פירוש שד"ל על בראשית פרק יג

קוד: שד"ל בראשית יג בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ברק רוזנפלד

אל: מימון: בעילום שם

חומש בראשית - פרק יג '

[א] הנגבה: לחלק הדרומי של א"י, שהוא החלק הקרוב למצרים.

[ב] ואברם כבד מאד: הזכיר לשון כבדות ולא לשון עושר, מפני שהוא בא לומר אח"כ וילך למסעיו (עיין פסוק ג') שהיה מתנהל לאיטו לרוב מקנהו ורכושו (תלמידי יוסף ירא).

[ג] וילך למסעיו: נ"ל ענינו שהיתה הליכתו נחלקת במסעות הרבה שהיה נוסע ושוהה וחוזר ונוסע, וכיוצא בזה ללשונותם (בראשית ל"ז ט"ו) שנחלקו ללשונות הרבה, למינהו (שם א' י"ב) שנחלק למינים הרבה; ואם היתה הכוונה שלן באכסניות שלו בתחילה (כדעת רש"י), היה לו להזכיר לשון חנייה לא לשון נסיעה, כי המלון עשוי לחנות בו, לא לנסוע בו; ראיה גמורה לדברי   ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם (שמות י"ז א') והם לא הלכו. בדרך ההוא מתמול שלשום.

[ד] ויקרא: ואשר קרא שם אברם בשם ה', וגם יש לומר ויקרא שם עכשו בשם ה' (רש"י). ור"ש דובנא כתב כי לשון ויקרא שם מורה על הפירוש הראשון; ולי נראה בהפך.

[ה] ואהלים: נתחלף החטף קמץ הראוי להיות באל"ף בחולם על דרך ל' סורית להרחבה יתרה לאות הגרון, ע' דקדוקי,183 5. סימן רנ"ז ואוהב גר עמוד צ"ה.

[ו] נשא: עיין דקדוקי 592

[ז] והכנעני והפרזי וגו': נראה שבזמן שהיה אברהם במצרים בא שם הפרזי.

[ח] ובין רועי ובין רועיך: הוא פירוש הקודם אל נא תהי מריבה ביני וביניך כלו' בין רועי ובין רועיך, וכן הרבה ווי"ן ענינן כלומר, וכן למטה פסוק ט"ו וכן י"ז ח', וכן כ"ד מ"א, וכן שמות י"ד י"ט, וכן כ"ה י"ב, וכן במדבר י"ג י"ח, וכן גרמה ובעירו (ש"א כ"ח ג'), וכן ירמיה כז ט'; מ' ח'; מ"ו כ"ו, ויחזקאל כ"ג ל"ג.

[י] ככר: מצאנו ג"כ כר, כגון לבשו כרים הצאן לתהלים ס"ה י"ד), וככר נראה מכופל, ומשפטו כרכר, כמו בבל. משקה: ארץ משקהו ארץ שמימיה רבים. טגן ה': כגן עדן. לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה: הם דברי משה בכתבו, (לתוספת ביאור ולא סיפור מה שראה לוט), וכן כגן ה' כארץ מצרים הם הם דברי משה, גם באכה צער הם דברי משה, כי בימיו לא נשאר מן הככר ההוא אלא צער; ולהיות שלושת המאמרים האלה כולם כעין מאמרים מוסגרים, יפה הפרידם בעל הטעמים גם אפשר שיהיה שיעור הכתוב כן: וירא את כל ככר הירדן באכה צער כי כלה משקה (לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה) כגן ה', כארץ מצרים, ולפי זה היה האתנח ראוי תחת מצרים כזה וישא-לוט את-עיניו וירא את-כל-ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת ה' את-סדום ואת-עמורה כגן-ה' כארץ מצרים באכה צער:

[יא] מקדם: מלת אל נשמטת במקומות הרבה, וכן כאן שיעורו ויסע לוט אל מקדם, ומצאנו אל ואתריו מ"ם, אל מחוץ למחנה תשלחום, (במדבר ה' ג') ויצא אל מנגב למעלה עקרבים (יהושע ט"ו ג'), והכוונה נסע אל המקום אשר הוא מקדם לארץ כנען, כי סדום למזרח ארץ כנען; ויש לתמוה על ראב"ע שכתב כי סדום מערב בית אל.

[ יב ] בארץ כנען: נקרא כן בפרט החלק שבין הירדן להים הגדול. עד סדום קרוב לסדום, וכן ויט עד איש עדלמי (בראשית ל"ח א') ויט אהלו עד אלון בצעננים (שופטים ד' י"א), אשר עד מידבא (במדבר כ"א ל').

[ יג ] להן מאד: נראה דעת בעל הטעמים כי לה' ענינו מאד (כמו עיר גדולה לאלהים יונה ג' ג') כי אנשי סדום לא ידעו את ה', ואיך יהיו חוטאים לה', ומכל מקום נ"ל כי ייתכן לומר שהיו חוטאים לה' גם אם לא ידעו שמו, כי היו עושים מעשים הרעים בעיניו; וראוי להטעים ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד:

[יד] שא נא עיניך וראה וגו': על דרך ויראהו ה' את כל הארץ (דברים ל"א א'), שישמת שמחת ראיה מאחר שלא היה אפשר שיירשנה קודם שיהיה לגוי.

[ טו ] ולזרעך: עיין למעלה פסוק ח'.

[ טז ] אשר אם יוכל וגו' גם זרעך ימנה: אמר דוד חזק כי היה ראוי לקרוא גם זרעך ימנה בבנין הקל (מי שיוכל למנות עפר הארץ יוכל למנות גם זרעך); והשיב אליעזר אברהם פואה כי מאמר אם יוכל איש למנות, המכוון בו כמו שאין איש שיוכל למנות (כתרגום אנקלוס) ועל כן יצדק לומר אחריו גם ורעך ימנה, כלומר גם זרעך לא יהיה איש שיוכל למנות אותו. ושבתי אנקונה אומר כי יוכל איש הוא פועל סתמי אם יהיה אפשר למנות את עפר הארץ יהיה אפשר למנות גם זרעך.

[ יז ] קום התהלך בארץ: משה לא היה אפשר לו להיכנס בא"י ולעבור בה, על כן הספיק לו להראותו אותה מעל ראש ההר, אבל אברהם היה יכול לעבור בה, ע"כ אמר לו שיתהלך בה וידע כי שלו תהיה.

תגובות