ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א טז

1 ויהי דבר-יהוה אל-יהוא בן-חנני על-בעשא לאמר. 2 יען אשר הרימתיך מן-העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחטא את-עמי ישראל להכעיסני בחטאתם. 3 הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את-ביתך כבית ירבעם בן-נבט. 4 המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים. 5 ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 6 וישכב בעשא עם-אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו. 7 וגם ביד-יהוא בן-חנני הנביא דבר-יהוה היה אל-בעשא ואל-ביתו ועל כל-הרעה אשר-עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר-הכה אתו.

8 בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן-בעשא על-ישראל בתרצה שנתים. 9 ויקשר עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על-הבית בתרצה. 10 ויבא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו. 11 ויהי במלכו כשבתו על-כסאו הכה את-כל-בית בעשא לא-השאיר לו משתין בקיר וגאליו ורעהו. 12 וישמד זמרי את כל-בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל-בעשא ביד יהוא הנביא. 13 אל כל-חטאות בעשא וחטאות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטיאו את-ישראל להכעיס את-יהוה אלהי ישראל בהבליהם. 14 ויתר דברי אלה וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל.

15 בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על-גבתון אשר לפלשתים. 16 וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את-המלך וימלכו כל-ישראל את-עמרי שר-צבא על-ישראל ביום ההוא במחנה. 17 ויעלה עמרי וכל-ישראל עמו מגבתון ויצרו על-תרצה. 18 ויהי כראות זמרי כי-נלכדה העיר ויבא אל-ארמון בית-המלך וישרף עליו את-בית-מלך באש וימת. 19 על-חטאתו אשר חטא לעשות הרע בעיני יהוה ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את-ישראל. 20 ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל.

21 אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן-גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי. 22 ויחזק העם אשר אחרי עמרי את-העם אשר אחרי תבני בן-גינת וימת תבני וימלך עמרי.

23 בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך עמרי על-ישראל שתים עשרה שנה בתרצה מלך שש-שנים. 24 ויקן את-ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את-ההר ויקרא את-שם העיר אשר בנה על שם-שמר אדני ההר שמרון. 25 ויעשה עמרי הרע בעיני יהוה וירע מכל אשר לפניו. 26 וילך בכל-דרך ירבעם בן-נבט ובחטאתיו אשר החטיא את-ישראל להכעיס את-יהוה אלהי ישראל בהבליהם. 27 ויתר דברי עמרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 28 וישכב עמרי עם-אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו.

29 ואחאב בן-עמרי מלך על-ישראל בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה וימלך אחאב בן-עמרי על-ישראל בשמרון עשרים ושתים שנה. 30 ויעש אחאב בן-עמרי הרע בעיני יהוה מכל אשר לפניו. 31 ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן-נבט ויקח אשה את-איזבל בת-אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את-הבעל וישתחו לו. 32 ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשמרון. 33 ויעש אחאב את-האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את-יהוה אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. 34 בימיו בנה חיאל בית האלי את-יריחה באבירם בכרו יסדה ובשגיב צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן-נון.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות