ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב ג

1 ויהורם בן-אחאב מלך על-ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים-עשרה שנה. 2 ויעשה הרע בעיני יהוה רק לא כאביו וכאמו ויסר את-מצבת הבעל אשר עשה אביו. 3 רק בחטאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל דבק לא-סר ממנה.

4 ומישע מלך-מואב היה נקד והשיב למלך-ישראל מאה-אלף כרים ומאה אלף אילים צמר. 5 ויהי כמות אחאב ויפשע מלך-מואב במלך ישראל. 6 ויצא המלך יהורם ביום ההוא משמרון ויפקד את-כל-ישראל. 7 וילך וישלח אל-יהושפט מלך-יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל-מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך. 8 ויאמר אי-זה הדרך נעלה ויאמר דרך מדבר אדום. 9 וילך מלך ישראל ומלך-יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא-היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. 10 ויאמר מלך ישראל אהה כי-קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד-מואב.

11 ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה ונדרשה את-יהוה מאותו ויען אחד מעבדי מלך-ישראל ויאמר פה אלישע בן-שפט אשר-יצק מים על-ידי אליהו. 12 ויאמר יהושפט יש אותו דבר-יהוה וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. 13 ויאמר אלישע אל-מלך ישראל מה-לי ולך לך אל-נביאי אביך ואל-נביאי אמך ויאמר לו מלך ישראל אל כי-קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד-מואב. 14 ויאמר אלישע חי-יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך-יהודה אני נשא אם-אביט אליך ואם-אראך. 15 ועתה קחו-לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד-יהוה. 16 ויאמר כה אמר יהוה עשה הנחל הזה גבים גבים. 17 כי-כה אמר יהוה לא-תראו רוח ולא-תראו גשם והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. 18 ונקל זאת בעיני יהוה ונתן את-מואב בידכם. 19 והכיתם כל-עיר מבצר וכל-עיר מבחור וכל-עץ טוב תפילו וכל-מעיני-מים תסתמו וכל החלקה הטובה תכאבו באבנים. 20 ויהי בבקר כעלות המנחה והנה-מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את-המים. 21 וכל-מואב שמעו כי-עלו המלכים להלחם בם ויצעקו מכל חגר חגרה ומעלה ויעמדו על-הגבול. 22 וישכימו בבקר והשמש זרחה על-המים ויראו מואב מנגד את-המים אדמים כדם. 23 ויאמרו דם זה החרב נחרבו המלכים ויכו איש את-רעהו ועתה לשלל מואב. 24 ויבאו אל-מחנה ישראל ויקמו ישראל ויכו את-מואב וינסו מפניהם ויבו-בה והכות את-מואב. 25 והערים יהרסו וכל-חלקה טובה ישליכו איש-אבנו ומלאוה וכל-מעין-מים יסתמו וכל-עץ-טוב יפילו עד-השאיר אבניה בקיר חרשת ויסבו הקלעים ויכוה. 26 וירא מלך מואב כי-חזק ממנו המלחמה ויקח אותו שבע-מאות איש שלף חרב להבקיע אל-מלך אדום ולא יכלו. 27 ויקח את-בנו הבכור אשר-ימלך תחתיו ויעלהו עלה על-החמה ויהי קצף-גדול על-ישראל ויסעו מעליו וישבו לארץ.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות