הכסיל "שכח את הלב בבית"

קוד: ביאור:משלי יז16 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

משלי יז16: "לָמָּה זֶּה מְחִיר בְּיַד כְּסִיל לִקְנוֹת חָכְמָה - וְלֶב אָיִן?"

למה הכסיל, כאשר הוא בא לבית המדרש, מביא בידו כסף כדי לשלם את מחיר הכניסה לשיעור, אך אינו מביא את ליבו לשיעור? והרי החכמה נקנית בלב ולא בכסף!

עצות

בימינו ישנן "אוניברסיטאות" המציעות לקנות תואר דרך האינטרנט, בלי כל מאמץ - תואר שיכול לאפשר לקונה לקבל קידום בעבודה או לשפר את מעמדו החברתי. כנראה שגם בזמן התנ"ך היו אנשים עשירים, שרצו להשתמש בכספם כדי לקנות לעצמם את התואר "חכם". 

מטרת הפסוק היא לחשוף תופעה זו כדי להזהיר את הציבור מפניה: הכסיל מביא בידו מחיר כדי לשלם שכר לימוד, אך אין הוא מביא את ליבו ללימוד, ולכן ה"חכמה" שהוא קונה אינה נכנסת אל ליבו, והוא נשאר כסיל.

המשמעות המעשית של הפסוק היא במינויים לתפקידים ציבוריים: "עיקר האזהרה היא, שלא למנות דיינים עשירים, אלא חכמים, כי הכסיל לא יקנה חכמה לדון כראוי בכל עושר שיש לו... כי החכמה אינה נקנית על-ידי העושר אלא על-ידי יגיעה ועמל, שיהגה בה יומם ולילה ויתן אל ליבו, ולכן היא מצויה יותר בעניים מבעשירים... ונמצא שהמחיר בידו אינו כלום, מאחר שליבו בל עמו" (רמ"ד וואלי על הפסוק).

הקבלות

1. לב = מקום המחשבות והתבונה. רוב המפרשים פירשו בפסוקנו, שלכסיל אין לב, כלומר, אין לו כוח להסיק מסקנות תבוניות מהחכמה שיקנה, ולכן אין טעם שיטרח לקנות חכמה.

אולם, במקומות רבים בספר משלי (וגם בספר קהלת) נאמר שלכסילים דווקא יש לב, גם אם אינו ברמה גבוהה במיוחד: 

2. מכל הפירושים שבדקתי, היחיד שמתאים לעובדה זו הוא פירוש רש"י, שפירש: "ולב אין - ואין בלבו לקיימה, ואינו לומד תורה אלא לקנות שם"; הוא כנראה קרא את הפסוק כך: "למה זה מחיר ביד כסיל, לקנות חכמה - ובלב אין ", כלומר, בליבו של הכסיל אין כוונה לקיים את החכמה, ולכן אין טעם שיקנה אותה.

3. אם קוראים את הפסוק כך (בתוספת ב'), אפשר לפרש אותו אחרת - בליבו של הכסיל אין מקום לחכמה, כי הוא מלא תאוות. פירוש זה מתאים להגדרה שלפיה לב = מקום המחשבות.

4. ולענ"ד יש לקרוא את הפסוק כפי שהוא, ללא תוספת ב: "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה, ולב אין ביד כסיל לקנות חכמה?", כלומר - "למה הכסיל לוקח בידו מחיר לקניית חכמה, ואין הוא לוקח בידו את הלב שלו על-מנת לקנות חכמה?". בלשון ימינו, כשתלמיד מגלה חוסר-הבנה בשיעור, המורה אומר לו "שכחת את השכל בבית?!"; הפסוק שלנו משתמש בביטוי דומה - הכסיל, כביכול, שכח את הלב בבית, הלב שלו אינו בידו כשהוא בא לשיעור.

מדובר, כנראה, באדם עשיר, שרוצה לזכות בכבוד השמור לחכמים, משלי ג35: "כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ, וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן" (פירוט), בלי להשקיע מאמץ שכלי ונפשי; הוא חושב שהכסף שלו יכול לקנות לו תואר של חכם. הכתוב קורא לאדם כזה כסיל = השונא חכמה; הוא חושב שיוכל לקנות את החכמה בכסף, ואין הוא מבין, שהעיקר בקניית החכמה הוא הלב - העיקר הוא להקדיש את המחשבות ללימוד החכמה.

חכמי התלמוד פירשו, שגם המאמץ השכלי אינו מספיק - חכמה בלשון המקרא היא הרבה יותר מתואר אקדמי - היא דרך חיים; כדי לקנות חכמה, לא מספיק להשקיע בלימודים, צריך גם לתקן את המידות: "אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם... אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב לָמָּה זֶּה מְחִיר בְּיַד כְּסִיל לִקְנוֹת חָכְמָה וְלֶב אָיִן? אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים, שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים! מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא (חבל על מי שאין לו חצר) - ותרעא לדרתיה עביד (ועושה שער לחצר; שהתורה אינה אלא שער ליכנס בה ליראת שמים, לכך צריך שתקדים לו יראת שמים)." (בבלי יומא עב:).

"יש בבני אדם חלושי מחשבה מאוד, אף על פי שהוא מבין יותר מכל אדם, ומהם מי שיש לו מחשבה נכונה וכושר הנהגה בעניינים המדיניים, והוא הנקרא יועץ, אבל אינו יכול להבין מושכל ואפילו קרוב למושכלות הראשוניים, אלא יהיה פתי מאד אין עצה בו, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין" (רמב"ם, מורה הנבוכים א לד; ראו יועצי שווא).


פסוקים נוספים עם המילים "כסיל" ו"לב"

 • משלי יד33: "בְּלֵב נָבוֹן תָּנוּחַ חָכְמָה, וּבְקֶרֶב כְּסִילִים תִּוָּדֵעַ" (פירוט)
 • משלי טו14: "לֵב נָבוֹן יְבַקֶּשׁ דָּעַת, ופני[וּפִי] כְסִילִים יִרְעֶה אִוֶּלֶת" (פירוט)
ראו גם: חכמים, נבונים ואיברי גופם.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • Vie intֳ©rieure et vie extֳ©rieure תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב בית...: ועושה עולה שכל שלמד תורה ואין בו יראת שמים לקיימה נוח לו שלא למד והוא שאמר. שלמה למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין. Talmud de Babylone traitֳ© Yoma page 72 b ... (cache)
 • קהלת פרק י / רבי יוסף קרא: בו, וכן הוא אומר (משלי יז-טו) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין. ואמר לכל סכל הוא. פתרונו: ואמר לכל סכל אני, וכי אפשר שיאמר אדם לבריות "סכל אני"? אלא במעשיו שהוא עושה ... (cache)
 • בכל עת אוהב הרע, ואח לצרה ייוולד: לפי זה, הפסוק כלל אינו מדבר על מכרים ועל קרובי משפחה, אלא הוא המשך של הפסוק הקודם: "למה זה מחיר ביד כסיל, לקנות חכמה ולב אין? "; הפסוק הנוכחי ממשיך אותו ואומר, שהכסיל ... (cache)
 • פרשן - מצדיק רשע ומרשיע צדיק: 3 אוגוסט 2011 ..."למה זה מחיר ביד כסיל, לקנות חוכמה ולב אין" - מה יועיל סכום כסף כלשהו לכסיל חסר תבונה? המטרה, להשתמש בכסף לצורך רכישת חכמה, לשלם שכר הוראה למורים ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ספירת העומר, על מה מתאבלים?: וזה מוסב על המאמר הקודם לו, על הפסוק " למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה, ולב אין?" "אוי להם לת"ח שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים". מה היה החטא המיוחד שעליו מתו תלמידי ... (cache)
 • ספר ראשית חכמה הקדמה: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות וגו. ',. אוי. לשונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים. בתורה ואין בהם יראת שמים.,. מכריז רבי. אלכסנדראי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתיה עביד ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת אחרי מות: ועוד מובא בגמרא (יומא עב ע"ב) אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב " למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין" (משלי יז טז) אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין ... (cache)
 • משלי ג€“ ויקיציטוט: משלי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ... (cache)
 • שער ברסלב - "לב בשר": על כגון זה כותב שלמה המלך (משלי יז, טז) "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה - ולב אין" ומפרש המלבי"ם שהכסיל הזה הקשור בעבותות תאוותיו, יודע שאם יחזיק בחכמה - יצטרך לוותר ... (cache)
 • מַצְדִּיק רָשָׁע וּמַרְשִׁיעַ צַדִּיק: 3 אוגוסט 2011 ..."למה זה מחיר ביד כסיל, לקנות חוכמה ולב אין" - מה יועיל סכום כסף כלשהו לכסיל חסר תבונה? המטרה, להשתמש בכסף לצורך רכישת חכמה, לשלם שכר הוראה למורים ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- לימוד מוסר יומיומי: עוד עיין יומא (עב ע"ב) "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה, ולב אין (משלי יז, טז) אוי להם ל(שונאיהן של) ת"ח שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים" עיי"ש המשך הסוגיא. בסיכום, אין בכך ... (cache)
 • בנה ביתך - יועצי שווא: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין". [הרמב"ם, מורה הנבוכים, חלק ראשון פרק ל"ד]. יועצי שווא. מאת: ד"ר אברהם בן עזרא. למקרא דברים אלו של הרמב"ם בחיבורו "מורה הנבוכים", ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק הראשון - פרק ל"ד: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חָכמה ולב אין (משלי י"ז, 16). יש בין האנשים מבין-דבר, פיקח מטבעו, המסוגל [להביע] את העניינים הנסתרים ביותר בביטוי קצר ומושלם והוא הנקרא נבון לחש, ... (cache)
 • "יאמרו רבם דקרו?" - הרהורים נוגים בעקבות הסתלקות המקובל הצדיק רבי...: 4 ספטמבר 2011 ... תשובה לשאלה זו מוצאים אנו בדברי חז"ל שהמשילו התורה לסם וזה לשונם: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב " למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ... (cache)
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין 64. ויש בבני אדם בעל הבנה זכה בטבעו השולט 65 בנסתרי העניינים בדברי הסבר קצרים מחוכמים והוא הנקרא נבון לחש, אלא שלא עסק 66 ולא ... (cache)
 • סודות הקבלה ג€¢ View topic - משמעות "צלם": ועל זה אמרתי לך שמי שהוא קרוב לקבל דבר שקר אינו ראוי למלוך, כל שכן שאינו ראוי לחכמה כמו שנאמר " למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין" (משלי יז' טז'). ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת תרומה: טז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה. ללמוד תורה: ולב אין. ואין בלבו לקיימה ואינו לומד תורה אלא לקנות שם: (טו) מַצְדִּיק רָשָׁע וּמַרְשִׁיעַ צַדִּיק תּוֹעֲבַת יְהוָה גַּם ... (cache)
 • פרשת כי תצא א''תשע ק''לפ: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין. '' זהו הלומד התורה ואינו מקיימה.,. לאחר שגמר את שלחנו נגש אליו אחד. ממקורביו ואמר הלא נזדעזענו כ. ו. לנו לשמוע דברים כאלה מפי רבינו ... (cache)
 • עלון ארשת לפרשת נח - ארשת: 26 יוני 2011 ... והחכמה בלא לב אינה חשובה כלל כמו שנאמר (משלי י"ז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין. לכן אמרו חז"ל: אם יאמר לך אדם יש חכמה באומות תאמין, ... (cache)
 • באורי אגדות חגיגה יג ע"א: ... ולרעותם - והוא הנקרא 'יועץ' - אלא שהוא לא יבין מושכל, אף על פי שהוא קרוב למושכלים הראשונים, אבל הוא סכל מאוד, אין תחבולה עמו, "למה זה מחיר ביד כסיל - לקנות חכמה, ולב אין? ... (cache)
 • באידיש: למה זה מחיר ביד כסיל ולב אין.,. זה הלומד תורה ואינו מקיימה. ". זענען מיר ווי ַא פשוט. 'ער כ. סיל. און ווען. רבי צדוק הכהן הָאט געזָאגט די ווערטער.,. הָאבן די תלמידי חכמים וועלכע ... (cache)
 • משלי: טז למה-זה מחיר ביד -כסיל-- לקנות חכמה ולב-אין. יז בכל-עת, אוהב הריע; ואח לצרה, ייוולד. יח אדם חסר-לב, תוקע כף; עורב ערובה, לפני ריעהו. יט אוהב פשע, אוהב מצה; מגביה פתחו, ... (cache)
 • הסיבות המונעות את פתיחת הלמודים בענייני האלוהות: 25 פברואר 2009 ... למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין 64. ויש בבני אדם בעל הבנה זכה בטבעו השולט 65 בנסתרי העניינים בדברי הסבר קצרים מחוכמים והוא הנקרא נבון לחש, ... (cache)
 • מהות התורה שבעל פה. מקור ותוקף החיוב לקיים את התורה ֲ« תלמוד מוסבר...: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב (משלי יז, טז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים. ... (cache)
 • פרשת בלק: וכבר עמד על כך שלמה המלך ותמה: "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין". כלומר: גם אם ביד הכסיל כל האמצעים לרכישת החכמה ויש לו את כל הכלים הדרושים לכך, ולב אין לו כל ... (cache)
 • בעניין חומרות בהלכה ֲ« Tshuvot: 10 אוגוסט 2010 ... אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב (משלי יז, טז) למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין ... (cache)
 • more "למה זה מחיר ביד ":
 • more "כסיל לקנות חכמה ולב ":
 • לב בשר \ הרב ארז משה דורון: 23 אוגוסט 2011 ... ואולי זה מה שמרמז הפסוק (משלי י"ז ט"ז) "לקנות חכמה ולב אין ". אם הלב סגור גם החכמה חסר ופגומה. חבר שאל אותי פעם: "כמה סלעים צריך לטחון כדי להפיק גרם ... (cache)
 • שערי תשובה: ויקרא לב הלב הנבון והמתוקן כמו שנאמר (משלי טו) ושומע תוכחת קונה לב (שם יז) לקנות חכמה ולב אין. אכן צריך האדם בשמעו המוסר לעורר נפשו ולשום הדברים אל לבו ולחשוב בהם תמיד. ... (cache)
 • המופע של טרומן - שאל את הרב - כיפה: 29 ינואר 2008 ... אבל כבר לימד החכם מכל אדם: "לקנות חכמה ולב אין ". כשאדם רוצה לקנות חכמת אמת, חכמת הטהרה וההתקדשות של תורת הֲ´, אזי - "ולב אין" (משלי י"ז ט"ז). ... (cache)
 • "Likutei Mohoron II": המתישבין על הלב. והתלמיד צריך לתן הלב ולהתבונן, במה שאמר הרב, וכמו שכתוב (משלי י"ז): "לקנות חכמה ולב אין ". ועל~כן מה שהתלמיד מקבל הוא בחינת למד, בחינת מגדל הפורח כנ"ל. ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": בבחינות (משלי י"ז): "לקנות חכמה ולב אין ", ועל~ידי זה השכל הם מחטיאים, והן הן הפילוסופים, שאין להם לב טוב וטהור (ד). ואינם בבחינת (תהלים קי"ט): "בלבי צפנתי אמרתך למען לא ... (cache)
 • הבנתי בערך את כל העניין בזרם ברסלב-דרך 'צדיק האמת' רבי נחמן בן פיגא: ושוב מפורש שהשכינה שהן כלליות נשמות ישראל יהיו במצב. "שינה" בגלות ויעבדו את ה' בלי לב, "לקנות חכמה ולב אין ",. והרי הם חשובים. כמתים בגלות. ואע"פ שינסו. תלמידי חכמים ... (cache)
 • more "לקנות חכמה ולב אין ":

תגובות