויך את-מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני-חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה. 3 ויך דוד את-הדדעזר בן-רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר-. 4 וילכד דוד ממנו אלף ושבע-מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב. 5 ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים-ושנים אלף איש. 6 וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את-דוד בכל אשר הלך. 7 ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם. 8 ומבטח ומברתי ערי הדדעזר לקח המלך דוד נחשת הרבה מאד.

9 וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל-חיל הדדעזר. 10 וישלח תעי את-יורם-בנו אל-המלך-דוד לשאל-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי-כסף וכלי-זהב וכלי נחשת. 11 גם-אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר הקדיש מכל-הגוים אשר כבש. 12 מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן-רחב מלך צובה. 13 ויעש דוד שם בשבו מהכותו את-ארם בגיא-מלח שמונה עשר אלף. 14 וישם באדום נצבים בכל-אדום שם נצבים ויהי כל-אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את-דוד בכל אשר הלך. 15 וימלך דוד על-כל-ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל-עמו. 16 ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר. 17 וצדוק בן-אחיטוב ואחימלך בן-אביתר כהנים ושריה סופר. 18 ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות