ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א יא

1 ויעל נחש העמוני ויחן על-יבש גלעד ויאמרו כל-אנשי יביש אל-נחש כרת-לנו ברית ונעבדך. 2 ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל-עין ימין ושמתיה חרפה על-כל-ישראל. 3 ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם-אין מושיע אתנו ויצאנו אליך. 4 ויבאו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם וישאו כל-העם את-קולם ויבכו. 5 והנה שאול בא אחרי הבקר מן-השדה ויאמר שאול מה-לעם כי יבכו ויספרו-לו את-דברי אנשי יביש. 6 ותצלח רוח-אלהים על-שאול בשמעו את-הדברים האלה ויחר אפו מאד. 7 ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל-גבול ישראל ביד המלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד-יהוה על-העם ויצאו כאיש אחד. 8 ויפקדם בבזק ויהיו בני-ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף. 9 ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה-לכם תשועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו. 10 ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל-הטוב בעיניכם.

11 ויהי ממחרת וישם שאול את-העם שלשה ראשים ויבאו בתוך-המחנה באשמרת הבקר ויכו את-עמון עד-חם היום ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו-בם שנים יחד. 12 ויאמר העם אל-שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם. 13 ויאמר שאול לא-יומת איש ביום הזה כי היום עשה-יהוה תשועה בישראל. 14 ויאמר שמואל אל-העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. 15 וילכו כל-העם הגלגל וימלכו שם את-שאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו-שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח שם שאול וכל-אנשי ישראל עד-מאד.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות